Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị, là mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét dành cho đảng viên dự bị về việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo.

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị là thành phần bắt buộc phải có trong hồ sơ xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức và gồm các nội thông tin sau đây: Thông tin về đảng bộ, chi bộ; những ưu điểm đã đạt được, khuyết điểm còn tồn tại của đảng viên...........

1. Đảng viên dự bị là gì?

Theo quy định của điều lệ đảng thì người xin vào đảng sẽ phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng. Thời gian này tính từ ngày chi bộ ký quyết định đảng viên dự bị cho người đó. Trong quá trình là đảng viên dự bị thì ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị là rất cần thiết, đây cũng chính là một cơ sở để xem xét chuyển đảng viên chính thức.

2. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị

Nội dung cơ bản của mẫu nhận xét đối với đảng viên dự bị như sau:

ĐẢNG BỘ:...........................
CHI BỘ:...............................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày .....tháng....năm 20......

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị:

...........................................................................................................................................

Tên tổ chức đoàn thể nơi công tác:................................................, tổng số...............đồng chí.

Tên chi ủy nơi cư trú:......................................................................, có....................đồng chí.

Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

.................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Số đồng chí đại trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng

viên dự bị........ trở thành đảng viên chính thức là.......đồng chí, trong tổng số......đồng chí được hỏi ý kiến (đạt..............%).

Số không tán thành...............đồng chí (chiếm...........%) với lý do:...........................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

T/M CHI UỶ
BÍ THƯ
(ký, ghi rõ họ, tên)

3. Cách viết mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị

Việc đầu tiên bạn phải ghi các tiêu ngữ, tiêu đề cần thiết cho một bản nhận xét.

Họ và tên, ngày tháng năm sinh, ngày kết nạp Đảng Chi bộ đang sinh hoạt, chi bộ phân công theo dõi và giúp đỡ người dự bị trước khi người đang được nhận xét thành Đảng viên chính thức.

Nội dung nhận xét trong mẫu đơn nhận xét Đảng viên dự bị: Đây chính là phần tự nhận xét của người Đảng viên dự bị về những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân.

Hình thức này giúp cho họ ngày càng hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Căn cứ vào nhận xét của người theo dõi để xem xét người Đảng viên dự bị này có đủ điều kiện để trở thành Đảng viên chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng hay chưa.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 85.868
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo