Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại Mẫu số 04 2023 mới nhất

Hoatieu xin chia sẻ mẫu Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại 2023 chuẩn nhất. Đây là Mẫu số 04 được ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP do bộ công thương hoặc sở công thương xác nhận việc thực hiện khuyến mại cho các thương nhân, doanh nghiệp đã trình gửi Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại trước đó. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại là gì?

Mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại là công văn trả lời do các cơ quan có thẩm quyền (bộ công thương hoặc sở công thương) gửi cho các đơn vị đủ tiêu chuẩn đăng ký thực hiện khuyến mại và có thủ tục đăng ký hợp lệ.

Trong trường hợp không xác nhận, bộ công thương hoặc sở công thương có thể gửi công văn Mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại năm theo Mẫu số 05 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

2. Các hình thức khuyến mại phải đăng ký

  • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;
  • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền;
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);
  • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
  • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

Doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên sẽ không phải thực hiện thông báo thực hiện khuyến mại khi:

  • Doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
  • Doanh nghiệp chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

3. Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại
Mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

Dưới đây là mẫu mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu số 04

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
(SỞ CÔNG THƯƠNG…)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………….
V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

……… , ngày …. tháng …. năm 20 …….

Kính gửi:

- Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại (nếu có);
- Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ
(không phải là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại).

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Trả lời công văn số …… ngày... tháng... năm... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

- Tên chương trình khuyến mại: .................................

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: .....................

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ......................

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ...............

- Thời gian khuyến mại: ............................................

- Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ..............

- Hình thức khuyến mại: .........................................

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ....

- Cơ cấu giải thưởng: ............................................

- Tên của các thương nhân cùng thực hiện chương trình khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận).

- Thương nhân thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của mình kinh doanh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Việc thực hiện chương trình khuyến mạ i phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của thương nhân kèm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- …………
- Lưu: VT,...

CỤC TRƯỞNG
(GIÁM ĐỐC)
(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là mẫu Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại 2023 chuẩn nhất. Đây là Mẫu số 04 được ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thủ tục hành chính nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo