Mẫu 1-SHĐ: Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng 2022

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu 1-SHĐ - Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức mới nhất được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên.. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (Mẫu 1-SHĐ) là mẫu giấy giới thiệu mới nhất được lập ra để giới thiệu cho các đồng chí khác tham gia vào sinh hoạt Đảng. Mẫu ghi thông tin của người được giới thiệu kèm theo nội dung giới thiệu sinh hoạt Đảng.

1. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng mới nhất theo Hướng dẫn 12

a) Mặt trước giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:

1. Số SĐV …………………… Số TĐV …………………………….

2. Đồng chí …………………………………………………………………………………………….

3. Tên đảng bộ (chi bộ) cơ sở chuyển đi …………………………………………………………..

4. Tên đảng bộ (chi bộ) cơ sở chuyển đến ………………………………………………………..

Viết rõ ràng, lưu lại cuống để thanh toán với cấp trên

Ngàytháng năm ……
KÝ TÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

CT

ĐẢNG BỘ …………………………….

CHI BỘ ……………………………….
…………………………………………

Số SĐV ………………

GIẤY GIỚI THIỆU
SINH HOẠT ĐẢNG
___

Số TĐV ……..

Số LL ……….

Kính gửi: …………………………………………………………

Đề nghị giới thiệu cho đồng chí …………………………………. Bí danh …………………

Sinh ngày … tháng … năm …… vào Đảng ngày … tháng … năm ……

Chính thức ngày … tháng … năm …… đã đóng Đảng phí hết tháng … năm …… được sinh hoạt đảng ở đảng bộ (chi bộ) cơ sở ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo …………………………………………………………………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............
………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ………………………………………………...

Ngày … tháng … năm ……
T/M CHI ỦY CHI BỘ …………………….

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Kèm theo ………………………………………….

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Kèm theo ………………………………………….

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

b) Mặt sau giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

Kèm theo ………………………………………….

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

………………………………………………………

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí .............

………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

Số ……………….. GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

CHI ỦY CHI BỘ …………………………………..

Giới thiệu cho đồng chí …………………………. được sinh hoạt Đảng.

Ngày … tháng … năm ……

T/M ……………………………………

Số ……………….. SĐV

CHI ỦY CHI BỘ

………………………………………………………

Đã nhận và báo cho đồng chí ………………….. được sinh hoạt Đảng kể từ ngày ………………. tháng ……… năm ………………………………..

Ngày … tháng … năm ……

T/M CHI ỦY …………………………………

Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S

2. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng

ĐẢNG BỘ, ……….……………………
CHI BỘ ……….………………………...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

GIẤY GIỚI THIỆU
SINH HOẠT ĐẢNG

CT

Số TĐV: …………………………
Số LL: …………………………..

Số SĐV: …………………………

Kính gửi: ………………………………………………

Đề nghị giới thiệu cho đồng chí ………………………………. Bí danh …………………………….

Sinh ngày ................ tháng ...... năm.............. vào Đảng ngày ............ tháng ...... năm............……….

Chính thức ngày ...... tháng ...... năm.............. đã đóng Đảng phí hết tháng ...... năm..............……….

được sinh hoạt đảng ở đảng bộ (chi bộ) cơ sở ………………………………………………………..

Hồ sơ kèm theo.…………………………………………………………………………………………

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

…………………………………………………….

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ………………………………

Ngày ...... tháng ...... năm..............

T/M CHI ỦY CHI B………………………..

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

…………………………………………………….

Kèm theo…………………………………………

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ………………………………

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

…………………………………………………….

Kèm theo…………………………………………

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ………………………………

b) Mặt sau giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức:

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

Kèm theo…………………………………………

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ………………………………

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

………….…………………………………………

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ………………………………

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

…………..…………………………………………

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ………………………………

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

…………………………………………………..

Đề nghị nhận và GTSHĐ cho đồng chí...........

……………………………………………………

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ………………………………

Số ………………… GTSHĐ

KÍNH CHUYỂN

CHI ỦY CHI BỘ…………………………………..

Giới thiệu cho đồng chí ……………………………. được sinh hoạt Đảng.

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M ………………………………

Số ………………… SĐV

CHI ỦY CHI BỘ

…………………………………………………..

Đã nhận và báo cho đồng chí......................... được sinh hoạt Đảng kể từ ngày …………….. tháng ………….năm ……………………………

Ngày ...... tháng ...... năm……..

T/M CHI ỦY………………………

Ghi xong chuyển giấy này lên văn phòng Đ.U.C.S

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14.797
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo