Đơn giản hóa Thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

Kế hoạch đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 – 2025 của BXD

Ngày 25/10/2022, Bộ Xây dựng đã ra Quyết định 926/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 – 2025.

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ. Trước ngày 15/11/2022, hoàn thành việc thống kê đối với Danh mục thống kê văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và văn bản hành chính (VBHC) do đơn vị chủ trì soạn thảo trình Bộ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền ban hành còn hiệu lực; trước ngày 15/01/2023, hoàn thành việc thống kê đối với Danh mục thống kê TTHC nội bộ...

Nội dung Quyết định 926/QĐ-BXD 2022

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 926/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Công văn số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 (sau đây gọi là Kế hoạch).

Điều 2. Các đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu được giao tại Kế hoạch.

Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, kịp thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 926/QĐ-BXD ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. KHÁI NIỆM, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Khái niệm

Thủ tục hành chính nội bộ (viết tắt là TTHC nội bộ) là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện để giải quyết công việc cụ thể của cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước (viết tắt là CQHCNN), đơn vị thuộc CQHCNN hoặc để đảm bảo việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong CQHCNN, được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật/văn bản hành chính (gọi chung là văn bản), do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

2. Phạm vi

a) TTHC nội bộ thuộc phạm vi rà soát, đơn giản hóa tại Kế hoạch này bao gồm:

- TTHC nội bộ giữa Bộ Xây dựng (viết tắt là BXD) với CQHCNN (Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ/Bộ, cơ quan ngang bộ/UBND cấp tỉnh) hoặc giữa đơn vị thuộc BXD với đơn vị thuộc CQHCNN, được quy định tại:

+ Văn bản do BXD chủ trì, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

+ Trường hợp TTHC có các bộ phận cấu thành được quy định tại nhiều văn bản, do nhiều Bộ tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, mà TTHC đó thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BXD.

- TTHC nội bộ BXD (là TTHC giữa các đơn vị thuộc Bộ với nhau, được quy định tại văn bản do Bộ trưởng ban hành).

b) Thủ tục không thuộc phạm vi rà soát, đơn giản hóa tại Kế hoạch này bao gồm:

- TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- TTHC có nội dung bí mật nhà nước.

- Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.

- Thủ tục thanh tra.

- Chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Lưu ý: Các quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung) về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung) về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC không được xác định là TTHC nội bộ.

3. Đối tượng

- Các cục, vụ, Thanh tra, Văn phòng (gọi chung là các đơn vị thuộc Bộ).

II. YÊU CẦU

1. Nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ được xác định là một nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm của Bộ. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong những căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các đơn vị thuộc Bộ giai đoạn 2022-2025.

2. Các đơn vị thuộc Bộ chủ động tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, khoa học các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra.

3. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Bộ, Văn phòng Bộ, thực hiện thống nhất theo Hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 6828/VPCP-KSTT ngày 12/10/2022 và Kế hoạch này.

III. NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

- Đơn vị nào chủ trì tham mưu ban hành văn bản có quy định TTHC nội bộ thì đơn vị đó chủ trì thống kê, công bố, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa.

- Văn phòng Bộ hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, rà soát, phương án đơn giản hóa của các đơn vị thuộc Bộ; công khai TTHC nội bộ giữa Bộ với CQHCNN.

IV. MỤC TIÊU

1. Về thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ

- 100% TTHC nội bộ được thống kê, công bố lần đầu; 100% TTHC nội bộ giữa BXD với CQHCNN sau khi công bố được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 01/4/2023.

2. Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ

a) Đối với TTHC nội bộ giữa BXD với CQHCNN

100% TTHC được rà soát, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó:

- Trước ngày 01/01/2024: Rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa ít nhất 50% TTHC nội bộ giữa BXD với CQHCNN.

- Trước ngày 01/01/2025: Rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa 100% TTHC nội bộ giữa BXD với CQHCNN.

b) Đối với TTHC nội bộ BXD

100% TTHC nội bộ BXD được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó:

- Trước ngày 01/01/2024: Rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa ít nhất 50% TTHC nội bộ BXD.

