Những người được nghỉ hưu sớm theo Bộ luật Lao động mới

Bộ Luật lao động đã chính thức được thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021. Một trong những quy định mới của Bộ luật lao động 2019 được người lao động quan tâm nhất chính là tăng tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động mới được quy định như thế nào? Các trường hợp nào sẽ được nghỉ hưu sớm và trường hợp nào sẽ được nghỉ hưu muộn đều được quy định rõ trong Luật lao động mới.

1. Quy định tuổi nghỉ hưu mới nhất

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Các trường hợp được nghỉ hưu sớm theo Luật lao động mới

Điều 169 của Bộ luật này quy định:

- Từ năm 2021, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 03 tháng, mỗi năm tăng thêm 03 tháng để đến năm 2028, nghỉ hưu khi đủ 62 tuổi;

- Từ năm 2021, lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 04 tháng, mỗi năm tăng thêm 04 tháng để đến năm 2035, nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi.

Cũng theo khoản 3 của Điều này, một số trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định nêu trên tại thời điểm nghỉ hưu (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác), gồm:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong khi đó, khoản 4 quy định các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 05 tuổi so với quy định nêu trên, gồm: Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt khác.

Chính phủ sẽ có Nghị định quy định chi tiết về những người được nghỉ hưu sớm và nghỉ hưu muộn hơn.

Ngoài ra còn rất nhiều chính sách mới liên quan đến người lao động các bạn có thể tham khảo thêm ở Bộ luật lao động 2019 mới nhất mới được Quốc hội ban hành.

Đánh giá bài viết
1 1.509
0 Bình luận
Sắp xếp theo