Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm 2023

Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin học sinh vi phạm, nội dung làm việc... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung các mẫu biên bản làm việc với phụ huynh học sinh dưới đây bao gồm: Mẫu biên bản làm việc với phụ huynh, gia đình học sinh vi phạm, mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường, học sinh đánh nhau, bỏ học, vi phạm kỉ luật,... được tổng hợp và cập nhật mới nhất.

1. Biên bản làm việc với phụ huynh số 1

Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

PHÒNG GD&ĐT.......

TRƯỜNG ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v GVCN làm việc với phụ huynh)

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày tháng ... năm .......... Chúng tôi gồm:

…………………………………………………. là GVCN lớp …..

Có tới nhà em: …………………………………………………. Tại:……………….

Thăm và trao đổi cùng phụ huynh học sinh về một số vấn đề trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm của em .................

Về phía gia đình học sinh có: (Ghi tên một số người lớn tuổi trong gia đình cùng làm việc với GVCN như: Bố, mẹ, ông, bà, người đỡ đầu...)

TT

Họ và tên

Quan hệ với HS

1)

2)

3)

Sau khi Giáo viên chủ nhiệm trao đổi cùng phụ huynh học sinh về một số vấn đề trong học tập và rèn luyện hạnh kiểm của em ……………

- Ý kiến của gia đình học sinh:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Lý do: ............................................................................................................................

- Ý kiến của học sinh:

.......................................................................................................................................

Những kiến nghị đề xuất của gia đình đối với nhà trường (nếu có):

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Biên bản đã được đọc cho toàn thể những người tham gia trong buổi vận động cùng nghe và ký tên.

CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

…………………………………………………

…………………………………………………

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

………………………………..

2. Biên bản làm việc với gia đình học sinh số 2

PHÒNG GD&ĐT .................

TRƯỜNG ..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI GIA ĐÌNH HỌC SINH (Lần thứ ….)

I/ Thời gian, địa điểm

..................................................................................................................

..................................................................................................................

II/ Thành phần:

1/ Về phía nhà trường:

- GVCN lớp…..: .........................................................................................

- GV HĐNGLL: ..........................................................................................

2/ Về phía gia đình học sinh

..................................................................................................................

..................................................................................................................

III/ Nội dung

1/ GVCN nêu mục đích, nội dung của buổi làm việc với gia đình học sinh

..................................................................................................................

..................................................................................................................

2/ Ý kiến của đại diện PHHS

..................................................................................................................

..................................................................................................................

3/ Ý kiến của học sinh

..................................................................................................................

..................................................................................................................

ĐẠI DIỆN PHHS

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

3. Biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy số 3

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm nội quy nhà trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
-----------

BIÊN BẢN
“V/v Xử lý học sinh vi phạm nội quy”

Hôm nay vào lúc………giờ………..ngày ……..….tháng………….năm 20……..

Tại lớp …………….......trường THCS ……................................................…….

Chúng tôi gồm có :

1. ……………………………………………. Chức vụ : Giáo viên chủ nhiệm

2. ……………………………………………. Chức vụ : Lớp trưởng

3. ……………………………………………. …………………………....................

Tiến hành lập biên bản học sinh vi phạm nội quy lần thứ …………..đối với em :

NỘI DUNG

………………………………………………………………………………….…...........

………………………………………………………………………………….…...........

CAM KẾT CỦA HỌC SINH VI PHẠM.

………………………………………… ……………………………………….…...........

………………………………………… ……………………………………….…...........

Biên bản đã đọc cho cả lớp cùng nghe, đồng ý và ký.

Biên bản kết thúc vào lúc ………giờ………cùng ngày.

ngày ……tháng ……năm 20……
HS vi phạm nội quy
(Ký,ghi rõ họ tên)
Lớp trưởng
(Ký,ghi rõ họ tên)
GVCN
(Ký,ghi rõ họ tên)

4. Biên bản làm việc với học sinh vi phạm số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN
(Về việc xử lý học sinh vi phạm)

Hôm nay, vào lúc ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng …… năm 20.... tại phòng ……….

Tôi tên là: …………………….. là giáo viên chủ nhiệm lớp ................

