Mẫu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm

Mẫu Góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp được HoaTieu.vn chia sẻ trong bài viết này là Phiếu góp ý bản mẫu SGK môn HĐTNHN lớp 9 dùng cho năm học 2024-2025. Phiếu góp ý SGK lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm 9 nêu chi tiết nội dung góp ý chỉnh sửa từng trang, từng dòng rất cụ thể và lý do đề xuất để giáo viên tham khảo nhằm đưa ra những ý kiến cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 9 mới trước khi đưa vào sử dụng.

Mẫu biên bản góp ý bộ sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5919/BGDĐTGDTrH ngày 25/10/2023 về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 9.

1. Phiếu góp ý bản mẫu SGK lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Kết nối tri thức

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN HĐTNHN; LỚP 9
BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 7. Em với thiên nhiên và môi trường.

44

Bài 2. Phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Bài 2. Bảo vệ môi trường.

Bảo vệ phải đi đôi.

Với việc phòng chống

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

2. Phiếu góp ý bản mẫu SGK lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Chân trời sáng tạo

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN HĐTNHN; LỚP 9
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 2. Thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống

14 - 20

Có 5 hoạt động và thêm hoạt động đánh giá, mỗi hoạt động có nhiều tình huống.

Giảm bớt nội dung.

không đủ thời gian thực hiện

Chủ đề 6. Phòng chống ô nhiễm môi trường và

47

Chủ đề 6. Phòng chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ cảnh quan.

Chủ đề 6. Bảo vệ môi trường và cảnh quan

không đủ thời gian thực hiện

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

3. Phiếu góp ý bản mẫu SGK lớp 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Cánh Diều

ĐƠN VỊ.....................
TRƯỜNG THCS ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP; LỚP 9
BỘ SÁCH: CÁNH DIỀU

Họ và tên giáo viên: …………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS……………...

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Xây dựng

Nhân cách

Cá nhân

35-36

Hoạt động 4 có 4 tình huống đóng vai

Bớt tình huống

Do có nhiều tình huống không đảm bảo thời gian.

Công việc

Gia đình

53-54

Mục 1. Chia sẽ cách tổ chức sắp xếp công việc trong gia đình.

Mục 4: Thực hiện giải quyết bất đồng

Trong quan hệ gia đình

Giảm bớt tranh ảnh

Giúp các em liên hệ thực tế đến bản thân và có quyết định phù hợp khi lựa chọn công việc trong gia đình

.............., ngày... tháng... năm.....
NGƯỜI GÓP Ý

(Ký tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 1.358
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo