Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không? Trong các doanh nghiệp lớn thường có những công đoàn riêng cho người lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Vậy doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không? Cụ thể mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết nhé.

1. Công đoàn trong doanh nghiệp, công ty là gì?

Quy định pháp luật tại điều 1 Luật công đoàn 2012 quy định:

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nghĩa là công đoàn trong các doanh nghiệp, công ty là tổ chức đại diện cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp công ty đó, công đoàn sẽ đại diện người lao động để bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trong cơ sở doanh nghiệp công ty đó.

2. Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?

Theo quy định tại điều 6 Luật công đoàn 2012 quy định:

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn

1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Có thể thấy nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công đoàn nêu rõ là thành lập trên cơ sở tự nguyện, và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nghĩa là doanh nghiệp không bắt buộc phải thành lập công đoàn.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?

3. Nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp

Quy định tại điều 15 Quyết định 174/QĐ-TLD thì Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có những nhiệm vụ như sau:

1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn.

2. Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật Nhà nước.

3. Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội.

5. Tổ chức thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và cán bộ công đoàn; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của công đoàn theo đúng quy định; thực hiện công tác phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

6. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn đối với từng loại hình công đoàn cơ sở.

4. Quy định về công đoàn trong doanh nghiệp

Như vậy mối quan hệ giữa công đoàn và doanh nghiệp là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện cho người lao động. Phía công đoàn sẽ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp.

Vì thế công đoàn trong doanh nghiệp phải hoạt động theo đúng quy định của pháp luật còn doanh nghiệp cũng có trách nhiệm với công đoàn như sau:

Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn

1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.

2. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

4. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị.

6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở.

7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

8. Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động.

9. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

Căn cứ theo Luật công đoàn 2012 quy định.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 25
0 Bình luận
Sắp xếp theo