Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên 2024

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước đi theo con đường đúng đắn, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vậy Đảng viên - những con người đứng trong hàng ngũ của Đảng, thấm nhuần tư tưởng cách mạng có những nhiệm vụ gì để thực hiện đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước?

Việc xác định đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân mỗi người Đảng viên và đối với sự phát triển vững mạnh, lâu dài của Đảng.

1. Đảng viên là gì?

Điều 1 Điều lệ Đảng quy định:

  • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
  • Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

2. Nhiệm vụ của người đảng viên

Theo quy định tại điều 2 Điều lệ Đảng, Đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên

3. Quyền hạn của đảng viên

Theo quy định tại điều 3 Điều lệ Đảng, Đảng viên có quyền:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3. Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

4. Điều lệ đảng quy định tiêu chuẩn nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào liên hệ bản thân?

Trên thực tế, khá nhiều Đảng viên đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình trong các mặt về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức lối sống, về ý thức tổ chức kỷ luật, về tác phong lối làm việc.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động của Đảng cũng không ít Đảng viên còn có những mặt hạn chế tồn tại. Ví dụ khi có nhiệm vụ phân công nhiều đồng chí Đảng viên không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước, chưa sâu sát với tình hình thực tế của nhân dân thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ, công tác phê bình và tự phê bình nhiều khi còn mang tính cả nể…

5. Nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên mới kết nạp

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những điều kiện trở thành Đảng viên là phải tự nguyện thực hiện điều lệ Đảng, cụ thể như sau:

Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: Thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Như vậy, với những Đảng viên mới kết nạp sẽ tuân thủ theo những nhiệm vụ và quyền hạn của Điều lệ Đảng được trích dẫn và phân tích tại mục 2 và mục 3 nêu trên.

6. Một số giải pháp khắc phục những hạn chế trong của Đảng viên

Để trách nhiệm của Đảng viên trong thời gian tới được tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm tích cực và hạn chế được những khuyết điểm trong công tác thì chúng tôi đề xuất một số giải pháp như sau:

- Xây dựng các chế độ, chính sách khen thưởng, xử phạt thích đáng về vật chất và tinh thần đối với Đảng viên, cán bộ, viên chức làm việc tốt, tận tụy và trong sạch.

- Xử lý nghiêm minh và công bằng những sai phạm của Đảng viên, cán bộ, viên chức nhằm chấn chỉnh kịp thời, đồng thời củng cố niềm tin của toàn cán bộ viên chức.

- Tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ đảng viên trẻ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của xã hội cũng như của chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực, sát với công việc thực tế, thiết thực của mỗi đảng viên gắn với công việc vị trí đảm nhận tại nhà trường.

- Tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên.

- Kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn, kỷ luật nghiêm những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, viên chức đặc biệt là đảng viên.

- Khi xem xét, đề bạt, bố trí cán bộ cần lắng nghe, quan tâm về ý kiến dư luận trước khi ra quyết định.

- Đồng thời cần phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ trong hoạt động thực tiễn để có điều kiện cọ sát, rèn luyện, thử thách. Thường xuyên và kịp thời thực hiện tốt việc nêu gương, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng những tấm gương điển hình về Đảng viên trẻ tiêu biểu trong quá trình rèn luyện, công tác.

7. Hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Muốn trở thành Đảng viên thì các bạn cần phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chí gì?

  • Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn

Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân

  • Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng:

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.

Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

  • Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.

Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.

  • Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội:

Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.

Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

  • Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở:

Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

Để biết rõ hơn hướng phấn đấu để trở thành đảng viên, mời các bạn tham khảo bài: Hướng phấn đấu của bản thân để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi đến bạn đọc Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
26 70.882
0 Bình luận
Sắp xếp theo