Cách tính tiền lương làm thêm giờ 2024

Cách tính tiền lương làm thêm giờ sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tiền làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ, tết, đêm cũng như cuối tuần một cách cụ thể nhằm đảm bảo về thu nhập cũng như quyền lợi bản thân khi các bạn làm thêm giờ tại doanh nghiệp và công ty. Bài viết này Hoatieu.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ, làm đêm

Theo quy định của pháp luật về lao động (Điều 98 Bộ luật lao động 2019), người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

 • Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
 • Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
 • Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Chú ý:

 • Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
 • Người lao động làm việc vào ban đêm (thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ) thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.
 • Ngoài ra, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

2. Cách trả lương cho người lao động làm thêm giờ

2.1 Trường hợp người lao động làm thêm vào ca ngày

Đối với lao động trả lương theo thời gian: nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp, cơ quan phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 200 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

Ví dụ 1: Cách tính tiền làm thêm giờ cho lương theo thời gian

Tiền lương trong hợp đồng của anh Bình là 3,120,000 đồng (làm việc trong điều kiện lao động bình thường với số ngày làm việc thực tế bằng số ngày làm việc của doanh nghiệp chọn là 26 ngày/tháng). Anh Bình làm 60 giờ tăng ca ngày thường trong tháng và không có giờ tăng ca nào sau 10 giờ tối. Vậy tiền lương của anh Bình nhận được là:

• Tiền lương giờ thực trả là: 3,120,000 đồng/26/8 = 15,000đ

• Tiền làm thêm giờ ngày thường: 15,000 đồng x 150% x 60 giờ = 1,350,000đ

Đối với lao động trả lương theo sản phẩm: nếu ngoài giờ tiêu chuẩn doanh nghiệp, cơ quan có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phầm, công việc ngoài định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, mà doanh nghiệp, cơ quan cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của những sản phẩm, công việc làm thêm được trả bằng 150% so với đơn giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bằng 200%, nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; bằng 300%, nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x Số lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%

Ví dụ 2:

Anh Ba làm ra 2,000 sản phẩm trong tháng với đơn giá là 2,000 đồng/chiếc. Để hoàn thành số lượng này, anh Ba đã thực hiện 200 giờ làm bình thường và 60 giờ làm thêm ngày thường và không có giờ tăng ca nào sau 10 tối. Tiền lương của anh Ba được tính như sau:

Lương sản phẩm giờ = 2,000 chiếc x 2,000đ / 260 giờ = 15,385đ

Lương sản phẩm giờ thường = 15,385đ x 200 giờ x 100% = 3,077,000đ

Lương sản phẩm thêm giờ = 15,385đ x 60 giờ x 150% = 1,384,650đ

Tổng lương tháng = 3,077,000đ + 1,384,650đ = 4,461,650đ

2.2 Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm

Đối với lao động trả lương theo thời gian:

Tiền lương làm vào ban đêm

Tiền lương làm vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả x 130% x Số giờ làm vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương làm vào ban đêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả x 20%)

Ví dụ: Trả lương cho người lao động làm thêm vào ban đêm

Theo quy định tại Điều 98 Bộ luật lao động thì trường hợp quý công ty yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả lương như sau:

Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì:

 • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường được trả ít nhất là: 150%A + 30%A + (20% x 150%A) = 210%A.
 • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần được trả ít nhất là: 200%A + 30% A + [20% x (200%A)] = 270%A
 • Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ Lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả như sau:
 • Đối với lao động hưởng lương tháng, được trả ít nhất là: 300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A
 • Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm vào ban đêm

Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm = Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 130% x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Tiền lương của sản phẩm làm thêm vào ban đêm = (Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm x 150% hoặc) 200% hoặc 300% + (Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 20%)

Ví dụ 3: Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

Anh Thuận làm việc tại nhà máy may với mức lương là 20,000 đồng/giờ thực trả. Anh làm tăng ca thêm 3 tiếng vào ban đêm vào ngày làm việc bình thường. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của anh Thuận được tính như sau:

(20,000đ x 3 giờ x 130% x 150%) + (20,000đ x 20%) = 121,000đ

Cách tính tiền lương lao động làm thêm giờ

3. Trả lương làm thêm giờ bằng cách cho nghỉ bù?

Công ty của bà Nguyễn Thị Lương Phước (TPHCM) ấn định ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật. Vừa qua, Công ty tham gia hội chợ triển lãm trong thời gian 1 tuần. Nhân viên được tổ chức đi làm liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (làm thêm giờ vào Chủ nhật).

Nhưng công ty bà không trả lương cho nhân viên làm thêm giờ vào Chủ nhật theo quy định, mà bố trí nghỉ bù Chủ nhật vào một ngày khác. Bà Phước hỏi, Công ty làm như vậy có đúng quy định không?

