Quy định về phòng, chống bạo lực học đường 2024

Quy định về phòng, chống bạo lực học đường 2024. Vấn nạn bạo lực học đường vẫn đang diễn biến nghiêm trọng khi những đứa trẻ bị bạo hành sẽ bị mất đi bình tĩnh, sợ hãi và dần sẽ từ bỏ cuộc sống bằng những suy nghĩ dại dột. Đây là hậu quả bạo lực học đường nghiêm trọng mà chúng ta không mong muốn nên cần có biện pháp ngăn chặn sớm nhất. Cùng tìm hiểu quy định chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Bạo lực học đường là gì?

Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học.

Bạn đọc tham khảo chi tiết tại: Bạo lực học đường là gì? An ninh học đường là gì?

2. Quy định về phòng, chống bạo lực học đường

Căn cứ vào điều 6 Nghị định 80/2017/NĐ-CP về việc phòng, chống bạo lực học đường như sau:

1. Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường:

a) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân;

b) Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học;

c) Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường;

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường;

đ) Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

2. Biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường:

a) Phát hiện kịp thời người học có hành vi gây gổ, có nguy cơ gây bạo lực học đường, người học có nguy cơ bị bạo lực học đường;

b) Đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể;

c) Thực hiện tham vấn, tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực.

3. Biện pháp can thiệp khi xảy ra bạo lực học đường:

a) Đánh giá sơ bộ về mức độ tổn hại của người học, đưa ra nhận định về tình trạng hiện thời của người học;

b) Thực hiện ngay các biện pháp trợ giúp, chăm sóc y tế, tư vấn đối với người học bị bạo lực; theo dõi, đánh giá sự an toàn của người bị bạo lực;

c) Thông báo kịp thời với gia đình người học để phối hợp xử lý; trường hợp vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của cơ sở giáo dục thì thông báo kịp thời với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quy định về phòng chống bạo lực học đường đã quy định đầy đủ 3 nội dung phòng ngừa, hỗ trợ người có nguy cơ bạo lực học đường và biện pháp can thiệp khi bạo lực học đường đã xảy ra.

Có thể thấy bạo lực học đường diễn ra ở độ tuổi học sinh, sinh viên và các biện pháp được phòng ngừa, can thiệp đều là những hoạt động ở mức độ nhẹ nhàng và giáo dục các em nhưng thật sự hậu quả nhiều tình huống mà hành động bạo lực học đường nghiêm trọng có tính chất hình sự.

Dưới đây là quy định chi tiết về việc phòng, chống bạo lực học đường.

Quy định về phòng, chống bạo lực học đường
Bạo lực học đường

2.1. Phòng ngừa bạo lực học đường như thế nào?

Theo quy định tại điều 7 Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH quy định về phòng ngừa bạo lực học đường bằng những biện pháp như sau:

1. Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại học sinh, sinh viên; phòng, chống bạo lực học đường trên môi trường mạng cho học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và gia đình học sinh, sinh viên; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, sinh viên.

2. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên tiến hành theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Xây dựng cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng và quy trình xử lý đối với các tình huống bạo lực học đường.

3. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với gia đình học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan để kịp thời ngăn chặn, xử lý các tình huống bạo lực học đường xảy ra.

Như vậy những biện pháp phòng ngừa, bạo lực học đường được thực hiện từ việc giáo dục và tuyên truyền về bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; cùng với đó là trách nhiệm thực hiện và theo dõi của cơ sở giáo dục; cuối cùng là có những kênh thông tin giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh, gia đình các em phối hợp phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

2.2. Làm gì khi có nguy cơ bạo lực học đường?

Theo quy định tại điều 8 Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH về hỗ trợ khi có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường:

1. Phát hiện kịp thời học sinh, sinh viên có nguy cơ bị bạo lực học đường thông qua các biện pháp quản lý, theo dõi và các kênh thông tin.

2. Đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể đối với học sinh, sinh viên.

3. Tổ chức gặp gỡ, tìm hiểu, cảnh báo đối với học sinh, sinh viên về nguy cơ bạo lực học đường có thể xảy ra. Tư vấn các biện pháp cần thiết để học sinh, sinh viên có thể phòng, tránh bạo lực học đường.

4. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, sinh viên và tổ chức, cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên có nguy cơ bị bạo lực học đường.

Khi thấy những tình huống có nguy cơ bạo lực học đường diễn ra thì cần có biện pháp hỗ trợ ngăn chặn với học sinh, sinh viên chuẩn bị có hành vi, và gia đình học sinh, sinh viên tổ chức, cơ quan liên quan cùng thực hiện việc ngăn chặn.

Việc thực hiện ngăn chặn bằng cách theo dõi, cảnh cáo với học sinh chuẩn bị có hành vi, hỗ trợ bảo vệ học sinh có nguy cơ. Gia đình cần theo sát tình hình hành vi hoạt động của các em để kịp thời ngăn chặn.

2.3. Phát hiện bạo lực học đường xử lý như thế nào?

Vậy nhưng hành vi bạo lực học đường đã diễn ra cần được xử lý theo quy định tại điều 9 Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Có biện pháp cô lập, khống chế kịp thời các đối tượng gây ra bạo lực học đường, không để đối tượng tiếp tục gây các hậu quả không mong muốn.

2. Liên lạc, báo cáo ngay với cấp thẩm quyền để xử lý vụ việc theo quy định. Trường hợp vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì thông báo kịp thời với chính quyền hoặc cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đánh giá sơ bộ về mức độ tổn hại của nạn nhân. Thực hiện ngay các biện pháp trợ giúp, chăm sóc y tế đối với nạn nhân. Theo dõi, đánh giá và có biện pháp hỗ trợ thiết thực bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian tiếp theo.

4. Thông báo kịp thời với gia đình nạn nhân để phối hợp xử lý.

Khi xảy ra hành vi bạo lực học đường cần khống chế, cô lập kịp thời với những đối tượng thực hiện hành vi. Những trường hợp bạo lực học đường cần báo cáo ngay với các cấp thẩm quyền để xử lý.

Học sinh thực hiện hành vi bạo lực học đường chính là xâm phạm đến quyền lợi của người khác được pháp luật bảo vệ, nếu ở mức độ nghiêm trọng cũng bị xử lý theo quy định pháp luật.

3. Trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong hoạt động phòng chống bạo lực học đường

Học sinh, sinh viên cũng cần có hành động, chủ động để phòng chống hoạt động bạo lực học đường như sau:

- Tích cực, tự giác, trách nhiệm học tập, nâng cao trình độ, nhận thức về xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, tham gia tích cực các hoạt động phòng ngừa, trợ giúp khi có bạo lực học đường xảy ra trong nhà trường.

- Chủ động phát hiện, báo cáo kịp thời với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về các trường hợp, hành vi xâm hại, bạo lực hoặc vi phạm pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(Căn cứ điều 13 Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH)

Bởi học sinh là người dễ dàng phát hiện và thấy được dấu hiệu bạo lực học đường nhanh và sớm nhất nên các em cần thực hiện trách nhiệm báo cáo với cán bộ, giáo viên khi có dấu hiệu để ngăn chặn.

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về vấn đề Quy định về phòng, chống bạo lực học đường. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Hỏi đáp pháp luật chuyên mục Hành chính liên quan.

Đánh giá bài viết
1 443
0 Bình luận
Sắp xếp theo