Đã xử lý học sinh vi phạm như sau:

Họ tên học sinh vi phạm:………………….......là học sinh lớp .. năm học 20.... - 20...

Lý do: ………………………………………… ……………………………………….…

………………………………………… ……………………………………….…...........

………………………………………… ……………………………………….…...........

Biện pháp xử lý:

GVCN mời ông (bà):…………………………… ……………………………………

là phụ huynh của em đến họp và thông báo về nội dung vi phạm của em đồng thời để phụ huynh của em và em có lời cam kết.

Phụ huynh học sinh của em cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…...........

………………………………………… ……………………………………….…...........

Học sinh cam kết:

………………………………………… ……………………………………….…...........

………………………………………… ……………………………………….…...........

Biên bản kết thúc lúc ….giờ ….. phút cùng ngày.

....ngày...tháng ...năm......

Phụ huynh học sinh
(Ký,ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký,ghi rõ họ tên)

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký,ghi rõ họ tên)

5. Biên bản xử lí học sinh vi phạm quy chế thi số 5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ………………………
---------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o-------
.... ngày ...tháng.....năm........

BIÊN BẢN VI PHẠM QUY CHẾ THI

Hôm nay, vào hồi..........giờ..........phút, ngày.........tháng ..........năm 20.....................

Tại phòng thi số:...........................môn thi:.................................................................

Chúng tôi gồm:

- Cán bộ coi thi 1:…………………….…..chức vụ:....................................................

- Cán bộ coi thi 2:…………………….…..chức vụ:....................................................

Đã tiến hành lập biên bản vi phạm quy chế thi.

Sinh viên:............................................................Năm sinh:......../…....../......................

Mã số học sinh:..............................................., Lớp:...........................................................

Nội dung vi phạm:........................................................................................................

......................................................................................................................................

Các tang vật vi phạm kèm theo (nếu có):.....................................................................

Căn cứ vào quy chế đào tạo của trường, kiến nghị xử lý thí sinh:................................

với hình thức:..................................

Biên bản được lập xong vào hồi............giờ............phút cùng ngày và được thông qua các cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm, đọc lại cho những người có mặt nghe.

Họ tên và chữ ký
Cán bộ coi thi 1
Họ tên và chữ ký
Cán bộ coi thi 1
Họ tên và chữ ký
Thí sinh vi phạm

6. Mẫu biên bản học sinh vi phạm kỷ luật 2023

Tham khảo bài viết:

7. Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh đánh nhau số 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KỶ LUẬT HỌC SINH
(V/v: xử lý kỷ luật học sinh vi phạm do đánh nhau)

  • Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động trường …………………
  • Căn cứ nội quy, quy định của nhà trường đối với học sinh

Hôm nay, lúc…..giờ….phút, ngày…..tháng…..năm ……

Địa điểm: Tại phòng học lớp ………………………

Thành phần tham gia:

Họ và tên giáo viên: ……………. dạy môn: ………….

Họ và tên học sinh vi phạm: ……………………………

Phụ huynh học sinh có vi phạm:

+ Bố:.....................................................

+ Mẹ:....................................................

Cùng một số thành viên trong lớp:

+.............................................................

+.............................................................

+.............................................................

Tường trình vụ việc:

………………………...............................

……………………..................................

……………….........................................

1. Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm:

………………………………………………

2. Ý kiến của phụ huynh học sinh:

……………………………………………....

3. Ý kiến của học sinh vi phạm:

……………………………………………….

4. Ý kiến của các học sinh khác

………………………………………………..

– Căn cứ vào các quy định trên cùng với hành vi không đúng của học sinh………..Sau khi thảo luận chúng tôi thống nhất xử lí kỉ luật học sinh…………………… với hình thức..............

Bản thân học sinh…………………… sẽ thi hành kỉ luật trên kể từ thời điểm này cho đến khi hết thời hạn kỉ luật.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo hình thức kỉ luật với gia đình của học sinh và báo cáo với lãnh đạo nhà trường sau phiên họp.

Biên bản kết thức vào lúc ….. giờ …… phút cùng ngày.

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cán bộ lớp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 38.653
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo