Đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

Đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị? Lý luận chính trị là quá trình học tập bắt buộc đối với một đoàn viên, Đảng viên, hội viên, cán bộ lãnh đạo. Khóa học lý luận chính trị được phân cấp độ rõ ràng, mỗi cấp độ học sẽ phù hợp với nhóm đối tượng khác nhau. Vậy đoàn viên mới kết nạp sẽ phải học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

1. Lý luận chính trị là gì?

Căn cứ vào khoản 1 điều 3 Quy định 57/QĐ-TW:

1. Đào tạo lý luận chính trị là quá trình truyền thụ, tiếp thu hệ thống tri thức lý luận chính trị; củng cố thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao tầm nhìn, tư duy, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Đào tạo lý luận chính trị gồm ba cấp: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Như vậy có thể thấy lý luận chính trị là hệ thống tri thức về chính trị, thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luật khoa học, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng,...

Hệ thống lý luận này sẽ được đạo tạo cho lực lượng liên quan đến Đảng và Nhà nước nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

2. Đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị?

Cũng căn cứ vào khoản 2 điều 3 Quy định 57/QĐ-TW:

2. Sơ cấp lý luận chính trị là cấp đào tạo lý luận chính trị cơ sở cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... ở cơ sở; trang bị những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn.

Có thể hiểu Đoàn viên học lý luận chính trị ở cấp độ sơ cấp với những nội dung là Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và kỹ năng vận dụng thực tiễn. Theo quy định trên thì việc đào đạo lý luận chính trị ở trình độ sơ cấp sẽ bao gồm ba nội dung.

Tuy nhiên việc triển khai đào tạo lý luận chính trị cho đoàn viên hiện nay có bốn nội dung cụ thể như sau:

  • Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  • Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
  • Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
  • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Như vậy Đoàn viên mới kết nạp học 4 bài học lý luận chính trị.

3. Các trình độ lý luận chính trị

Các trình độ lý luận chính trị hiện tại được phân cấp như sau:

- Sơ cấp lý luận chính trị: Dành cho cán bộ, công chức cấp xã, Đảng viên, Đoàn viên, hội viên. Tiêu chuẩn đào tạo là tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Trung cấp lý luận chính trị: Dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở như ủy viên cấp xã, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, Ủy ban nhân dân, cấp trưởng, cấp phó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó trưởng phòng và cấp phó các đơn vị tương đương cấp phòng của huyện, cấp tỉnh,…

Tiêu chuẩn là Đảng viên dự bị hoặc chính thức, tốt nghiệp cao đẳng trở lên, cán bộ học hệ không tập trung với nữ từ đủ 33 tuổi, nam từ đủ 35 tuổi.

- Cao cấp lý luận chính trị: Dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung và cao cấp.

Với tiêu chuẩn đào tạo là Đảng viên chính thức, tốt nghiệp đại học trở lên, cán bộ học hệ không tập trung với nữ từ đủ 38 tuổi, nam từ đủ 40 tuổi.

(Căn cứ pháp lý: Quy định 57/QĐ-TW)

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Đoàn viên mới kết nạp học bao nhiêu bài học lý luận chính trị? Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Là gì? liên quan.

Đánh giá bài viết
1 1.692
0 Bình luận
Sắp xếp theo