Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 4

Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 3. Đáp án bộ 30 câu hỏi phần thi cá nhân cuộc thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần thứ 2.

1. Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 4

Câu 1: Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác, nơi làm việc (nếu có) đối với người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện trong khoảng thời gian nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021

b. Từ ngày 20 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021

c. Từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021

d. Từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 12 tháng 5 năm 2021

Câu 2: Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương trong thời hạn bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 20 ngày

b. 15 ngày

c. 10 ngày

d. 05 ngày

Câu 3: Nhằm chuẩn bị cho công tác tuyên truyền Tổng tuyển cử đầu tiên, báo Quốc hội đã đăng tải bài viết trong chuyên mục nào để trao đổi, phỏng vấn các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Chuyên mục “Đại biểu dân cử”

b. Chuyên mục “Đại biểu Quốc hội”

c. Chuyên mục “Tổng tuyển cử”

d. Chuyên mục “Chúng tôi phỏng vấn”

Câu 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân

b. Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân

c. Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn lĩnh vực công việc mình phụ trách

d. Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng nhân dân

Câu 5: Việc bầu cử lại được quy định như thế nào trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Trường hợp đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá hai phần ba tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu ở cấp đó

b. Trường hợp đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri thì Tổ bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu ở cấp đó

c. Trường hợp đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu ở cấp đó

d. Trường hợp đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri thì Ban bầu cử phải ghi rõ vào biên bản và báo cáo ngay cho Ủy ban bầu cử chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử đại biểu ở cấp đó

Câu 6: Cơ quan nào chỉ đạo, kiểm tra việc lập và niêm yết danh sách cử tri trong việc bầu cử đại biểu Quốc hội tại Thành phố?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Thành ủy

b. Ủy ban nhân dân Thành phố

c. Ủy ban bầu cử Thành phố

d. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố

Câu 7: Quốc hội khoá nào đã dành thời gian, công sức để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các đạo luật kinh tế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho quá trình đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khoá XI

b. Quốc hội khoá XII

c. Quốc hội khoá XIII

d. Quốc hội khoá XIV

Câu 8: Bà là một trong 35 đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh trúng cử Quốc hội khóa VI (1976). Bà tổ chức các cuộc biểu tình sôi động ở Thành phố với hình ảnh quen thuộc người phụ nữ trong chiếc áo dài, cầm loa trong tay, đấu tranh với lý lẽ sắc bén. Bà đã mang tên chồng mình trong suốt quá trình làm việc và tham gia phong trào dân tộc chống chiến tranh, đòi hòa bình. Bà là ai?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Luật sư Ngô Bá Thành

b. Lê Văn Nuôi

c. Phan Minh Tánh

d. Hoàng Trường Minh

Câu 9: Hoạt động lập hiến của Quốc hội khoá nào đã có nhiều thành tựu với 2 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1980, sau đó đã thông qua Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, phù hợp với thực tế của đất nước và xu thế tiến bộ của thời đại trên cơ sở điều kiện, hoàn cảnh, đặc điểm của Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về trình độ lập hiến của nước ta?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khoá VII

b. Quốc hội khoá VIII

c. Quốc hội khoá IX

d. Quốc hội khoá X

Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ra pháp lệnh về những vấn đề được Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh

b. Quyết định thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

c. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội

d. Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước

Câu 11: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội theo các bước nào sau đây?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

b. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử

c. Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc (sau đây gọi chung là nơi công tác) của người được dự kiến giới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

d. Gồm 3 câu A, B, C

Câu 12: Ủy ban bầu cử ở tỉnh phải công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở địa phương mình theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là ngày nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ngày 08 tháng 5 năm 2021

b. Ngày 03 tháng 5 năm 2021

c. Ngày 28 tháng 4 năm 2021

d. Ngày 23 tháng 4 năm 2021

Câu 13: Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương gồm các tổ chức nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; Tổ bầu cử

b. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

c. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; Tổ bầu cử

d. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn; Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Tổ bầu cử

Câu 14: Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 50 ngày trước ngày bầu cử

b. 60 ngày trước ngày bầu cử

c. 70 ngày trước ngày bầu cử

d. 80 ngày trước ngày bầu cử

Câu 15: Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, số lượng đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 10 đơn vị bầu cử

b. 22 đơn vị bầu cử

c. 24 đơn vị bầu cử

d. 32 đơn vị bầu cử

Câu 16: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát trực tiếp thông qua:

