Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh online năm 2024

Hoatieu.vn xin chia sẻ bài viết hướng dẫn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2024 qua mạng, đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Thông tư 111, Thông tư 92, Thông tư 80/2021/TT-BTC.

1. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Công dân có thể nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc thông qua cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà công dân đang làm việc.

  • Trường hợp công dân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

+ Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Điểm g Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp người phụ thuộc do người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng phải lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú theo mẫu số 07/XN-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  • Trường hợp công dân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phục thuộc thông qua đơn vị, tổ chức nơi làm việc:

Công dân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập tổng hợp theo Phụ lục Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh mẫu số 07/THĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính và nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

Người nộp thuế cũng có thể kê khai bảng tổng hợp người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên các ứng dụng sau:

  • Trên phần mềm HTKK
  • Kê khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0

2. Các bước nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tuyến

Bước 1: Kê khai mẫu 16TH trên phần mềm HTKK.

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK , sau đó chọn mục: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân , tiếp tục chọn biểu mẫu: Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh qua mạng năm 2021

Sau khi chọn biểu mẫu: Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, các bạn nhập các thông tin vào Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN theo hồ sơ của người lao động như sau:

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bước 2: Nộp mẫu 16TH qua mạng

– Đăng nhập vào website: Nhantokhai.gdt.gov.vn, tiến hành Đăng nhập vào MST của DN, bạn chọn mục: Tài khoản, sau đó chọn mục: Đăng ký thêm tờ khai :

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc qua mạng

– Tìm đến mục: Thuế thu nhập cá nhân, sao đó chọn biểu mẫu: 16TH- Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Tích chọn vào ô vuông ngoài cùng như hướng dẫn sau:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc

Sau khi chọn như hình trên, bạn kéo chuột xuông cuối trang chọn: Tiếp tục , Tiếp đó bạn chọn: Chấp nhận

Sau các bước trên bạn đã có thể tiến hành nộp mẫu 16TH qua mạng một cách đơn giản, giống như việc bạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN … bằng cách:

Vào mục: NỘP TỜ KHAI , Chọn mẫu 16TH, chọn tới đường dẫn lưu file kết xuất XML mẫu 16TH.

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Sau khi nộp xong khoảng 3 – 5 ngày các bạn kiểm tra ở hệ thống đó để tải kết quả cấp MST cho người phụ thuộc như sau:

– Bạn đăng nhập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn, tiếp tục Đăng nhập vào MST của DN . Vào mục: Tra cứu tiến hành như sau:

ác bước nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc qua mạng

Lưu ý : Có những chi cục thuế chỉ cần bạn nộp mẫu 16TH như trên là xong, có những chi cục thuế yêu cầu bạn phải nộp song song cả trên mạng và nộp trực tiếp Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN bản giấy tại cơ quan thuế

3. Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc. Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

4. Người nộp thuế thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc?

Ví dụ trường hợp: Anh A làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do có phát sinh thu nhập tại 3 công ty. Từ tháng 8/2021 đến tháng 7/2022, anh A làm việc tại Công ty TNHH T có đăng ký người phụ thuộc là mẹ đẻ và con trai, được Chi cục Thuế thành phố cấp mã số thuế. Từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2024, anh A làm việc tại Công ty cổ phần B và làm hồ sơ đăng ký người phụ thuộc tại công ty B là mẹ đẻ. Tuy nhiên, anh A chưa đăng ký lại người phụ thuộc là bố đẻ và con trai ở công ty mới (công ty B). Trong trường hợp anh A đã thay đổi nơi làm việc thì có cần phải đăng ký lại người phụ thuộc không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

"1. Giảm trừ gia cảnh

...c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3)Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

...

i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này."

=> Như vậy, khi người lao động thay đổi nơi làm việc thì phải thực hiện đăng ký lại và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như ban đầu.

Trong trường hợp ví dụ ở trên, anh A đã chuyển sang Công ty B nhưng không đăng ký lại người phụ thuộc là bố đẻ và con trai khi quyết toán thuế TNCN trong năm 2022 và 2023 thì sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố đẻ trong thời gian từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2023.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại chuyên mục Hỏi đáp pháp luật.

Đánh giá bài viết
1 1.309
0 Bình luận
Sắp xếp theo