Vị trí, vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Vị trí, vai trò của người Đảng viên trong giai đoạn hiện nay như thế nào? Đảng viên trong hàng ngũ của Đảng là người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và đóng góp cho sự lớn mạnh của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Mời bạn đọc tìm hiểu vị trí, vai trò của người Đảng viên trong bài viết của Hoatieu.vn nhé.

1. Vị trí của người Đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Mỗi một giai đoạn, Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối, chiến lược trong chính sách Đảng theo từng nhiệm kỳ. Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam có vị trí quan trọng:

- Đảng viên là chiến sĩ cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đều được tạo thành từ từng người đảng viên.

- Đảng viên là người tiên tiến nhất trong nhân dân lao động và của dân tộc.

- Đảng viên đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên hết, trước hết.

- Đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trước quần chúng nhân dân.

Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách đó.

Vị trí, vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay

2. Vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Đảng viên có vai trò quan trọng xuyên suốt trong các giai đoạn lịch sử, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Đảng viên có vai trò cụ thể như sau:

  • Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
  • Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
  • Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
  • Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng

3. Nhiệm vụ của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Trong giai đoạn hiện nay, thời đại cách mạng số rất phát triển, Đảng ta đã đề ra những nhiệm vụ của Đảng viên trong thời đại mới như sau:

- Thứ nhất, mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm và hành động. Tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, liêm chính, kiên quyết đấu tranh những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước. Bởi Đảng là tổ chức lãnh đạo hệ thống chính trị của nước ta, nên những cán bộ Đảng viên cần rèn luyện đạo đức thật mẫu mực để nhân dân noi theo.

- Thứ hai, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, luôn đóng góp tích cực cho Đảng bộ, Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở, đơn vị, góp phần cùng tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy dân chủ, thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, không “dĩ hòa vi quý”, không nể nang, né tránh, ngại va chạm; không lợi dụng tự phê bình và phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ. Đảng viên khi thực hiện phê bình công bằng, không nể nang, ngại va chạm sẽ thúc đẩy được tinh thần trách nhiệm của Đảng viên và loại trừ những hành vi và suy nghĩ không đúng đắn trong đội ngũ Đảng viên.

- Thứ ba, nâng cao hiệu quả tự phấn đấu, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên cần tự học qua sách, báo, qua các phương tiện đại chúng, học tập lẫn nhau và qua hoạt động thực tiễn. Từ đó đóng góp tích cực xây dựng Đảng bộ, Chi bộ vững mạnh; phát huy dân chủ, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ; Chỉ thị, Nghị quyết từ Đảng ủy. Việc thi đua tự lực trong mỗi Đảng viên là phương thức thi đua hiệu quả nhất trong đội ngũ Đảng viên.

- Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, kiên quyết sàng lọc, loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Thực hiện chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Thứ năm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tính tiên phong, đảng viên phải là người lao động giỏi, tận tâm, trung thực, sáng tạo với năng suất, chất lượng cao; kết hợp được lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể; góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Thứ sáu, mỗi đảng viên cần phải tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động chung tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, đề xuất các giải pháp giúp các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, chất lượng; hướng dẫn, hỗ trợ các cán bộ ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nêu gương nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã nhận nhiệm vụ phải thực hiện và cố gắng hoàn thành.

Như vậy những nhiệm vụ của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay là những nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện để khẳng định hơn nữa vai trò vị trí Đảng viên đối với Nhà nước và xã hội.

Như vậy, trên đây là những phân tích về vấn đề vị trí, vai trò của người đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo những bài viết khác liên quan trong mục Hỏi đáp pháp luật. 

Đánh giá bài viết
4 8.126
0 Bình luận
Sắp xếp theo