Mẫu tờ trình tổ chức trung thu năm 2024

Mẫu tờ trình tổ chức trung thu được sử dụng để trình bày với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức về việc tổ chức lễ trung thu, tạo sân chơi cho con em cán bộ, nhân viên, người lao động. Hoatieu.vn mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải mẫu tờ trình tại bài viết dưới đây.

1. Cách viết tờ trình tổ chức Trung thu

Trung thu năm 2024 sắp đến, việc tổ chức sự kiện tết trung thu vào ngày rằm tháng 8 hằng năm được xem như dịp các tổ chức, đơn vị, cơ quan mong muốn gắn kết toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động bằng hoạt động vui chơi, giao lưu các gia đình với nhau.

Việc chuẩn bị cho hoạt động tổ chức tiệc Trung thu được phòng hành chính - kế toán của các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị rất sớm, nhằm lên kế hoạch chi tiết, kế hoạch dự phòng và dự trù kinh phí cho hoạt động, đệ trình Tờ trình tổ chức Trung thu cho người đứng đầu đơn vị thẩm tra, ký duyệt.

Do đó, Tờ trình tổ chức Trung thu phải đảm bảo các nội dung gồm:

  • Đối tượng thẩm tra, phê duyệt chương trình lễ Trung thu.
  • Mục đích tổ chức chương trình Trung thu
  • Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức
  • Thành phần tham gia chương trình Trung thu, số lượng người tham gia
  • Kinh phí dự trù
  • Cam kết trong quá trình tổ chức: đảm bảo an toàn cho các em thiếu nhi tham gia, không để xảy ra tình trạng tập trung tham gia các hoạt động giải trí không lành mạnh (đánh bạc, bói toán...)

Trong một số trường hợp, nộp kèm tờ trình tổ chức sẽ là kịch bản chi tiết (sơ lược) của chương trình, bảng chi tiêu cụ thể để người đứng đầu cơ quan, đơn vị nắm rõ kế hoạch chương trình và đưa ra ý kiến cần sửa đổi và phê duyệt.

2. Mẫu bản tờ trình tổ chức trung thu số 1

tờ trình tổ chức Trung thu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…....

PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH

Số:…/TTr- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC TRUNG THU

Về việc tổ chức trung thu

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã….

Với mục đích giáo dục văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho các em thiếu nhiên nhi đồng trên đị bàn xã…................. Tạo cho các em tinh thần vui vẻ, phấn khởi để bước vào một năm học mới. Phòng Tài chính- kế hoạch xã…................... cùng với……………........ phối hợp, lên kế hoạch tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu niên và nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm……..... với các nội dung chi tiết như sau:

Thời gian tổ chức: …………………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức: ……………………………………………………………………………

Hình thức tổ chức: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………..

Số lượng người tham gia :……………………………………….…….............................

Dự trù kinh phí: ………………………………………………………………………………

Các cam kết trong quá trình tổ chức: ………………………………………………….....

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

– Lưu VT; VP

TM. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH

(Đã ký)

XÉT DUYỆT CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ....................

(Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu bản tờ trình tổ chức trung thu số 2.

CÔNG TY..................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày... tháng... năm.....

TỜ TRÌNH 

Về việc tổ chức trung thu cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại Công ty...........................

Kính gửi: Giám đốc Công ty...............................

Với mục đích tổ chức sân chơi giải trí an toàn, lành mạnh, bổ ích ngày Tết Trung thu cho con em cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại công ty, tạo cơ hội để tất cả thành viên trong công ty tiếp xúc và hiểu nhau nhiều hơn, từ đó xây dựng sự gắn kết với nhau trong công việc. Đồng thời thể hiện được sự quan tâm của ban giám đốc dành cho tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động và gia đình trong dịp Tết Trung thu.

Căn cứ Kế hoạch Tổ chức Đêm hội Trung thu hằng năm của Công ty.......................

Phòng Hành chính - Kế toán phối hợp cùng Phòng Truyền thông nội bộ lên kế hoạch tổ chức "Đêm hội Trung thu" cho các bé thiếu nhi là con em cán bộ nhân viên trong công ty nhân dịp Tết Trung thu năm........ với các nội dung chi tiết sau:

Thời gian tổ chức: …………………………………………………………………………..

Địa điểm tổ chức: ……………………………………………………………………………

Hình thức tổ chức: …………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: …………………………………………………………………..

Số lượng người tham gia :……………………………………….…….............................

Dự trù kinh phí: ………………………………………………………………………………

(Kèm theo Chương trình tổ chức chi tiết)

Các cam kết trong quá trình tổ chức:

  • Xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích cho con em người lao động.
  • Đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia chương trình.
  • Tạo không gian vui chơi gần gũi, cởi mở cho cán bộ công nhân viên
  • Đảm bảo chi phí tổ chức theo nguồn ngân quỹ dự trù.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY.............................

(Xét duyệt, ký tên, đóng dấu)

PHÒNG HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN

(Đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.334
0 Bình luận
Sắp xếp theo