Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Phiếu bổ sung lý lịch viên chứcbiểu mẫu giấy bổ sung lý lịch viên chức mới nhất được Bộ nội vụ ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BNV. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức dùng để làm gì?

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức là mẫu phiếu được lập ra nhằm ghi lại, thông báo về sự thay đổi trong trong lý lịch của viên chức sau một quá trình công tác cụ thể.

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức hiện nay đang dùng theo mẫu HS03-VC/BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV, ngày 01/6/2019. Đây là mẫu phiếu được cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác phát cho viên chức đó kê khai, bổ sung theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý hồ sơ viên chức trong trường hợp cần thiết.

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ viên chức, giúp công tác quản lý viên chức chặt chẽ hơn, cập nhật các thông tin trong hồ sơ viên chức một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức cần phải được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và đóng dấu xác nhận sau khi viên chức hoàn thành kê khai.

2. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2020

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Cơ quan quản lý viên chức:................................................ Số hiệu viên chức: ...........................

Đơn vị sử dụng viên chức:............................................................................................................

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

(Từ tháng/ năm .................................. đến tháng/ năm ................................)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa...........................................................................................

2) Ngày tháng năm sinh:.................................................... Giới tính (Nam/nữ)..............................

3) Nơi ở hiện tại: ...........................................................................................................................

4.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......………………………............................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

4.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………..............……………………..................……………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

5) Chức danh nghề nghiệp viên chức…….............…………….. Mã số:…......…………………...

6) Bậc lương:…........ Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../…......... Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:………...

7) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ........./........../ .........., Ngày chính thức: ........./........./........

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

(chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng...

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

(chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng,

chứng chỉ

Ghi chú:

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới).....................................................................

........................................................................................................................................................

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)..................................................................................

........................................................................................................................................................

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên, tính từ ngày ....../....../........ đến ngày ....../..../....... . đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE(thời điểm hiện tại)............................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật - chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................VIII. VỀ GIA ĐÌNH (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột ... )

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG .......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................., ngày.......... tháng......... năm 20............

Người khai bổ sung

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

........................, ngày .......... tháng .......... năm 20...............

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

3. Cách viết Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 2020

Phần đầu phiếu

– Ghi rõ tên cơ quan quản lý viên chức, tên đơn vị sử dụng viên chức và số hiệu viên chức.

– Tên Phiếu bổ sung lý lịch viên chức cần ghi rõ thời gian từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Các thông tin về cá nhân viên chức:

+ Họ và tên khai sinh: ghi theo Giấy khai sinh.

+ Các thông tin về ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở hiện tại.

+ Nêu rõ chức vụ, chức danh mà viên chức đang đảm nhiệm.

+ Ghi rõ chức danh nghề viên chức, mã số, bậc lương, hệ số lương, ngày hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác.

+ Các thông tin về kết nạp Đảng: ghi rõ ngày kết nạp Đảng và ngày chuyển Đảng chính thức.

Phần nội dung chính

– Ghi rõ toàn bộ những thay đổi của viên chức về chức danh, chức vụ, cơ quan công tác: Viên chức ghi cụ thể các chức danh, chức vụ mà mình được bổ nhiệm, bầu cử, miễn nhiệm hoặc điều động công tác; những thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, các danh hiệu được phong tặng… theo thời gian được yêu cầu kê khai.

– Ghi rõ những thay đổi của viên chức trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Viên chức kê khai ghi rõ: tên trường, tên chuyên ngành đào tạo, thời gian học, hình thức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khóa học.

– Viên chức ghi rõ những khen thưởng, kỷ luật mới (nếu có).

– Viên chức khai chi tiết về thời gian công tác ở nước ngoài: Viên chức ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc chuyến công tác (chỉ kê khai những chuyến đi trên 6 tháng), ghi rõ đến nước nào, làm gì, tại cơ quan, tổ chức nào.

– Tình trạng sức khỏe viên chức ở thời điểm hiện tại: Ghi cụ thể về tình trạng sức khỏe, các bệnh mãn tính cũng như thông tin cơ bản về nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

– Về kinh tế bản thân viên chức: Kê khai những phát sinh về tài sản mới như nhà đất, các tài sản giá trị lớn… mà bản thân viên chức có do tự mua hay được thừa kế, được cho.

– Những thay đổi về gia đình viên chức: Ghi cụ thể những thay đổi về số lượng thành viên, về kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình viên chức.

Phần cuối phiếu

Viên chức khai ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm rồi ký và ghi rõ họ tên lên phiếu.

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức ký xác nhận và đóng dấu lên phiếu.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 22.763
0 Bình luận
Sắp xếp theo