- Trước ngày 01/01/2025: Rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa 100% TTHC nội bộ BXD.

V. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

1. Thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ

a) Thống kê

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị đầu mối tổng hợp: Văn phòng.

- Thời hạn hoàn thành:

+ Đối với Danh mục thống kê văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và văn bản hành chính (VBHC) do đơn vị chủ trì soạn thảo trình Bộ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền ban hành còn hiệu lực: Trước ngày 15/11/2022.

+ Đối với Danh mục thống kê TTHC nội bộ: Trước ngày 15/01/2023.

- Sản phẩm: Danh mục thống kê văn bản và thống kê TTHC nội bộ

(Thực hiện theo Mẫu số 01).

b) Công bố

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 28/02/2023.

- Sản phẩm: Quyết định công bố TTHC nội bộ.

(Thực hiện theo Mẫu số 02).

c) Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC đối với TTHC nội bộ giữa BXD với CQHCNN

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế.

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 01/4/2023.

- Sản phẩm: TTHC nội bộ giữa BXD với CQHCNN (đã công bố) được công khai trên CSDLQG về TTHC.

(Thực hiện theo hướng dẫn trên Hệ thống).

2. Rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa BXD với CQHCNN

a) Rà soát, trình phê duyệt phương án đơn giản hóa

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế.

- Thời hạn hoàn thành:

+ Rà soát, trình phê duyệt phương án lần 1: Trước ngày 01/01/2024.

+ Trình phê duyệt phương án lần 2: Trước ngày 01/01/2025.

(Thực hiện theo Mẫu số 03).

- Sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa BXD với CQHCNN.

(Thực hiện theo Mẫu số 04a).

b) Thực thi phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị đề xuất phương án đơn giản hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế.

- Thời hạn hoàn thành: Theo thời hạn xác định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa.

- Sản phẩm: Văn bản thực thi phương án đơn giản hóa được Bộ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ BXD

a) Rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế.

- Thời hạn hoàn thành: + Lần 1: Trước ngày 01/01/2024.

+ Lần 2: Trước ngày 01/01/2025.

- Sản phẩm: Quyết định của Bộ trưởng phê duyệt phương án đơn giản hóa.

(Thực hiện theo Mẫu số 04b).

b) Thực thi phương án đơn giản hóa

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Pháp chế.

- Thời hạn hoàn thành: + Lần 1: Trước ngày 01/7/2024.

+ Lần 2: Trước ngày 01/7/2025.

- Sản phẩm: Văn bản thực thi phương án đơn giản hóa được Bộ trưởng ban hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ

- Cử 01 lãnh đạo đơn vị trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

- Phân công công chức, viên chức có trách nhiệm, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về TTHC để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ.

- Yêu cầu, quán triệt công chức, viên chức (được giao thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này) tham gia nghiêm túc, đầy đủ các buổi hướng dẫn, tập huấn của Văn phòng Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Gửi kết quả tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch định kỳ vào ngày 25 hàng tháng về Văn phòng để tổng hợp hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Chính phủ.

- Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch này.

2. Văn phòng

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách định kỳ vào ngày 28 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ để tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; trao đổi, báo cáo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính những vướng mắc trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

Căn cứ kết quả thực hiện Kế hoạch này để làm cơ sở đánh giá đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ động hướng dẫn các đơn vị lập dự toán; bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ đã được phê duyệt./.

DANH MỤC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 926/QĐ-BXD ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Số hiệu biểu mẫu

Tên biểu mẫu

1

Mẫu 01

Biểu mẫu Thống kê TTHC nội bộ

2

Mẫu 02

Mẫu Quyết định công bố TTHC nội bộ

3

Mẫu 03

Biểu mẫu rà soát TTHC nội bộ giữa Bộ Xây dựng với CQHCNN

4

Mẫu 04a

Mẫu Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa Bộ Xây dựng với CQHCNN thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

5

Mẫu 04b

Mẫu Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

.......................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư, xây dựng được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Số hiệu:926/QĐ-BXDLĩnh vực:Xây dựng
Ngày ban hành:25/10/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
2 73
0 Bình luận
Sắp xếp theo