Luật chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua vào ngày 21/11/2019. Luật chứng khoán 2019 sẽ thay thế Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010.

Luật Chứng khoán 2019 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

QUỐC HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 54/2019/QH14

LUẬT

CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Chứng khoán.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán và hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 3. Ảp dụng Luật Chứng khoán, các luật có liên quan

………………..

Trên đây là một phần nội dung của Luật chứng khoán 2019 thuộc lĩnh vực Đầu tư - chứng khoán đã được HoaTieu.vn đăng tải và cập nhất, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung văn bản và lưu làm tư liệu sử dụng.

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 12.12.2019 16:31:29 +07:00
Đánh giá bài viết
1 324
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo