Bộ đề tham khảo “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến Bắc Giang 2020"

Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến Bắc giang 2020" gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Giang (http://dichvucong.bacgiang.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn).

Câu hỏi “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến Bắc Giang 2020"

Trang chủ: https://hoatieu. vn/ | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện pháp luật Biểu mẫu Tài liệu miễn phí
BỘ CÂU HỎI
CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN” TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTC ngày tháng 8 năm 2020
của Ban Tổ chức cuộc thi)
Phần I
CÂU HỎI TÌM HIỂU CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
VỀ CẢI CÁCH TH TỤC HÀNH CHÍNH CÁC CH SỐ
Câu 1. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011 - 2020 của Chính phủ được ban hành tại Nghị quyết nào?
A. Nghị quyết 30a/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ
B. Nghị quyết 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ
C. Nghị quyết 57/NQ-CP, ngày 15/12/2010 của Chính phủ
Câu 2. Ni ung o ưới đây à t trong các c tiu của Chương
trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 tho Nghị quyết 
0c꒨N-CP ngày 0䇇꒨11꒨2011 của Chính phủ ?
A.   c cu, t chc  y của cc c quan tng nn nh chính
n nc.
B. y dng đ ngũ cn , ng chc, vên chc có đ ph cht, năng lực
và tình đ, đp ng u cầu phc v nhân dân và sự pht tn của đt nc.
C. uyển chတn đng ng험 đp ng yêu cầu nh vụ vị tí vc là.
Câu . Tho Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2011 2020, đến nă 2020, các văn bản, tài iệu chính thức trao
đổi giữa các quan hành chính nhà nước được thực hiện ưới ạng điện
tử phải đạt tỷ ệ à bao nhiu ?
A. 80%
B. 90%
C. 100%
Câu 4. Mc tiu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn (2011 - 2020), đến nă 2020 thủ tc hành chính được cải ch
bản, ức đ hài òng của nhân ân oanh nghiệp về thủ tc hành chính
phải đạt được ức nào ưới đây ?
2
A. ên 80%
B. ên 70%
C. ên 60%
Câu 5. quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương
trình Tổng thể cải cách nh chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 trn địa
bàn tỉnh Bắc Giang ?
A.Văn phòng UBND tỉnh
B. Sở N vụ
C. Sở php
Câu 6. PAR INDEX à tn tiếng Anh của chỉ  nào au đây ?
A. Chỉ số năng lực cạnh tanh cp tỉnh.
B. Chỉ s hu quả quản tị hành chính công cp tỉnh.
C. Chỉ s cả cch hành chính.
Câu 7. PCI à tn viết tắt tiếng Anh của chỉ  nào au đây ?
A. Chỉ số năng lực cạnh tanh cp tỉnh.
B. Chỉ s hu quả quản tị hành chính công cp tỉnh.
C. Chỉ s cả cch hành chính.
Câu 䇇. PAPI à tn viết tắt tiếng Anh của chỉ  nào ao đây ?
A. Chỉ số năng lực cạnh tanh cp tỉnh.
B. Chỉ s hu quả quản tị hành chính công cp tỉnh.
C. Chỉ s cả cch hành chính cp tỉnh.
Câu 9. SIPAS à tn viết tắt tiếng Anh của chỉ  nào au đây ?
A. Chỉ số năng lực cạnh tanh cp tỉnh.
B. Chỉ s hu quả quản tị hành chính công cp tỉnh.
C. Chỉ s hà lòng v sự phục vụ hành chính.
Câu 10. Trong bảng xếp hạng chỉ  năng ực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) nă 201䇇, tỉnh Bắc Giang xếp thứ hạng nào au đây ?
A. 36
B. 40
C. 23
Câu 11. Trong bảng xếp hạng chỉ  năng ực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
nă 2019, tỉnh Bắc Giang xếp thứ hạng nào au đây ?
3
A. 30
B. 40
C. 23
Câu 12. Trong bảng xếp hạng chỉ  cải cách hành chính (Par Inx)
nă 2019, tỉnh Bắc Giang xếp thứ hạng nào au đây ?
A. 25
B. 15
C. 9
Câu 1. Trong bảng xếp hạng chỉ  cải cách hành chính (Par Inx)
nă 201䇇, tỉnh Bắc Giang xếp thứ hạng nào au đây?
A. 25
B. 20
C. 9
Câu 14. Trong bảng xếp hạng chỉ  cải cách hành chính (Par Inx)
nă 2017, tỉnh Bắc Giang xếp thứ hạng nào au đây?
A. 20
B. 13
C. 9
Câu 15. Trong bảng xếp hạng hài òng về ự phc v hành chính
(SIPAS) nă 201䇇, tỉnh Bắc Giang xếp thứ hạng nào au đây?
A. 31
B. 21
C. 9
Câu 16. Trong bảng xếp hạng hài òng về ự phc v hành chính
(SIPAS) nă 2019, tỉnh Bắc Giang xếp thứ hạng nào au đây?
A. 30
B. 21
C. 9
Câu 17. Thủ ớng Chính phủ chỉ đạo các b, ngành, địa phương ng
cao chất ượng giải quyết thủ tc hành chính thông qua Chỉ th nào au đây ?
A. Chỉ thị số 30/C-g ngày 30/10/2018 của hủ tng Chính phủ.
B. Chỉ thị số 26/C-g ngày 05/9/2016 của hủ tng Chính phủ.
C. Cả 2 phng n tên.
Đánh giá bài viết
1 1.392

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo