Đối tượng cộng điểm ưu tiên khi thi trường Công an

Đối tượng cộng điểm ưu tiên khi thi trường Công an. Thi tuyển vào trường công an là một trường có chế độ tuyển sinh khá gắt gao. Vậy có trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi vào trường công an không? Hãy cùng Hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể nhé.

1. Những đối tượng cộng điểm ưu tiên khi thi trường Công an

Cụ thể theo quy định tại điều 7 Thông tư 55/2019TT-BCA quy định như sau:

Điều 7. Điểm ưu tiên trong tuyển chọn

1. Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các điều 4 và 5 Thông tư này được cộng điểm ưu tiên, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

b) Có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 40 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c) Tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; trình độ đào tạo cao hơn và đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu tuyển chọn); người dân tộc thiểu số: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

d) Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

đ) Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Trường hợp một người có nhiều ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Như vậy những đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên khi được tuyển chọn vào trường Công an là những người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ cấp I, cấp II; Người tốt nghiệp đại học loại khá, trung cấp, cao đẳng loại giỏi, sơ cấp loại xuất sắc; người dân tộc thiểu số; người đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các lĩnh vực theo chỉ tiêu; con đẻ của Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, nhiễm chất độc hoá học, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, cán bộ công an và người đã hoàn thành nghĩa vụ Công an.

Đối tượng cộng điểm ưu tiên khi thi trường Công an

2. Trình tự tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Cụ thể trình tự tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân theo quy định tại điều 14 Thông tư 55/2019TT-BCA như sau:

Thứ nhất là xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn:

  • Căn cứ chỉ tiêu được Bộ trưởng Bộ Công an duyệt, cơ quan tổ chức cán bộ của Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân của đơn vị, địa phương mình trình thủ trưởng đơn vị, địa phương phê duyệt. Nội dung kế hoạch cần thể hiện rõ số lượng, chuyên ngành, bậc đào tạo cần tuyển, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Thứ hai thông báo tuyển chọn và tiếp nhận hồ sơ:

  • Căn cứ kế hoạch tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thủ trưởng đơn vị, địa phương phê duyệt, cơ quan tổ chức cán bộ thông báo công khai trên ít nhất một trong các phương tiện thông tin đại chúng là báo nói, báo viết, báo hình, đồng thời phải đăng trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thủ tục hồ sơ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển. Riêng tuyển cho các đơn vị nghiệp vụ cần giữ bí mật về người định tuyển, thì chỉ thông báo để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, địa phương giới thiệu người dự tuyển;
  • Cơ quan tổ chức cán bộ bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ. Nơi tiếp nhận hồ sơ cần niêm yết đầy đủ những thủ tục cần thiết để người dự tuyển nộp hồ sơ được thuận lợi. Chỉ tiếp nhận những hồ sơ đúng với nhu cầu và đảm bảo thủ tục theo quy định, những trường hợp không đảm bảo thì trả lại ngay cho người nộp hồ sơ. Khi tiếp nhận hồ sơ, phải lập sổ theo dõi ghi rõ thông tin về người dự tuyển, thứ tự nộp hồ sơ;
  • Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển chọn.

Thứ ba thành lập hội đồng tuyển chọn và tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển

  • Sau khi kết thúc nhận hồ sơ thì cơ quan tổ chức cán bộ báo cáo với Thủ tưởng Công an đơn địa, địa phương ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn để thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng tuyển chọn được thành lập và căn cứ theo quy định pháp luật.

Thứ tư là thông báo kết quả tuyển chọn:

  • Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển xong, Hội đồng tuyển chọn phải niêm yết công khai và gửi thông báo kết quả tuyển chọn bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký hoặc liên hệ để người dự tuyển trực tiếp nhận thông báo tại cơ quan tổ chức cán bộ của Công an đơn vị, địa phương;
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả tuyển chọn, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển. Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại Khoản này.

Thứ năm là quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân:

  • Sau khi thực hiện các quy định tại bước 4, Hội đồng tuyển chọn thống nhất danh sách những người trúng tuyển trong kỳ tuyển chọn, báo cáo cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, địa phương cho ý kiến, trước khi trình thủ trưởng đơn vị, địa phương ra quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, trước khi cơ quan tổ chức cán bộ đề xuất thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định phải yêu cầu người dự tuyển nộp quyết định xuất ngũ hoặc chuyển ngành hoặc văn bản đồng ý cho chuyển công tác của thủ trưởng cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ.

Thứ sáu là Công bố quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân:

  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương ban hành quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, cơ quan tổ chức cán bộ phải thông báo bằng văn bản đến công dân thời điểm có mặt tại cơ quan, đơn vị để nhận nhiệm vụ và chủ trì, phối hợp với đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ tổ chức công bố và trao quyết định cho người được tạm tuyển, tuyển chọn vào Công an nhân dân;
  • Quyết định tuyển chọn, tạm tuyển công dân vào Công an nhân dân phải đồng thời gửi Cục Tổ chức cán bộ 01 bản (bản chính) để phục vụ công tác quản lý.

Như vậy quy trình tuyển chọn công an nhân dân được thực hiện đầy đủ những bước như trên và khi được tạm tuyển chọn thì trong thời gian tạm tuyển những công dân phải thực hiện những nhiệm vụ được giao đầy đủ để người quản lý đánh giá. Bởi vì sau khi tạm tuyển chọn kết thúc thì mới có quyết định chính thức tuyển chọn công dân đó vào lực lượng công an.

Thời gian tạm tuyển chọn sẽ tuỳ thuộc vào đối tượng dự thi. Những đối tượng có trình độ đại học thì có thời gian tạm tuyển chọn là 6 tháng, đối với trình độ cao đẳng là 9 tháng và trình độ trung cấp, sơ cấp là 12 tháng.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Đối tượng cộng điểm ưu tiên khi thi trường Công an. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật liên quan.

Đánh giá bài viết
1 57
0 Bình luận
Sắp xếp theo