Trả lời:

Bộ luật Lao động quy định, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Điểm b, Khoản 1, Điều 98 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng lao động tổ chức làm thêm giờ tối đa 7 ngày liên tục trong đó có Chủ nhật thì phải bố trí cho người lao động nghỉ bù Chủ nhật đã không được nghỉ sau đợt làm thêm giờ; và phải trả lương theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động cho thời gian làm thêm giờ vào Chủ nhật, nhưng không phải trả lương cho ngày nghỉ bù (vì ngày nghỉ hằng tuần là ngày nghỉ không hưởng lương).

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lương Phước phản ánh, ở Công ty bà làm việc, ấn định ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật. Vừa qua, Công ty tham gia hội chợ triển lãm trong thời gian 1 tuần. Nhân viên được tổ chức đi làm liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (làm thêm giờ vào Chủ nhật). Nhưng Công ty không trả lương cho nhân viên làm thêm giờ vào Chủ nhật theo quy định, mà bố trí nghỉ bù Chủ nhật vào một ngày khác.

Nếu sự việc đúng như bà Phước phản ánh, thì công ty chỉ tổ chức làm thêm giờ vào 1 Chủ nhật trong thời gian 1 tuần tham gia hội chợ triển lãm, không tổ chức đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, nên trường hợp này công ty phải trả lương theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 đối với người lao động làm thêm giờ vào Chủ nhật; Không có quy định nghỉ bù trong trường hợp này.

4. Cách tính tiền lương làm tăng ca 2024

Hỏi: Chị Nguyễn Thị Thu Hiền thắc mắc như sau: "Công ty em do số lượng đơn đặt hàng càng lúc càng nhiều nên sếp đang muốn tăng thêm 1 ca, cụ thể ca làm việc như sau: ca 1 từ 8 giờ - 19 giờ, ca 2 từ 14 giờ - 22 giờ và tăng ca đêm từ 22 giờ thành 24 giờ. Vậy cho em hỏi cách tính lương cho ca 2 như thế nào là hợp lý?".

Trả lời:

Điều 98 Bộ luật lao động 2019 về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Như vậy, thời gian làm thêm giờ ban ngày đã được nêu cụ thể tại các trường hợp ở Khoản 1, của điều luật. Theo quy định nêu trên, nếu bạn làm ban đêm, thì lương được tính như sau (lưu ý lương được nói dưới đây là lương tính theo giờ, theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc bạn đang làm):

Làm ca đêm vào ngày làm việc bình thường, thì lương của ban sẽ được trả ít nhất là 130% của lương làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường;

Làm thêm theo giờ vào ca đêm sẽ được tính như sau:

 • Vào ngày thường, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là: 150% lương của ngày làm việc bình thường + 30% lương của ngày làm việc bình thường + 20% lương của ngày làm việc bình thường = 200% lương của ngày làm việc bình thường;
 • Vào ngày nghỉ hằng tuần, thì lương của bạn sẽ được trả ít nhất là: 200% lương của ngày làm việc bình thường + 30% lương của ngày làm việc bình thường + 20% x 200% lương của ngày làm việc bình thường = 270% lương của ngày làm việc bình thường.

5. Cách tính lương ngoài giờ cho lái xe

Cách tính tiền lương làm thêm giờ
Cách tính tiền lương làm thêm giờ

Theo quy định tại Công văn 1262/LĐTBXH-TL thì:

Tiền lương làm thêm giờ áp dụng cho mọi đối tượng, trừ những người làm việc theo lương sản phẩm theo định mức, lương khoán hoặc trả lương theo thời gian làm việc không ổn định như làm việc trên các phương tiện vận tải đường bộ (kể cả lái xe con), đường sông, đường biển và đường hàng không, thu mua hải sản, nông sản, thực phẩm...

Như vậy, lái xe không thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền lương làm thêm giờ. Tuy nhiên, nếu lái xe giao kết hợp đồng lao động với công ty và thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng lao động thì lái xe vẫn được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định pháp luật.

6. Cách tính tiền làm thêm giờ của công chức

 • Đối với NLĐ hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do doanh nghiệp quy định theo Điều 105 của Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

X

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

X

Số giờ làm thêm

Trong đó:

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

=

Tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà NLĐ làm thêm giờ (T1)

:

Tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày NLĐ làm thêm giờ (T2)

 • Đối với NLĐ hưởng lương theo sản phẩm

NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thêm giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với doanh nghiệp và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

X

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

X

Số sản phẩm làm thêm

Trong đó:

 • Mức ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;
 • Mức ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;
 • Mức ít nhất bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, Mẫu bảng hệ số tiền lương theo chức danh công việc từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
4 15.976
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Hùng
  Nguyễn Hùng

  - Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường được trả ít nhất là: 150%A + 30% A + 20% x A = 200%A ( cái này có chút nhầm lẫn thì phải)

  - Phải là: 150%A + 30%A + (20% x 150%A) = 210%A.

  Thích Phản hồi 31/01/21