Mẫu thông báo thay đổi tên công ty và lưu ý khi đặt tên mới cho công ty 2023

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty và lưu ý khi đặt tên mới cho công ty 2023 là mẫu văn bản doanh nghiệp cần nắm bắt được để khi có nhu cầu thay đổi thông tin về tên công ty thì dễ dàng sửa đổi theo mẫu trên. Chi tiết mời bạn đọc tham khảo trong bài viết của Hoatieu.vn nhé.

1. Thông báo thay đổi tên công ty là gì?

Trong qua trình hoạt động, nhiều công ty muốn thay đổi các thông tin trong giấy đăng ký kinh doanh, thông báo thay đổi tên công ty cũng là một trong các nội dung thay đổi thông tin đều được thực hiện bằng thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi tên công ty là văn bản do công ty tự soạn thảo để gửi tới khách hàng, đối tác, Phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế... xác nhận về việc thay đổi tên của công ty. Đồng thời, đây cũng là một trong số các giấy tờ bắt buộc phải có khi làm thủ tục thay đổi tên công ty.

Hiện nay, các trường hợp cần tiến hành thủ tục đổi tên công ty gồm:

- Đổi tên công ty theo nhu cầu của doanh nghiệp;

- Đổi tên công ty khi tên đó xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (khoản 2 Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

2. Mẫu Thông báo thay đổi tên công ty mới nhất hiện nay

2.1 Thông báo thay đổi tên công ty gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……TB-CT

Hà Nội, ngày … tháng … năm .....

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.....................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:..................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

- Địa chỉ trụ sở chính

- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh

- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

- Ngành, nghề kinh doanh

- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

- Thông tin đăng ký thuế

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt mới (ghi bằng chữ in hoa):........................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài mới (nếu có):.................................................

................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt mới (nếu có):.................................................................................

...............................................................................................................................................

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:..............................................................

Xã/Phường/Thị trấn:...............................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:..............................................................................

Tỉnh/Thành phố:.........................................................................................................

Quốc gia:.........................................................................................................

Điện thoại: .................................Fax:....................................

Email: ....................................... Website:..............................

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký:.......................................................................

Vốn điều lệ mới:...................................................................................

Thời điểm thay đổi vốn:........................................................................

Hình thức tăng, giảm vốn:....................................................................

Cụ thể:

Ông/bà: ........................................

Ngày sinh: ............................... Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD/CMND số:............................. Ngày cấp: .................

Nơi cấp:.................................

Nơi đăng ký HKTT: ...............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................................................

Ông/bà ....................... đồng ý mua thêm ................. cổ phần, trị giá: ................ đồng tương ứng với ...........% tổng vốn điều lệ

Cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập sau khi tăng vốn

STT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số cổ phần

Trị giá (triệu đồng)

Tỷ lệ (%)

Số, ngày, nơi cấp CMND, hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc GCN ĐKKD đối với DN hoặc QĐ thành lập đối với tổ chức

1.

2.

3.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi 4 :

STT

Tên ngành

Mã ngành

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

1. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần

Cổ đông chuyển nhượng:

Ông/Bà .................................

CCCD/CMND số:............................. Ngày cấp: ................. Nơi cấp:...............................

Nơi đăng ký HKTT: .........................................................................................................

Ông/Bà ..................... sở hữu số cổ phần là: .............. cổ phần, trị giá: .............. đồng tương ứng với ..................... % tổng vốn điều lệ, đồng ý chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình cho ông/bà......................

Thời điểm chuyển nhượng: ..../..../.....

Cổ đông nhận chuyển nhượng:

Ông ........................................

Ngày sinh: ............................... Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:............................. Ngày cấp: ................. Nơi cấp:.................................

Nơi đăng ký HKTT: .......................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ...............................................................................................

Ông/bà ....................... đồng ý nhận chuyển nhượng ................. cổ phần, trị giá: ................ đồng tương ứng với ...........% tổng vốn điều lệ từ ông/bà ..........................

Việc chuyển nhượng số cổ phần này được thể hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng số 01/20..../HĐCN ngày ......../......../20.....

Thời điểm nhận chuyển nhượng: ..../..../.....

Cơ cấu sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập sau khi chuyển nhượng

STT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số cổ phần

Trị giá (triệu đồng)

Tỷ lệ (%)

Số, ngày, nơi cấp CMND, hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc GCN ĐKKD đối với DN hoặc QĐ thành lập đối với tổ chức

4.

5.

6.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):........................................ Giới tính:......................

Chức danh:...................................................................

Sinh ngày:.... /..... /....... Dân tộc:........................... Quốc tịch:..........................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:...............................................

Ngày cấp:..... / ....../ .....Nơi cấp:......................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):...........................................

Số giấy chứng thực cá nhân:.............................................

Ngày cấp: ..../ ..../..... Ngày hết hạn:.... /.... /.... Nơi cấp:........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:.........................................

Xã/Phường/Thị trấn:..........................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:......................................

Tỉnh/Thành phố:..........................................

Quốc gia:.....................................................

Chỗ ở hiện tại:..............................................

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................

Xã/Phường/Thị trấn:.....................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:..........................................

Tỉnh/Thành phố:.............................................

Quốc gia:........................................................

Điện thoại:............................ Fax:...................

Email: ..................................Website:.................

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………Fax: ………………….. …

Email: …………………………………………………………………….

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lậpHạch toán phụ thuộc4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: ...................................................................................

6

Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….

7

Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………....

Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………....

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăngTiêu thụ đặc biệtThuế xuất, nhập khẩuTài nguyênThu nhập doanh nghiệpMôn bàiTiền thuê đấtPhí, lệ phíThu nhập cá nhânKhác10

Ngành, nghề kinh doanh chính 5 : ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập(chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

5. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên) 5

2.2 Thông báo thay đổi tên công ty gửi khách hàng, đối tác

CÔNG TY CỔ PHẨN/TNHH

Số:.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm ….

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tên công ty

Kính gửi: Quý cơ quan, Quý khách hàng, Quý Đối tác

Công ty Cổ phần/TNHH … xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành tín nhiệm của Quý khách hàng, các Đối tác và doanh nghiệp trong suốt thời gian vừa qua.

Sau ... năm có mặt trên thị trường, hoạt động và phát triển, thương hiệu … đã trở thành một trong những thương hiệu có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Nhằm khẳng định hơn nữa vị thế của thương hiệu, đồng thời thực hiện mở rộng, phát triển và nâng cao các sản phẩm dịch vụ, Công ty Cổ phần/TNHH … xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới toàn thể Quý khách hàng và Đối tác như sau:

Thay đổi tên công ty với các nội dung thay đổi chi tiết sau đây:

+ Tên cũ của doanh nghiệp: Công ty cổ phần/TNHH …………………………………..

+ Tên mới của doanh nghiệp: ……………………………………………………

+ Các thông tin khác: Mã số thuế, số điện thoại liên hệ, email, số fax, địa chỉ trụ sở chính,… của doanh nghiệp không thay đổi.

Kể từ ngày … tháng … năm Công ty cổ phần … chính thức sử dụng tên công ty theo sự thay đổi trên.

Kể từ ngày … tháng … năm … kính đề nghị Quý khách hàng và Đối tác sử dụng theo các thông tin mà chúng tôi đã sửa đổi nêu trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch khác.

Việc thay đổi tên công ty sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể hỗ trợ ký thêm phần bổ sung Phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này.

Vậy Công ty cổ phần/TNHH … xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này và phối hợp thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

3. Những lưu ý khi đổi tên mới cho doanh nghiệp

Khi tiến hành thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, người soạn hồ sơ cần lưu ý khi sửa đổi các thông tin có trong mẫu thông báo, cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp phải bao gồm 02 thành tố theo thứ tự gồm (khoản 1, 2, 3 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020):

+ Loại hình doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh,...);

+ Tên riêng: Được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

- Tên danh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Điều 23, 28 và khoản 8 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020);

- Có thể đặt tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài hệ chữ La tinh (khoản 1, 2 Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2020).

Tên doanh nghiệp tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

- Tên viết tắt của doanh nghiệp phải được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài (khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2020).

- Những điều cấm trong việc đặt tên doanh nghiệp:

+ Đặt tên trùng với tên doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Đặt tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký;

- Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

- Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác trong mục Thủ tục hành chính thuộc chuyên mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo