Phụ lục 1, 3 Địa lí 8 Kết nối tri thức file word

Phụ lục 1, 3 Địa lí 8 Kết nối tri thức - Hoatieu xin chia sẻ đến quý thầy cô và bạn đọc mẫu phụ lục 1 Địa lí 8 Kết nối tri thứcphụ lục 3 Địa lí 8 Kết nối tri thức được trình bày dưới dạng file word theo đúng hướng dẫn tại công văn 5512. Sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch giáo dục môn Địa lí 8 sách Kết nối tri thức, mời các bạn cùng tham khảo và tải về làm tài liệu sử dụng.

Kế hoạch giáo dục Địa lí 8 Kết nối tri thức tổ chuyên môn

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG:........

TỔ: XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ, KHỐI LỚP 8

(Năm học 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 03 ; Số học sinh: 112 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0

2. Tình hình đội ngũ: Sốgiáo viên:04 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0 Đại học: 4 ; Trên đại học: 0

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 0; Khá: 4; Đạt: 0 Chưa đạt: 0

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm /thực hành

Ghi chú

1

Máy tính

Cá nhân.

Tiết dạy phù hợp

GV chủ động sử dụng

2

Tivi

3

Tiết dạy phù hợp

GV chủ động sử dụng

3

Máy chiếu

3

Tiết dạy phù hợp

GV chủ động sử dụng

3.1 Môn: Địa Lý

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm /thực hành

Ghi chú

1

Bản đồ phân bố một số loại khoáng sản ở VN

01 tờ

Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu

GV hướng dẫn HS khai thác hiệu quả

2

Bản đồ khí hậu VN

01 tờ

Bài 7. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

GV hướng dẫn HS sử dụng hiệu quả

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

2

...

Kế hoạch dạy học

Phân phối chương trình

Học kì I: 18 tuần = 26 tiết

Học kì II: 17 tuần = 26 tiết

Cả năm: 52 tiết

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

2

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí.

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam

2

Bài 2. Đặc điểm của địa hình

4

- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình

địa hình Việt Nam.

Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa

3

Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế

2

- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.

4

Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản

2

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

- Phân tích được vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản.

5

Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu

1

- Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu.

6

Bài 6. Đặc điểm khí hậu

2

- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của

Việt Nam.

- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.

7

Ôn tập

1

Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến Bài 6. Đặc điểm khí hậu.

8

Kiểm tra giữa kì I (Phối hợp với Phân môn Lịch sử)

1

- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam

- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình

địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của

Việt Nam.

- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.

9

Bài 7. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu

1

- Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các

vùng khí hậu khác nhau.

10

Bài 8. Đặc điểm thuỷ văn

3

- Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn.

- Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.

- Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.

11

Bài 9. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam

2

- Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.

- Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

12

Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước

2

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

- Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.

13

Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng

2

- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ

thổ nhưỡng.

- Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính

14

Kiểm tra cuối kì I (Phối hợp với Phân môn Lịch sử)

1

- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.

- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.

- Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính

15

Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất

4

- Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất

phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.

- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất.

16

Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

4

- Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.

- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

17

Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam

4

-Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng

lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam.

-Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.

- Xác định được trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường

phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Trình bày được các khái niệm vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).

18

Ôn tập

2

Từ Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất đến Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam.

19

Kiểm tra giữa kì II (Phối hợp với Phân môn Lịch sử)

1

- Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất

phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.

- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất.

-Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.

20

Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam

5

-Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.

- Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi

trường biển đảo Việt Nam.

-Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.

21

Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

2

- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả

được chế độ nước của các dòng sông chính.

- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ

chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.

22

Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

2

-Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển và hải đảo Việt Nam

(theo Luật Biển Việt Nam).

- Trình bày được những nét chính về môi trường, tài nguyên thiên

nhiên; phân tích được những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

- Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong lịch sử

23

Ôn tập

1

Từ Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất đến Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

24

Kiểm tra cuối kì II (Phối hợp với Phân môn Lịch sử)

1

- Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi

trường biển đảo Việt Nam.

-Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.

- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả

được chế độ nước của các dòng sông chính.

- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1

90 phút

Tuần 11 tháng 11/2023

Đánh giá năng lực phẩm chất từ tuần 1 đến tuần 10

- Lịch sử từ : Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ đến Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

- Địa lý từ Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến Bài 6. Đặc điểm khí hậu.

Viết

Trắc nghiệm + Tự luận

( 50 sử + 50 Địa)

(40 TN+ 60 TL)

Cuối Học kỳ 1

90 phút

Tuần 18 tháng 1/2024

Đánh giá năng lực phẩm chất của HS trong HKI

- Lịch sử từ Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ đến Bài 13. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 .

- Địa lý từ Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng.

Viết

Trắc nghiệm + Tự luận

( 50 sử + 50 Địa)

(40 TN + 60 TL)

Giữa Học kỳ 2

90 phút

Tuần 28 tháng 3/2024

Đánh giá năng lực phẩm chất từ tuần 19 đến tuần 27

- Lịch sử từ Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX đến Bài 20. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).

- Địa lý từ Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất đến Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam.

Viết

Trắc nghiệm + Tự luận

( 50 sử + 50 Địa)

(40 TN+ 60 TL)

Cuối Học kỳ 2

90 phút

Tuần 35 tháng 5/2024

Đánh giá năng lực phẩm chất của HS trong HKII

- Lịch sử từ Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX đến Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

- Địa lý từ Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất đến Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

Viết

Trắc nghiệm + Tự luận

( 50 sử + 50 Địa)

(40 TN+ 60 TL)

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

III. Các nội dungkhác (nếu có):

- Sinh hoạt tổ chuyên môn định kì theo hướng nghiên cứu bài dạy.

- BDHSG theo kế hoạch phân công chuyên môn của nhà trường.

- Tham gia GVDG các cấp.

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày 27 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3 Địa lí 8 Kết nối tri thức

Xem trong file tải về.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.197
0 Bình luận
Sắp xếp theo