Hợp đồng 68 là gì? Điều kiện ký hợp đồng 68?

Hợp đồng 68 là gì? Điều kiện ký hợp đồng 68? Hiện nay, trong xã hội có một phần lớn người lao động làm việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68 hay còn gọi là Hợp đồng 68. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết của Hoatieu.vn.

1. Hợp đồng 68 là gì?

Hợp đồng 68 là hợp đồng được ký theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng của một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Điều kiện ký hợp đồng 68?

Điều kiện ký hợp đồng 68 được quy định tại Điều 6 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất: Điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

+ Đối với cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe (có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận), lý lịch bản thân và gia đình, có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu để đảm bảo hoàn thành công việc.

Ngoài ra, bản thân người đó không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký hợp đồng.

+ Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ phải có khả năng thực hiện công việc và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thứ hai: Điều kiện đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng là phải có nhu cầu về các công việc.

3. Hợp đồng 68 có được nâng lương trước thời hạn?

Căn cứ vào Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đối tượng không được áp dụng theo Thông tư này là: Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ; Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Công chức cấp xã chưa tốt nghiệp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Hợp đồng 68 là gì? Điều kiện ký hợp đồng 68?

4. Thời hạn của hợp đồng 68

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động được giao kết 1 trong 2 loại hợp đồng sau:

  • Hợp đồng lao động có thời hạn
  • Hợp đồng lao động không thời hạn

Như vậy, hợp đồng 68 cũng không ngoại lệ, cá nhân ký kết theo hợp đồng 68 cũng được theo dạng hợp đồng lao động có thời hạn, thời hạn này do các bên thỏa thuận và hợp đồng lao động vô thời hạn.

5. Quyền lợi người lao động khi ký kết hợp đồng 68

Quyền lợi người lao động khi ký kết hợp đồng 68 được quy định trong Nghị định 111/2022/NĐ-CP theo điều 8 như sau:

2. Quyền lợi của người lao động

a) Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này được hưởng tiền lương và các chế độ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đồng lao động áp dụng một trong hai hình thức: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tiền lương theo bằng lương của công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức, viên chức thì các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chức, viên chức;

b) Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này không được tính trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao, được áp dụng chế độ, chính sách theo quy định tại Mục II Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức; khi thôi đảm nhiệm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 thì không tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm này và chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động để làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này nếu người lao động có nhu cầu. Việc tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan đến công tác cán bộ thực hiện theo quy định của người đứng đầu cơ quan quản lý;

c) Người lao động làm các công việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

6. Mức lương theo hợp đồng 68 năm 2023

Mức lương của cá nhân ký theo hợp đồng 68 năm 2022 đang áp dụng bảng lương theo Nghị định số 25/CP. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định 25/CP đã hết hiệu lực, do vậy để cá nhân được hưởng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì phải chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động mới theo Nghị định 161.

7. Hợp đồng 68 có được hưởng phụ cấp công vụ?

Nhiều bạn thắc mắc liệu Hợp đồng 68 có được hưởng phụ cấp công vụ. Về vấn đề này, Bộ Nội vụ đã trả lời như sau:

Theo quy định của Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì đối tượng ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP mà chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động.

Về các chế độ phụ cấp đề nghị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị để có thể tính vào tổng lương trong hợp đồng lao động mới trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi cho người lao động; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật lao động; trong hợp đồng lao động mới không quy định các loại phụ cấp khác.

8. Quy định mới về hợp đồng 68 từ ngày 22/2/2023

Kể từ ngày 22/2/2023 Nghị định mới về hợp đồng với cơ quan hành chính có hiệu lực thì một số quy định được cập nhật như sau:

1- Người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP nếu chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP và cơ quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 22/02/2023, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển sang ký hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp ký kết hợp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bảo đảm chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác mà người lao động đang được hưởng.

Trường hợp người lao động không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động theo quy định tại khoản này còn dưới 24 tháng đến thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày 22/02/2023 thì tiếp tục thực hiện công việc và chế độ, chính sách đang hưởng mà không phải ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

2- Người đã từng làm công việc hỗ trợ, phục vụ được hưởng chế độ tinh giản biên chế đối với công chức và chuyển sang ký hợp đồng lao động trong trường hợp còn nhu cầu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã từng làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và đã thôi thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ nêu trên trước ngày 22/02/2023;

- Được tính trong biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đã thôi thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP trước ngày 22/02/2023 có hiệu lực.

3- Người đang làm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP và đang ký hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì không phải ký lại hợp đồng theo quy định tại Nghị định này.

Chế độ, chính sách thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

4- Người thuộc đối tượng điều chỉnh tại Điều 3 Nghị định 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, trừ người làm việc tại Văn phòng Chính phủ đã được tuyển dụng trước ngày 22/02/2023, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP, không tiếp tục tính trong biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2022 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế thì tiếp tục thực hiện công việc đến hết thời hạn hợp đồng và được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Nghị định này nếu các bên còn nhu cầu.

5- Người ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2022 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế thì tiếp tục thực hiện công việc đến hết thời hạn hợp đồng và được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Nghị định này nếu các bên còn nhu cầu.

6- Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm thống kê số lượng người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Trường hợp không tiếp tục tính trong biên chế thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh biên chế phù hợp.

7- Người đã được tuyển vào biên chế trước ngày Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ có hiệu lực và đang làm các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP thì không chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng.

Như vậy có thể thấy rằng từ ngày 22/2/2023 mọi hợp đồng theo Nghị định 68 cũ được chuyển đổi theo quy định của Nghị định số 111/2022 mới ban hành. Theo nghị định mới một số điều khoản sẽ được thay đổi. Những đối tượng được điều chỉnh về chế độ cụ thể và ký hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

Như vậy, trên đây là những phân tích của Hoatieu.vn về Theo Luật Doanh nghiệp có mấy loại công ty? Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Hỏi đáp pháp luật:

Đánh giá bài viết
7 1.174
0 Bình luận
Sắp xếp theo