Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới nhất

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 2019

Bộ Nội vụ đang tiến hành dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Dự thảo Thông tư nêu rõ mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định được tính theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019.

Dự thảo Thông tư cũng quy định căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

- Công thức tính mức lương 2019

Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

- Công thức tính mức phụ cấp đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức phụ cấp từ ngày 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp từ 01/7/2019 = (Mức lương từ 01/7/2019 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung từ 01/7/2019) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

- Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Mức tiền hệ số chênh lệch bảo lưu từ 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng x Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

- Đối với đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thì mức hoạt động phí được tính theo công thức sau:

Mức hoạt động phí từ 01/7/2019 = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định

Dự kiến Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Đánh giá bài viết
1 447
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo