Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP doc

Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP được ban hành theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Trong bài viết của Hoatieu.vn, Bạn đọc dễ dàng tham khảo nội dung chi tiết, ngắn gọn và tải về bản doc theo đường dẫn nhé.

1. Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Nghị định 08/2022/NĐ-CP được ban hành ngày 10/01/2022 quy định các vấn đề về môi trường cụ thể: về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP là những quy định cụ thể kèm theo các danh mục và biểu mẫu được đề cập dưới mục 2, bạn đọc tham khảo nhé

Quy định về Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP

2. Nội dung của Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP bao gồm 8 phụ lục, mỗi phụ lục là danh mục riêng tại một lĩnh vực hoặc hoạt động khác nhau được quy định như sau:

 • Phụ lục I: Danh mục chiến lược phát triển ngành, lĩnh vự quy mô quốc gia, cấp vùng, quy hoạt ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
 • Phụ lục II: Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
 • Phụ lục III: Danh mục dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường
 • Phụ lục IV: Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Phụ lục V: Danh mục các dự án đầu tư Nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 5 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Phụ lục VI: Mẫu văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
 • Phụ lục VII: Mẫu văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Phụ lục VIII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm.
 • Phụ lục IX: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư Nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
 • Phụ lục X: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II.
 • Phụ lục XI: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm III.
 • Phụ lục XII: Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III.
 • Phụ lục VIII: Mẫu văn bản đề nghị cấp, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở
 • Phụ lục XIV: Mẫu văn bản đề nghị cấp đôi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở
 • Phụ lục XV: Mẫu báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án quy định tại Khoản 4 Điều 46 Luật bảo vệ môi trường
 • Phụ lục XVI: Danh mục dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, miễn đăng ký môi trường
 • Phụ lục XVII: Danh mục các chất POP và nội dung đăng ký miễn trừ theo quy định của Công ước Stockholm
 • Phụ lục XVIII: Mẫu văn bản đăng ký miễn trừ chất POP
 • Phụ lục XIX: Mẫu báo cáo đăng ký miễn trừ chấp POP
 • Phụ lục XX: Mẫu văn bản thông báo chấp thuận đăng ký miễn trừ chất POP
 • Phụ lục: XXI: Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.
 • Phụ lục: XXII: Danh mục sản phẩm, bao bì phải được tái chế kèm theo tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế bắt buộc
 • Phụ lục XXIII: Danh mục sản phẩm, bao bì và mức đóng góp hỗ trợ xử lý chất thải
 • Phụ lục XXIV: Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 • Phụ lục XXV: Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
 • Phụ lục XXVI: Mẫu hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
 • Phụ lục XXVII: Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 • Phụ lục XXVIII: dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường phải thực hiện quan tắc tự động, liên tục
 • Phụ lục XXIX: Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả bụi, khí thải công nghiệp ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ.
 • Phụ lục XXX: Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ
 • Phụ lục XXI: Danh mục nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường
 • Phụ lục XXXIII: Mẫu báo cáo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam
 • Phụ lục XXXIV: Mẫu quyết định chứng nhận nhãn sinh thái Việt Nam

Dưới đây là một vài mẫu bạn đọc tham khảo và tải về tại đường dẫn đính kèm trong bài viết nhé.

Mẫu văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường: 

(1)
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: ...
V/v : Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày ... tháng ... năm

Kính gửi: (3).

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, (1) đã thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2).

(1) gửi đến (3) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của (3) về các nội dung: vị trí thực hiện dự án đầu tư; tác động môi trường của dự án đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư.

Ý kiến tham vấn của (3) về các nội dung nêu trên xin gửi về (1) trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn để (1) hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận :
- Như trên;
- …;
- Lưu: ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA …(1)…
(K ý , ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn.

Mẫu Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

PHỤ LỤC VII
(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

(1)
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...
V/v ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án

Địa danh, ngày ... tháng ... năm

Kính gửi: (3)..................

...................(1) nhận được Văn bản số... ngày... tháng... năm... của (3).......... xin ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án (2).............. Sau khi xem xét, (1)................ có ý kiến như sau:

 1. Về vị trí thực hiện dự án đầu tư
 2. Về tác động môi trường của dự án đầu tư
 3. Về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
 4. Về chươngtrình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
 5. Về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư

Trên đây là ý kiến của (1)............... gửi (3).................. để nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận :
- Như trên;
- .....;
- Lưu: ...

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI K Ý
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/
chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

Ghi chú: (1) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn; (2) Tên dự án; (3) Chủ dự án.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các văn bản pháp luật khác tại mục Văn bản pháp luật.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 9.019
0 Bình luận
Sắp xếp theo