Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ năm 2024

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ gồm những gì? Trách nhiệm của dân quân tự vệ, 07 nhiệm vụ của dân quân tự vệ là gì? Mời bạn đọc tham khảo thông tin chi tiết tại bài viết dưới đây cùng HoaTieu.vn.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ, trước hết HoaTieu.vn xin giải đáp các câu hỏi sau: Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có vai trò gì? Trách nhiệm của dân quân tự vệ tại địa phương? Đặc điểm của dân quân tự vệ? Chi tiết tại các phần dưới đây.

1. Dân quân tự vệ là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật dân quân tự vệ 2019 có giải thích khái niệm về dân quân tự vệ như sau:

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.

Căn cứ theo Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định về thành phần dân quân tự vệ bao gồm:

- Dân quân tự vệ tại chỗ.

- Dân quân tự vệ cơ động.

- Dân quân thường trực.

- Dân quân tự vệ biển.

- Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

Dân quân tự vệ đang luyện tập
Dân quân tự vệ đang luyện tập

2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ

2.1. Vị trí, chức năng của dân quân tự vệ

Căn cứ Điều 3 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định vị trí, chức năng của dân quân tự vệ như sau:

Dân quân tự vệ là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân; là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của cơ quan, tổ chức ở địa phương, cơ sở; làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

2.2. Nhiệm vụ của dân quân tự vệ

7 nhiệm vụ của dân quân tự vệ là gì?

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ

Nhiệm vụ của dân quân tự vệ được quy định cụ thể tại điều 5 Luật Dân quân tự vệ 2019. Trong đó, dân quân tự vệ có các nhiệm vụ sau:

- Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.

- Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.

- Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của dân quân tự vệ là gì?

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một thành phần của Lực lượng Vũ trang nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành của Chính phủ và của uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương, có trách nhiệm bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Dân quân tự vệ có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ pháp luật quy định, nhiệm vụ được các cấp có thẩm quyền giao phó.

Nữ dân quân tự vệ
Nữ dân quân tự vệ

4. Trách nhiệm của dân quân tự vệ tại địa phương?

Dân quân tự vệ là lực lượng không thoát ly khỏi sản xuất, công tác do đó, trong thời bình, Trách nhiệm của dân quân tự vệ tại địa phương có vai trò quan trọng trong tham gia lao động sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và các sự cố nghiêm trọng khác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Trách nhiệm của dân quân tự vệ tại địa phương được thể hiện rõ trong thời gian qua, khi mà cả nước đang gồng mình chống lại đại dịch Covid-19 và những trận bão lũ triền miên tại các tỉnh miền Trung. Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng quan trọng giúp đỡ nhân dân, nhà nước gìn giữ sự bình yên vốn có.

5. Trách nhiệm của dân quân tự vệ trong tham gia quản lý xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

Chủ quyền biên giới quốc gia là chủ quyền thiêng liêng, quan trọng của dân tộc. Thế nhưng chủ quyền này thường xuyên bị các thế lực khác nhăm nhe.

Trách nhiệm của dân quân tự vệ trong tham gia quản lý xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là gì?

Ở biên giới, biển, đảo, dân quân tự vệ phối hợp với Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh biên giới của Tổ quốc.

Trách nhiệm, vai trò của dân quân tự vệ trong tham gia quản lý xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia đã được chứng minh, khẳng định từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước

Trong thời chiến, dân quân tự vệ là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ địa phương, đơn vị theo kế hoạch tác chiến của khu vực phòng thủ. Dân quân tự vệ có trách nhiệm thực hiện phòng thủ dân sự trong thời bình và thời chiến theo qui định của pháp luật.

Bởi việc bảo vệ chủ quyền quốc gia không phải là sứ mệnh của một vị anh hùng nào, mà nó là trách nhiệm thiêng liêng chung của mỗi một người dân.

Bên cạnh việc phối hợp với lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ còn có vai trò tuyên truyền cho người dân những kiến thức cần thiết về chủ quyền biên giới.

6. Trách nhiệm của dân quân tự vệ trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình

Dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Nhận thức được tầm quan trọng của dân quân tự vệ, trong những năm gần đây, lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức, xây dựng mạnh mẽ, rộng khắp. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ.

Mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là không thay đổi: tạo sự chuyển hóa từ bên trong nội bộ Đảng, Nhà nước ta, chúng tập trung chống phá cả về lý luận, quan điểm, đường lối, xóa bỏ nền tảng tư tưởng và đòi tước bỏ cơ sở pháp lý đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khuyến khích những quan điểm lệch lạc và những khuynh hướng xã hội “dân chủ”

Để đấu tranh chống diễn biến hòa bình, dân quân tự vệ cần đi đầu, gương mẫu trong thực hiện các chính sách của Đảng, nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân hiểu những thủ đoạn tinh vi của thế lực "chống hòa bình"; kịp thời phát hiện, báo cáo những hành vi "lệch chuẩn": Truyền bá những thông tin sai sự thật, bôi nhọ Đảng, nhà nước....

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Vị trí chức năng nhiệm vụ của dân quân tự vệ. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
4 4.628
0 Bình luận
Sắp xếp theo