Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2020 về thi hành Điều lệ Đảng

Cảm ơn bạn đã tải Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2020 về thi hành Điều lệ Đảng

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Văn bản số 01-HD/TW hướng dẫn một số điều cụ thể để thi hành Điều lệ Đảng. Mời các bạn tham khảo nội dung hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng này để hiểu sâu về quy định xét lý lịch kết nạp Đảng.