Hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý THCS năm 2023

Theo quy định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau khi được bổ nhiệm 1 nhiệm kỳ (5 năm) phải được tiến hành các thủ tục để cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp THCS mới nhất năm 2023 gồm những gì? Mời các bạn tham khảo và tải các biểu mẫu cần có trong bộ hồ sơ bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp THCS của Hoatieu.vn.

1. Hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp THCS mới nhất

Bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp THCS là quy định bắt buộc và là một quy trình quan trọng trong công tác cán bộ. Bởi sau 1 nhiệm kỳ công tác, cán bộ quản lý đó phải được tổ chức đánh giá lại về năng lực, trình độ, sức khỏe và uy tín để xem xét có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hay không.

Hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp THCS được quy định tại Điều 53 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

1. Tờ trình về việc bổ nhiệm do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký (đối với trường hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm) hoặc do người đứng đầu bộ phận phụ trách về công tác tổ chức cán bộ ký (đối với trường hợp người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định);

2. Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở các bước trong quy trình bổ nhiệm;

3. Sơ yếu lý lịch viên chức do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, được đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

4. Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất;

5. Nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, về năng lực công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất;

6. Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú;

7. Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị;

8. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;

9. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm;

Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp hoặc cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận;

10. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng.

Như vậy, Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS mới nhất gồm có: Tờ trình bổ nhiệm lại; Phiếu bổ sung lí lịch, bản tự nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ; Bản nhận xét, đánh giá viên chức của tập thể lãnh đạo cơ quan,....  Trong đó, yêu cầu hồ sơ nhân sự bổ nhiệm lại phải được kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung nêu tại các mục và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận hoặc chứng thực theo quy định.

2. Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp THCS:

2.1. Cách viết tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp THCS:

PHÒNG GD&ĐT .......

TRƯỜNG THCS .........

Số: /TTr-BN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày .... tháng .... năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bổ nhiệm lại chức vụ

Hiệu trưởng trường THCS .............

Kính gửi: - UBND huyện ...........

- Phòng giáo dục và đào tạo huyện ...........

- Căn cứ Điều lệ trường THCS (Ban hành kèm theo thông tư số: 12/2010/TT BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo)

- Căn cứ Hướng dẫn số.................của UBND huyện ......... V/v hướng dẫn qui trình, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo.

Trường THCS ................. đề nghị UBND, Phòng GD&ĐT huyện................ xem xét bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng như sau:

- Lý do cần bổ nhiệm lại: Hết nhiệm kỳ

Hiện tại nhà trường có 02 cán bộ quản lý. Một Đ/c Hiệu trưởng phụ trách chung và Kiểm định chất lượng giáo dục; một đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Lao động, CSVC, PCGD.

- Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ quản lý trường hạng II. Trường THCS .......... đề nghị UBND, Phòng giáo dục huyện ......... xem xét bổ nhiệm lại ông/bà.............. giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Sơ lược về lịch sử:

- Họ và tên: ..................; giới tính: ....................

- Sinh ngày .........................; dân tộc: ............................

- Chức vụ cơ quan, đơn vị công tác hiện nay: Hiệu trưởng trường THCS .........

- Được bổ nhiệm ngày .............................

- Quê quán: ....................................

- Nơi ở hiện nay: ................................

- Ngày vào Đảng CSVN: ....................., ngày chính thức ........................

- Trình độ chuyên môn: ............................

- Lý luận chính trị: .........................

- Ngoại ngữ: .................

- Quản lý nhà nước: ........................

- Tin học: ............................

- Ngạch công chức, viên chức: ..........................

- Tóm tắt nhận xét ưu điểm, nhược điểm:

Ưu điểm

- Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, trong sạch

- Có phẩm chất chính trị tốt, là một Đảng viên gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của nhà nước.

- Lối sống lành mạnh, trung thực

- Có năng lực sư phạm

- Trình độ chuyên môn tốt

- Có năng lực lãnh đạo, điều hành và tập hợp đồng nghiệp.

- Có uy tín với đồng nghiệp và nhân dân.

- Tác phong chuẩn mực

- Có sức khoẻ tốt đảm đương nhu cầu công việc.

- Hướng phát triển tốt

Nhược điểm, tồn tại

- Cần tham gia lớp học quản lý và CNTT để nâng cao năng lực lãnh đạo.

- Nêu cao tinh thần phê và tự phê hơn.

Trường THCS ............ đề nghị UBND, Phòng giáo dục huyện ........ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

Tờ trình về việc bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp THCS có nội dung ngắn gọn, rõ ràng, trình bày nội dung chính gồm:

 • Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm lại
 • Khái quát về cán bộ quản lý của trường yêu cầu được bổ nhiệm lại
 • Lý do bổ nhiệm lại

Nội dung tờ trình về việc bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng do chính cán bộ quản lý có yêu cầu được bổ nhiệm lại kê khai, nội dung kê khai phải được trình bày trung thực, chính xác, ngắn gọn.

2.2. Mẫu tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp THCS:

PHÒNG GD-ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG TH VĨNH BÌNH C

Số: 300/TTr-THVBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng cho trường Tiểu học Vĩnh Bình C

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hòa Bình.

- Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường tiểu học;

- Căn cứ vào tình hình thực tế về số lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

- Trường Tiểu học Vĩnh Bình C kính đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Hòa Bình xem xét và bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng cho ông Dương Chí Tình, hiện đang giữ chức danh Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Sơ lược về lý lịch:

- Họ và tên: Dương Chí Tình

- Sinh ngày 30 tháng 5 năm 1981

- Quê quán: Vĩnh Bình- Hòa Bình- Bạc Liêu

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ đảng: Phó bí thư chi bộ Trường Tiểu học Vĩnh Bình C

- Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Bình C

- Đơn vị hiện đang công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Bình C

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

- Trình độ tin học: Chứng chỉ A

- Đã được cấp chứng chỉ về quản lí giáo dục

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường trong thời điểm hiện tại đã hết nhiệm kỳ chức danh Phó hiệu trưởng. Đối chiếu với quy định của Điều lệ trường Tiểu học thì trường Tiểu học Vĩnh Bình C phải có 01 Phó Hiệu trưởng. Hiện tại nhà trường cần bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhằm giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo nhà trường trong nhiệm kỳ tới.

Căn cứ vào trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực hiện chuyên môn của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường và danh sách cán bộ nguồn đã được UBND huyện phê Duyệt.

Trường Tiểu học Vĩnh Bình C kính đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Bình xem xét, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng cho ông Dương Chí Tình nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

-PGD&ĐT ;

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

Tham khảo thêm: Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức năm 2023

3. Bản tự kiểm điểm cán bộ quản lý cấp THCS khi được bổ nhiệm lại

3.1. Cách viết bản tự kiểm điểm của cán bộ quản lý cấp THCS khi được bổ nhiệm lại

Bản kiểm điểm của cán bộ quản lý khi bổ nhiệm lại là bản kiểm điểm được lập ra để kiểm điểm cán bộ quản lý bổ nhiệm lại, văn bản này nêu rõ những thông tin của cán bộ quản lý, nội dung kiểm điểm là các ưu điểm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Bản tự kiểm điểm của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại ghi lại quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ, trình bày đầy đủ thông tin cán bộ, nội dung kiểm điểm và nhận xét của thủ trưởng đơn vị. Đây là văn bản bắt buộc cần có trước khi xét bổ nhiệm lại.

Tham khảo: Mẫu bản kiểm điểm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

3.2. Mẫu bản tự kiểm điểm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cấp THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CÁN BỘ

(Trong thời gian nhiệm kỳ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường......)

- Họ và tên: Phạm Thị Ngân

- Sinh ngày 01 tháng 05 năm 1977

- Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Chánh - Cần Đước- Long An

- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ B

- Trình độ tin học: Chứng chỉ A

Được sự giới thiệu, tín nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, năm 2015 tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Chánh, nhiệm kỳ 2015- 2020. Trải qua quá trình công tác trong nhiệm kỳ, tôi xin tự kiểm điểm lại quá trình thực hiện nhiệm vụ như sau:

1. Ưu điểm:

 • Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Là Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường, phó chủ tịch công đoàn, bản thân đã chủ động, sáng tạo cùng với các cán bộ, giáo viên nhà trường xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm để cùng cấp uỷ chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà nghị quyết của nhà trường đề ra.

Giữ vững tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục của nhà trường đạt kế hoạch và từng bước nâng cao. Cơ sở vật chất nhà trường từng bước được củng cố và xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp, đầy đủ hơn. Trong các năm học, bản thân cùng với cán bộ, giáo viên đã chỉ đạo tập thể nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng đơn vị đoàn kết và nhất trí cao trong chủ trương và hành động. Chi bộ nhiều năm được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn nhiệt tình, năng động, sáng tạo trong công tác quản lý và chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các công văn chỉ đạo của ngành tới toàn thể cán bộ, giáo viên. Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do ngành và các cấp phát động. Đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua:

– Về bản thân: 5 năm liền đều có sáng kiến kinh nghiệm xếp loại B, loại C cấp huyện, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chuẩn nghề nghiệp xếp loại xuất sắc, công chức xếp loại tốt, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Về tập thể: Đã chỉ đạo và giữ vững công nhận công sở có nếp sống văn hóa cấp huyện, thư viện chuẩn. Nhà trường năm nào cũng đạt chỉ tiêu kế hoạch giao về giáo viên giỏi cấp huyện, giáo viên giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa và thể dục thể thao.

 • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân cùng thực hiện.

Tích cực, tự giác học tập nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp.

Có lối sống giản dị, lành mạnh, trung thực, thẳng thắn, khách quan. Không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự nhà giáo. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên tổ chức như: cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo"...

Bản thân tôi luôn thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc chỉ đạo các hoạt động nhà trường. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia tích cực mọi hoạt động ở nơi cư trú.

2. Những tồn tại và phương hướng khắc phục:

2.1. Tồn tại:

- Kinh nghiệm quản lý chưa nhiều. Công tác chỉ đạo đoàn thể đôi khi chưa đồng bộ, chưa kịp thời.

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn tuy có sự phát triển nhưng chưa cao.

- Công tác xã hội hóa giáo dục có lúc còn hạn chế.

2.2. Hướng khắc phục và phấn đấu:

- Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, học sinh thường xuyên và lâu dài, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng học sinh, hướng tới những thành tích cao hơn.

- Học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

- Bản thân không ngừng tự học, tự bồi dưỡng rèn luyện bản thân về mọi mặt.

3. Bản thân tự đánh giá, phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn phối hợp chặt chẽ với các cán bộ, giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong các năm học đều có giáo viên và học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Bản thân 5 năm liền đều có sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện.

Bản thân tôi viết bản tự kiểm điểm kính trình Hội đồng sư phạm nhà trường, cấp ủy chi bộ, Đảng ủy, UBND xã, phòng Giáo dục, phòng Nội vụ, UBND huyện xem xét, làm quy trình bổ nhiệm lại. Được bổ nhiệm lại tôi xin hứa tiếp tục hoàn thiện hơn nữa trong công tác chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt là khắc phục sửa chữa những tồn tại ở nhiệm kỳ qua. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ban giám hiệu nhà trường tiếp tục giữ vững trường tiên tiến cấp huyện. Trong nhiệm kỳ tới, bản thân tôi rất mong được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Phòng giáo dục, Phòng nội vụ, UBND huyện tạo mọi điều kiện, giúp để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là những nhận xét, đánh giá của bản thân tôi trong nhiệm kỳ 2015- 2020, rất mong nhận được đóng góp, bổ sung ý kiến để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân và trình độ chuyên môn trong thời gian tới. Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

Phạm Thị Ngân

NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU, TẬP THỂ GIÁO VIÊN TRƯỜNG

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Hiệu phó trong trường THCS

Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó trong trường trung học cơ sở công lập được chia ra 2 trường hợp là quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ và quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

4.1. Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp THCS với nguồn nhân sự tại chỗ

Theo khoản 2 Điều 46 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ được quy định như sau:

- Bước 1: Trên cơ sở chủ trương bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

- Bước 2: Tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bước tiếp theo.

- Bước 3: Tập thể lãnh đạo, căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của viên chức; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên lãnh đạo giới thiệu 01 người cho một chức vụ trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; người nào đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% thì chọn 02 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Trường hợp nếu kết quả giới thiệu của tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nhân sự ở bước 2 thì báo cáo, giải trình rõ với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Kết quả kiểm phiếu được ghi thành biên bản và lưu trữ trong hồ sơ bổ nhiệm.

- Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo giới thiệu ở bước 3 bằng phiếu kín.

- Bước 5: Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự.

Nguyên tắc lựa chọn: Người đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo giới thiệu thì được lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trường hợp có 02 người có số phiếu ngang nhau (đạt tỷ lệ 50%) thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu giới thiệu để đề nghị bổ nhiệm; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4.2. Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp THCS với nguồn nhân sự từ nơi khác

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 46 Nghị định 115, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp THCS với nguồn nhân sự từ nơi khác như sau:

- Trường hợp nhân sự do đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất thì tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận, thống nhất về chủ trương và chỉ đạo tiến hành một số công việc sau:

 • Gặp người được đề nghị bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác.
 • Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi người được đề nghị bổ nhiệm đang công tác về chủ trương bổ nhiệm; lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị đối với nhân sự; nghiên cứu hồ sơ, xác minh lý lịch.
 • Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. Nhân sự được đề nghị bổ nhiệm phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 • Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Trường hợp nhân sự do cơ quan cấp trên có thẩm quyền dự kiến bổ nhiệm từ nguồn nhân sự ngoài đơn vị, bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền dự kiến bổ nhiệm tiến hành một số công việc sau:

 • Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy của đơn vị tiếp nhận nhân sự về dự kiến bổ nhiệm.
 • Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi nhân sự đang công tác về chủ trương bổ nhiệm và lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy; nghiên cứu hồ sơ, xác minh lý lịch.
 • Gặp nhân sự được dự kiến bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định về nhân sự.
 • Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên đây Hoatieu.vn đã tổng hợp lại Hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp THCS mới nhất năm 2023 và Quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Hiệu phó THCS. 

Mời các bạn tải toàn bộ Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS ở nút Tải về cuối bài.

Đánh giá bài viết
1 3.927
0 Bình luận
Sắp xếp theo