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Việc tham gia các tổ chức bầu cử các cấp; Việc tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử; Việc tổ chức vận động bầu cử để người ứng cử tiếp xúc với cử tri

b. Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

c. Thông qua tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân và những phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng

d. Gồm 3 câu A, B, C

Cau 17: Việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội được thực hiện từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khóa X

b. Quốc hội khóa XI

c. Quốc hội khóa XII

d. Quốc hội khóa XIII

Câu 18: Hội đồng bầu cử Quốc gia do ai thành lập?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

b. Thủ Tướng Chính phủ

c. Quốc hội

d. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Câu 19: Trên báo Quốc hội ngày 08/01/1946 có in một bài hát do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác, với ý nghĩa “để kỷ niệm và ca ngợi ngày mồng 6 tháng giêng năm 1946”. Đó là bài hát gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Bài hát “Ngày bầu cử”

b. Bài hát “Ngày hội toàn dân”

c. Bài hát “Ngày Tổng tuyển cử”

d. Bài hát “Ngày Quốc hội”

Câu 20: Tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa nào đã quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Khóa III

b. Khóa IV

c. Khóa V

d. Khóa VI

Câu 21: Quyền bầu cử bao gồm những nội dung gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quyền bầu cử bao gồm việc đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu, tức là quyền chủ động trong lựa chọn của công dân

b. Quyền bầu cử là quyền chủ động trong lựa chọn của công dân

c. Quyền bầu cử là quyền bỏ phiếu của công dân

d. Quyền bầu cử là quyền đề cử và ứng cử của công dân

Câu 22: Quốc hội khoá nào đã quyết định kéo dài nhiệm kỳ cho 87 đại biểu miền Nam vì không thể tổ chức bầu cử tại miền Nam vào thời điểm đó?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khoá II

b. Quốc hội khoá III

c. Quốc hội khoá IV

d. Quốc hội khoá V

Câu 23: Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được công bố chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử bổ sung?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 10 ngày

b. 11 ngày

c. 12 ngày

d. 13 ngày

Cau 24: Quốc hội khoá nào được diễn tả là “Quốc hội của thời kỳ bắt đầu công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước; xác định nguyên tắc, phương hướng xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”?
Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khoá VII

b. Quốc hội khoá VIII

c. Quốc hội khoá IX

d. Quốc hội khoá X

Câu 25: Quốc hội khoá nào của nước ta đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 31 (AIPA-31); được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) nhiệm kỳ 2010-2011; đảm nhận cương vị Chủ tịch Nhóm ASEAN+3 đã đánh dấu sự trưởng thành mạnh mẽ của ngoại giao nghị viện Việt Nam, góp phần thiết thực vào tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khoá XI

b. Quốc hội khoá XII

c. Quốc hội khoá XIII

d. Quốc hội khoá XIV

Câu 26: Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc tổ chức hội nghị cử tri, hội nghị hiệp thương thì chuyển đến:

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị giải quyết

b. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp tổ chức hội nghị giải quyết

c. Ủy ban bầu cử cùng cấp giải quyết

d. Ban bầu cử giải quyết

Câu 27: Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, số lượng đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bao nhiêu?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 30 đại biểu

b. 95 đại biểu

c. 105 đại biểu

d. 115 đại biểu

Câu 28: Hiệu quả hoạt động của Quốc hội nước ta như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được bảo đảm bằng hiệu quả của các kỳ họp của Quốc hội; hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội

b. Hiệu quả hoạt động của Quốc hội được đảm bảo bằng hiệu quả của sự phối hợp hoạt động với Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác

c. Gồm 2 câu A và B

d. Cả A và B đều sai

Câu 29: Hình thức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Phối hợp kiểm tra, giám sát; Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát; Giám sát trực tiếp

b. Kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất

c. Gồm 2 câu A và B

d. Cả A và B đều sai

Câu 30: Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, nước ta gồm có những đơn vị hành chính nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

b. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

c. Cấp tỉnh - thành phố, cấp huyện - quận, cấp xã - phường - thị trấn

d. Cấp tỉnh - thành phố, cấp huyện - quận, cấp xã - phường - thị trấn, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

2. Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 3

Câu 1: Quyền bầu cử là gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước

b. Quyền bầu cử bao gồm việc đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu, tức là quyền chủ động trong lựa chọn của công dân

c. Gồm 2 câu A và B

d. Cả A và B đều sai

Câu 2: Việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng riêng của Tổ bầu cử ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc

b. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc 12 giờ

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc 01 ngày

d. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc

Câu 3: Việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phải được tiến hành xong chậm nhất là ngày nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ngày 23 tháng 4 năm 2021

b. Ngày 18 tháng 4 năm 2021

c. Ngày 13 tháng 4 năm 2021

d. Ngày 08 tháng 4 năm 2021

Câu 4: Quốc hội Việt Nam có vị trí, vai trò như thế nào trong bộ máy Nhà nước ta?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước

b. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c. Trong bộ máy nhà nước ta, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước

d. Gồm 3 câu A, B, C

Câu 5: Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, trong trường hợp bầu cử thêm thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là bao nhiêu ngày sau ngày bầu cử đầu tiên?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 05 ngày

b. 10 ngày

c. 15 ngày

d. 20 ngày

Câu 6: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tổ chức trong khoảng thời gian nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 17 tháng 4 năm 2021

b. Từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021

c. Từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 5 năm 2021

d. Từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021

Câu 7: Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định số lượng lãnh đạo của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh bao gồm?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Trưởng ban, không quá 03 phó trưởng Ban và các ủy viên

b. Trưởng ban, 01 phó trưởng ban và các ủy viên

c. Trưởng ban, không quá 02 phó trưởng Ban và các ủy viên

d. Trưởng ban, 02 phó trưởng Ban và các ủy viên

Câu 8: Ủy ban bầu cử ở xã có bao nhiêu thành viên?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Có từ 09 đến 11 thành viên

b. Có từ 11 đến 13 thành viên

c. Có từ 11 đến 15 thành viên

d. Có từ 15 đến 17 thành viên

Câu 9: Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hoạt động theo chế độ nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

b. Tập thể, quyết định theo đa số

c. Tập trung dân chủ

d. Bình đẳng, bỏ phiếu kín

Câu 10: Quốc hội khoá nào được diễn tả là “Quốc hội chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, kiên trì và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, là Quốc hội khôi phục kinh tế, hàn gắn những vết thương chiến tranh, chuẩn bị đưa đất nước tiến vào thời kỳ mới”?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khoá III

b. Quốc hội khoá IV

c. Quốc hội khoá V

d. Quốc hội khoá VI

Câu 11: Khoản 1, điều 69 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định như thế nào về nguyên tắc bỏ phiếu?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố

b. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân

c. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân quận, huyện

d. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn

Câu 12: Nghị quyết của Quốc hội khóa VI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất (ngày 02/7/1976) quy định quốc kỳ nước ta như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc kỳ nước Việt Nam là cờ đỏ sao vàng

b. Quốc kỳ nước Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng

c. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cờ đỏ sao vàng năm cánh

d. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh

Câu 13: Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung được thực hiện theo quy định của Ủy ban thường vụ Quốc hội và phải được hoàn thành chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử bổ sung?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 11 ngày

b. 12 ngày

c. 13 ngày

d. 14 ngày

Câu 14: Nội dung tham gia công tác bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt được quy định tại điều nào trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Điều 09

b. Điều 19

c. Điều 29

d. Điều 39

Câu 15: Theo quy định, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Từ ngày 24 tháng 02 năm 2020 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021

b. Từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021

c. Từ ngày 24 tháng 02 năm 2021 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021

d. Từ ngày 24 tháng 02 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021

Câu 16: Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử nào thì chuyển đến?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ủy ban bầu cử cấp đó giải quyết

b. Ban bầu cử cấp đó giải quyết

c. Ủy ban nhân dân cấp đó giải quyết

d. Tổ bầu cử đó giải quyết

Câu 17: Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã phải tổ chức ít nhất:

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 01 cuộc

b. 02 cuộc

c. 03 cuộc

d. Tùy tình hình của từng địa phương, càng nhiều càng tốt

Câu 18: Các trường hợp nào có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Đơn vị vũ trang nhân dân; Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên; Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam

b. Đơn vị vũ trang nhân dân; Bệnh viện, trường học, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên; Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam

c. Đơn vị vũ trang nhân dân; Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ hai mươi cử tri trở lên; Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam

d. Đơn vị vũ trang nhân dân; Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên; Cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam

Câu 19: Nguyên tắc vận động bầu cử được quy định như thế nào trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử trên địa bàn đó; Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử

b. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó; Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này được vận động cho người ứng cử

c. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó; Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử

d. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật; Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó; Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử

Câu 20: Trong 13 khóa của Quốc hội, khóa nào Quốc hội có thời gian hoạt động ngắn nhất?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khóa I

b. Quốc hội khóa III

c. Quốc hội khóa V

d. Quốc hội khóa VII

Câu 21: Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại văn bản pháp luật nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Luật tổ chức Quốc hội

b. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

c. Luật tổ chức chính quyền địa phương

d. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Câu 22: Vị trí của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

b. Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước

c. Gồm 2 câu A và B

d. Cả A và B đều sai

Câu 23: Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở nào sau đây?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất ba đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương

b. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là năm trăm người

c. Ủy ban thường vụ Quốc hội tự phân bổ

d. Gồm 2 câu A và B

Câu 24: Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện trong khoảng thời gian nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021

b. Từ ngày 20 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021

c. Từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021

d. Từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 12 tháng 5 năm 2021

Câu 25: Trên Báo Cứu quốc số 130 ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài viết ngắn, trong đó Người đã nêu khẩu hiệu cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên là gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. “Ra sức phấn đấu để xây dựng đất nước - Kháng chiến đến cùng vì độc lập, tự do”

b. “Kháng chiến đến cùng để hoàn toàn độc lập - Ra sức phấn đấu để xây dựng nước nhà”

c. “Chiến đấu đến cùng vì độc lập, tự do - Chọn người hiền tài ra xây dựng đất nước”

d. “Ra sức phấn đấu để bảo vệ Tổ quốc - Kháng chiến đến cùng vì độc lập, tự do”

Câu 26: Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá VI đã thông qua một văn kiện quan trọng, có ý nghĩa trong việc xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện hoà bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quố~Đó là văn kiện gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào (ban hành ngày 15/9/1977)

b. Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô (ban hành ngày 29/11/1978)

c. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 (ban hành ngày 19/12/1980)

d. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ban hành ngày 20/12/1980)

Câu 27: Nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Tổ chức các hội nghị hiệp thương; Tổ chức hội nghị cử tri; Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; Công tác tuyên truyền; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử; Công tác giám sát; Công tác thi đua, khen thưởng

b. Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; Tổ chức hội nghị cử tri; Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; Công tác tuyên truyền; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử; Công tác giám sát; Công tác thi đua, khen thưởng

c. Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; Tổ chức các hội nghị hiệp thương; Tổ chức hội nghị cử tri; Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; Công tác tuyên truyền; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử; Công tác giám sát; Công tác thi đua, khen thưởng

d. Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; Tổ chức các hội nghị hiệp thương; Tổ chức hội nghị cử tri; Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; Công tác tuyên truyền; Công tác giám sát; Công tác thi đua, khen thưởng

Câu 28: Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh, sách cử tri?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 30 ngày

b. 45 ngày

c. 60 ngày

d. 90 ngày

Câu 29: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam

b. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật

c. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

d. Quyết định đại xá

Câu 30: Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia là gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; Chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

b. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử

c. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử

d. Gồm 3 câu A, B, C

3. Hội thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021

Sáng 10/3, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị triển khai Hội thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân” năm 2021

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, Hội thi nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội thi cũng tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong tổ chức triển khai bầu cử và giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tuyên truyền những nội dung trọng tâm về thời gian, tiến trình bầu cử đến đông đảo quần chúng Nhân dân.

Hình thức về Hội thi gồm 2 phần thi: Phần thi cá nhân và phần thi tiểu phẩm theo đội. Đối với phần thi cá nhân dành cho tất cả các giới, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TPHCM. Đối với phần thi tiểu phẩm, mỗi quận, huyện thành lập 1 đội dự thi; TP Thủ Đức lập tối đa 3 đội dự thi.

Hãy cùng Hoatieu.vn tham khảo Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 2.

4. Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 2

Sau đây, Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 2:

Câu 1: Ngay sau ngày 30/4/1975, đất nước được thống nhất, Đảng ta đã xác định quá trình thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Đại biểu nhân dân hai miền họp Hội nghị hiệp thương chính trị để thống nhất nhận định về yêu cầu và nội dung của toàn bộ sự nghiệp hoàn thành thống nhất nước nhà; về tầm quan trọng và tính cấp bách cũng như về bước đi và biện pháp của việc thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước

b. Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất

c. Quốc hội chung của cả nước họp để xác nhận kết quả cuộc tổng tuyển cử; quyết định thể chế nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới; thảo luận về tình hình và nhiệm vụ, về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước ta;quyết định tên nước, quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, thủ đô, v.v.; quyết định và bầu những cơ quan lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam thống nhất để điều hành công việc của cả nước, bầu Ủy ban dự thảo Hiến pháp của nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa

d. Gồm 3 câu A, B, C

Câu 2: Việc mở cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được quy định trong văn bản nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Sắc lệnh số 14 ngày 08/9/1945

b. Sắc lệnh số 39 ngày 26/9/1945

c. Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945

d. Sắc lệnh số 71 và Sắc lệnh số 72 ngày 02/12/1945

Câu 3: Theo quy định, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong khoảng thời gian nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 18 tháng 3 năm 2021

b. Từ ngày 16 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021

c. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2021

d. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến ngày 19 tháng 4 năm 2021

Câu 4: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do cơ quan, tổ chức nào triệu tập, chủ trì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

b. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh

c. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh

d. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Câu 5: Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội:

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Chuyển đến Hội đồng bầu cử Quốc gia để giải quyết

b. Chuyến đến Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở cấp tỉnh nơi đại biểu ứng cử để giải quyết

c. Chuyển Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải quyết

d. Do Trung ương giới thiệu thì chuyển đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, do cấp tỉnh giới thiệu thì chuyến đơn đến Ủy ban bầu cử Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở cấp tỉnh nơi đại biểu ứng cử để giải quyết

Câu 6: Việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

b. Thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện

c. Thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã

d. Thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh

Câu 7: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do cơ quan nào quyết định?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Do Chủ tịch Quốc hội quyết định

b. Do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội

c. Do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định

d. Do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định

Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 2Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 2

Câu 8: Nguyên tắc hoạt động của Quốc hội nước ta được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội là gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số

b. Quốc hội làm việc và quyết định theo đa số

c. Quốc hội làm việc theo chế độ hội nghị toàn thể đại biểu

d. Cả A, B, C đều sai

Câu 9: Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh là ai?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Đồng chí Nguyễn Văn Nên

b. Đồng chí Trần Lưu Quang

c. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ

d. Đồng chí Nguyễn Thành Phong

Câu 10: Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình chậm nhất bao nhiêu ngày sau ngày bầu cử?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 09 ngày

b. 10 ngày

c. 11 ngày

d. 12 ngày

Câu 11: Khoản 4, điều 37 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định như thế nào đối với những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự

b. Người đang bị khởi tố bị can

c. Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án

d. Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích

e. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn

f. Gồm các câu A, B, C, D, E

Câu 12: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân được thể hiện ở các mặt nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội là cơ quan nhà nước do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

b. Quốc hội gồm các đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân; Quốc hội là sự thể hiện rõ nhất khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho trí tuệ của Nhân dân cả nước

c. Quốc hội có nhiệm vụ phục vụ cho lợi ích chung của Nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân cả nước

d. Gồm 3 câu A, B, C

Câu 13: Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử thực hiện như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Tự quyết định

b. Trình Ủy ban bầu cử cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định

c. Trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định

d. Trình Cấp ủy cùng cấp quyết định

Câu 14: Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp và được công bố chậm nhất trước ngày nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ngày 10 tháng 3 năm 2021

b. Ngày 04 tháng 3 năm 2021

c. Ngày 22 tháng 02 năm 2021

d. Ngày 12 tháng 02 năm 2021

Câu 15: Nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định như thế nào trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ

b. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu 2/3 tổng số phiếu bầu hợp lệ

c. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu

d. Người trúng cử phải là người ứng cử đạt số phiếu bầu 2/3 tổng số phiếu bầu

Câu 16: Đây là sự kiện diễn ra sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, được tổ chức tại Sài Gòn với sự tham dự của 25 đại biểu miền Bắc và 25 đại biểu miền Nam. Tại đây các đại biểu đã nhất trí tổ chức Tổng tuyển cử trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam để bầu ra Quốc hội chung cho cả nướ~Đây là sự kiện gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Hội nghị Liên tịch thống nhất đất nước

b. Hội nghị Liên tịch thống nhất đất nước (mở rộng)

c. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc

d. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước

Câu 17: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia là gì?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số

b. Hoạt động theo chế độ Thủ trưởng

c. Hoạt động theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

d. Gồm 3 câu A, B, C

Câu 18: Trong 13 khóa của Quốc hội, khóa nào có số lượng đại biểu Quốc hội đông nhất?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khóa X

b. Quốc hội khóa XI

c. Quốc hội khóa XII

d. Quốc hội khóa XIII

Câu 19: Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nào thì chuyển đến?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Đảng ủy cấp đó giải quyết

b. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp đó giải quyết

c. Ủy ban nhân dân cấp đó giải quyết

d. Ủy ban bầu cử cấp đó giải quyết

Câu 20: Tổ bầu cử có bao nhiêu thành viên?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Có từ 10 đến 20 thành viên

b. Có từ 11 đến 21 thành viên

c. Có từ 12 đến 22 thành viên

d. Có từ 13 đến 23 thành viên

Câu 21: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về ngày bầu cử như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử

b. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử

c. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử

d. Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 125 ngày trước ngày bầu cử

Câu 22: Trong 13 khóa của Quốc hội, khóa nào Quốc hội có thời gian hoạt động dài nhất?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khóa I

b. Quốc hội khóa III

c. Quốc hội khóa V

d. Quốc hội khóa VII

Câu 23: Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử bổ sung?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 16 ngày

b. 17 ngày

c. 18 ngày

d. 19 ngày

Câu 24: Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên

b. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân

c. Gồm 2 câu A và B

d. Cả A và B đều sai

Câu 25: Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải tổ chức ít nhất:

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 05 cuộc

b. 06 cuộc

c. 07 cuộc

d. Tùy tình hình của từng địa phương, càng nhiều càng tốt

Câu 26: Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thời gian niêm yết danh sách cử tri được quy định như thế nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày bầu cử

b. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử

c. Chậm nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử

d. Chậm nhất là 60 ngày trước ngày bầu cử

Câu 27: Quốc hội khoá nào được diễn tả là “Quốc hội của thời kỳ đất nước thực hiện cả hai chiến lược cách mạng, miền Bắc tiến hành công cuộc xây dựng chủ ghĩa xã hội, miền Nam đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng đất nước”?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Quốc hội khoá II, III

b. Quốc hội khoá II, III, IV

c. Quốc hội khoá III, IV

d. Quốc hội khoá III, IV, V

Câu 28: Ủy ban bầu cử cấp huyện có bao nhiêu thành viên?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Có từ 09 đến 11 thành viên

b. Có từ 11 đến 13 thành viên

c. Có từ 11 đến 15 thành viên

d. Có từ 15 đến 17 thành viên

Câu 29: Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện bỏ phiếu tại địa điểm nào?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. Thùng phiếu số 10, phố Hàng Vôi

b. Thùng phiếu số 10, phố Hàng Bạc

c. Thùng phiếu số 10, phố Hàng Gai

d. Thùng phiếu số 10, phố Hàng Trống

Câu 30: Kể từ năm 1946 đến nay, Quốc hội đã trải qua bao nhiêu nhiệm kỳ?

Chọn một câu trả lời đúng nhất:

a. 12 nhiệm kỳ

b. 13 nhiệm kỳ

c. 14 nhiệm kỳ

d. 15 nhiệm kỳ

Trên đây là Đáp án thi Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân 2021 tuần 2 mà Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
2 6.084
0 Bình luận
Sắp xếp theo