Lời hứa của ứng cử viên hội đồng nhân dân xã

Lời hứa của ứng cử viên hội đồng nhân dân xã thể hiện mong muốn cử tri tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Quốc hội, từ đó có điều kiện để thực hiện chương trình hành động cũng như lời hứa của mình trước cử tri.

1. Lời hứa của ứng cử viên hội đồng nhân dân xã số 1

Quê ở Phú Thọ nhưng tôi sinh và lớn lên ở tỉnh Yên Bái – một địa phương cũng có truyền thống văn hóa, lịch sử khá tương đồng với tỉnh Lai Châu. Tôi cũng coi đó là một điều kiện thuận lợi với bản thân khi được về ứng cử tại Lai Châu. Chương trình hành động của tôi nếu được cử tri Lai Châu tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội tôi sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ: Thứ nhất, thực hiện tốt vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội - người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở nơi bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước; thay mặt Nhân dân để thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội; luôn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Thứ hai, tôi sẽ thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc cử tri, với Nhân dân ở đơn vị bầu cử của mình, của tỉnh Lai Châu và của cả nước để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân từ đó phản ánh kịp thời với Quốc hội, với Chính phủ, các cơ quan hữu quan; biến tâm tư, nguyện vọng chính đáng đó thành hiện thực trong quá trình xây dựng Luật, pháp lệnh, nghị quyết và quyết định các vấn đề của đất nước.

Thứ ba, cùng với Quốc hội và đại biểu Quốc hội đổi mới hoạt động Quốc hội theo hướng thực quyền, chất lượng, hiệu quả, là cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước. Tập trung đổi mới trong xây dựng và ban hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết; khắc phục những hạn chế, thiếu đồng bộ, thiếu ổn định của một số Luật và Nghị quyết; đổi mới trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: các công trình trọng điểm quốc gia, ngân sách, chính sách tiền tệ, văn hóa xã hội, dân tộc tôn giáo… đảm bảo thực quyền hơn, sâu sát và hiệu quả hơn; đổi mới trong công tác giám sát, tập trung vào những vấn đề nóng mà cử tri quan tâm.

Thứ tư, với cương vị được phân công phụ trách, bản thân tôi cùng Quốc hội và đại biểu Quốc hội tập trung nghiên cứu đề xuất chính sách liên quan: Chính sách đầu tư, văn hóa xã hội, an sinh xã hội, thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế một cách bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Tăng cường tiềm lực cho quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Thứ năm, tôi sẽ đóng góp tích cực khả năng của mình, cùng Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Đưa Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc, trong đó tập trung vào lĩnh vực quan trọng: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế của tỉnh về đất đai, tài nguyên, lao động và vị trí địa lý, đảm bảo phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của Lai Châu; Phát triển hệ thống giao thông, nhất là giao thông nông thôn; tiếp tục thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp và dịch vụ, hình thành các vùng kinh tế trọng lực, kinh tế điểm, tạo sự thay đổi nhanh chóng cho Lai Châu. Cùng với tỉnh thực hiện 2 chương trình mục tiêu Quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo bền vững, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của tỉnh Lai Châu…

2. Lời hứa của ứng cử viên hội đồng nhân dân xã số 2

Là đại biểu Quốc hội khóa ........, nếu cử tri tin tưởng bầu tôi là đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ tới, Tôi sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, luôn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, góp phần đẩy lùi biểu hiện quan liêu, hách dịch, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tham gia xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao với các hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần tích cực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ .....và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của đất nước ........

Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó phản ánh kịp thời với Quốc hội, với Chính phủ, các cơ quan hữu quan về những vấn đề cử tri quan tâm. Chịu sự giám sát của cử tri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử.

Tôi cùng các vị đại biểu sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh nhà để phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, các cơ quan chức năng ở địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề: tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là hạ tầng giao thông; chính sách phát triển dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới; chính sách phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chính sách phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chính sách giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; chính sách phát triển rừng.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu đề nghị của tôi trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa .......vừa qua, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, Ngành sớm triển khai Dự án nối đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai – Lai Châu và một số dự án trọng điểm giai đoạn ........ trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện cho tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

3. Lời hứa của ứng cử viên hội đồng nhân dân xã số 3

“…Là một cán bộ xuất thân trong gia đình nông dân, được học tập, rèn luyện, tham gia phục vụ chiến đấu và trưởng thành trong Quân đội. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương tiếp tục học tập, phấn đấu, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm công tác. Được Đảng, nhà nước phân công giao nhiệm vụ trên các cương vị, trọng trách trong các cơ quan và địa bàn công tác khác nhau ở tỉnh Hà Giang. Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này tôi cho rằng đây là niềm tự hào và một vinh dự lớn, đồng thời cũng gắn liền với trách nhiệm nặng nề hơn của cá nhân mình trước nhân dân và các bậc cử tri khi được tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ .............

Với suy nghĩ và tâm huyết nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn “Gắn bó với cử tri, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; hiệu lực, hiệu quả; tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân” và quyết tâm thực hiện những nội dung cụ thể:

Tuyệt đối trung thành với công cuộc đổi mới, với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Hà Giang; giữ mối liên hệ mật thiết, tiếp xúc, lắng nghe thấu đáo, tiếp thu ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và cử tri các dân tộc trong tỉnh để kiến nghị, phản ánh đầy đủ, kịp thời với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét trả lời, giải quyết theo thẩm quyền, thực sự là cầu nối giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tích cực tham gia ý kiến với HĐND tỉnh trong việc cụ thể hoá các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung, của Đảng bộ tỉnh nói riêng thành các chủ trương, cơ chế, chính sách hợp lòng dân trên các lĩnh vực phát triển KT - XH, QP - AN, đối ngoại, nhất là các cơ chế, chính sách phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng động lực của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông; công tác xoá đói giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; phát triển giáo dục, y tế; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh… đồng thời tăng cường công tác giám sát việc chấp hành, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tất cả vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Với cương vị là một cán bộ lãnh đạo công tác trong ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ tỉnh, là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lạm dụng quyền lực, nhũng nhiễu nhân dân và các biểu hiện mất dân chủ, trì trệ “Nói không đi đôi với làm”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước, của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của cá nhân cùng với các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các địa phương, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng HĐND tỉnh là một tập thể đoàn kết, thống nhất về ý trí và hành động; trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hoà đồng gần gũi với nhân dân; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân và các bậc cử tri…”

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 37.311
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo