Kế hoạch giáo dục Địa lí 11 Kết nối tri thức file word

Tải phụ lục 3 Địa lí 11 KNTT

Kế hoạch giáo dục Địa lí 11 Kết nối tri thức được Hoatieu chia sẻ đến quý thầy cô trong bài viết này là mẫu phụ lục 3 môn Địa lí lớp 11 Kết nối tri thức file word. Nội dung kế hoạch dạy học môn Địa lí 11 KNTT được thiết kế theo đúng hướng dẫn của công văn 5512 và phân phối chương trình môn Địa 11 sách mới KNTT sẽ giúp thầy cô lên kế hoạch dạy học cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết kế hoạch dạy học của giáo viên môn Địa lí 11 KNTT.

Mẫu kế hoạch dạy học Địa lí 11 KNTT của giáo viên

TRƯỜNG: …..

TỔ: VĂN – SỬ - ĐỊA

Họ và tên giáo viên: ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC: ĐỊA LÍ; LỚP 11 (BỘ SÁCH KNTT)

(Năm học 2023 - 2024)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Thứ tự tiết

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

PHẦN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

1

Bài 1. Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước

2

Tuần 1

- Bản đồ các nước trên thế giới.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

2

3

Bài 2. Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế

2

Tuần 2

- Bản đồ các nước trên thế giới.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

4

5

Bài 3. Thực hành: Tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế.

1

Tuần 3

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

6

Bài 4. Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu.

2

Tuần 3

- Bản đồ các nước trên thế giới.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

7

Tuần 4

8

Bài 5. Thực hành. Viết báo cáo về đặc điểm và biểu hiện của nền kinh tế tri thức.

1

Tuần 4

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

PHẦN II. ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Khu vực Mỹ La-tinh

9

Bài 6. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ La-tinh

3

Tuần 5

- Bản đồ tự nhiên khu vực Mỹ Latinh

- Bản đồ phân bố dân cư các nước Mỹ Latinh

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

10

Tuần 5

11

Tuần 6

12

Bài 7. Kinh tế khu vực Mỹ La-tinh

2

Tuần 6

- Bản đồ kinh tế Mỹ la-tinh.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

13

Tuần 7

14

Bài 8. Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Cộng hoà Liên bang Bra-xin

1

Tuần 7

- Bản đồ kinh tế Cộng hòa Liên bang Bra-xin.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

15

Bài 9. Liên minh châu Âu – Một liên kết kinh tế khu vực lớn (tiết 1,2)

2

Tuần 8

- Bản đồ các nước châu Âu

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

16

Tuần 8

17

Ôn tập giữa kì I

1

Tuần 9

Lớp học

18

Kiểm tra giữa kì I

1

Tuần 9

Lớp học

19

Bài 9. Liên minh châu Âu – Một liên kết kinh tế khu vực lớn (Tiết 3,4)

2

Tuần 10

- Bản đồ các nước châu Âu

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

20

Tuần 10

21

Bài 10. Thực hành: Viết báo cáo về sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà Liên bang Đức

1

Tuần 11

- Bản đồ Kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

22

Bài 11. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á.

2 (3)

Tuần 11

- Bản đồ Tự nhiên Đông Nam Á.

- Bản đồ các nước Đông Nam Á.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

23

Tuần 12

25

Bài 12. Kinh tế khu vực Đông Nam Á

2

Tuần 12

- Bản đồ kinh tế Đông Nam Á

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

26

Tuần 13

27

Bài 13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

2

Tuần 13

- Bản đồ các nước Đông Nam Á.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

28

Tuần 14

29

Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á

1

Tuần 14

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

30

Bài 15. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á

3

Tuần 15

- Bản đồ Tự nhiên Tây Nam Á

- Bản đồ các nước Tây Nam Á

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

31

Tuần 15

32

Tuần 16

32

Bài 16. Kinh tế khu vực Tây Nam Á

1

Tuần 16

- Bản đồ kinh tế khu vực Tây Nam Á

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

33

Ôn tập cuối kì I

1

Tuần 17

Lớp học

34

Kiểm tra cuối kì I

1

Tuần 17

Lớp học

35

Bài 17. Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu khí của khu vực Tây Nam Á

1

Tuần 18

Lớp học

36

Bài 18. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư Hoa Kỳ

3

Tuần 18

- Bản đồ tự nhiên Hoa Kỳ.

- Bản đồ dân cư Hoa Kỳ.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

37

Tuần 19

38

Tuần 19

39

Bài 19. Kinh tế Hoa Kỳ

3

Tuần 20

- Bản đồ kinh tế Hoa Kỳ

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

40

Tuần 20

41

Tuần 21

42

Bài 20. Vị trí Địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên bang Nga

3

Tuần 21

- Bản đồ tự nhiên Liên bang Nga.

- Bản đồ dân cư Liên bang Nga.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

43

Tuần 22

44

Tuần 22

45

Bài 21. Kinh tế Liên bang Nga

2

Tuần 23

- Bản đồ kinh tế Liên bang Nga

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

46

Tuần 23

47

Bài 22. Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác dầu khí của Liên bang Nga

1

Tuần 24

- Bản đồ kinh tế Liên bang Nga

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

48

Bài 23. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản

3

Tuần 24

- Bản đồ tự nhiên Nhật Bản.

- Bản đồ dân cư Nhật Bản.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

49

Tuần 25

50

Tuần 25

51

Bài 24. Kinh tế Nhật Bản

2

Tuần 26

- Bản đồ kinh tế Nhật Bản.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

52

Tuần 26

53

Ôn tập giữa kì II

1

Tuần 27

Lớp học

54

Kiểm tra giữa kì II

1

Tuần 27

Lớp học

55

Bài 25. Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

1

Tuần 28

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

56

Bài 26. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung quốc

3

Tuần 28

- Bản đồ tự nhiên Trung Quốc.

- Bản đồ dân cư Trung Quốc.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

57

Tuần 29

58

Tuần 29

59

Bài 27. Kinh tế Trung Quốc

2

Tuần 30

- Bản đồ kinh tế Trung Quốc.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

60

Tuần 30

61

Bài 28. Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của kinh tế vùng duyên hải Trung Quốc

1

Tuần 31

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

62

Bài 29. Thực hành: Tìm hiểu về kinh tế của Ô-xtrây-li-a

2

Tuần 31

Bản đồ kinh tế Ô-xtrây-li-a

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

63

Tuần 32

64

Bài 30. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hoà Nam Phi

3

Tuần 32

- Bản đồ tự nhiên Cộng hoà Nam Phi.

- Bản đồ dân cư Cộng hoà Nam Phi.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

65

Tuần 33

66

Tuần 33

67

Ôn tập cuối kì II

1

Tuần 34

Lớp học

68

Kiểm tra cuối kì II

1

Tuần 34

Lớp học

69

Bài 31. Kinh tế Cộng hoà Nam Phi

2

Tuần 35

- Bản đồ Kinh tế Cộng hoà Nam Phi.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

70

Tuần 35

2. Chuyên đề lựachọn(đối với cấp trung học phổ thông áp dụng CTGDP 2018 - từ năm học 2023 - 2024)

Thứ tự tiết

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1 - 10

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)

- Ôn tập

- Kiểm tra 15 phút

10

Từ tuần 1 đến tuần 10

- Máy chiếu

- Video, tranh ảnh về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)

Lớp học

11 - 25

- Một số vấn đề khu vực Đông Nam Á (Uỷ hội sông Mê Công Hợp tác hoà bình trong khai thác Biển Đông)

- Ôn tập

- Kiểm tra 15 phút

15

Từ tuần 11 đến tuần 25

- Bản đồ tự nhiên Đông Nam Á.

- Bản đồ các nước Đông Nam Á.

- Bản đồ Kinh tế Đông Nam Á.

- Máy chiếu

- Video, tranh ảnh

Lớp học

26 - 35

- Một số vấn đề về du lịch thế giới

- Kiểm tra

10

Từ tuần 26 đến tuần 35

- Bản đồ du lịch thế giới.

- Máy chiếu

- Video, tranh ảnh tư liệu về một số cảnh quan, di sản của Việt Nam, thế giới…

- Lớp học

- Thực địa

(Lưu ý: Thời điểm dạy chuyên đề có thể thay đổi do phân công thời khóa biểu của chuyên môn và việc thực hiện chương trình chính đến thời điểm phù hợp kiến thức để áp dụng chuyên đề.)

II. Nhiệm vụ khác:

1. Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường và cấp tỉnh.

2. Phụ đạo học sinh yếu kém:

- Đối tượng học sinh: Lớp 11A1, A6: (....... hs)

- Thời gian thực hiện: Lồng ghép trong quá trình học trên lớp, các giờ ôn tập buổi chiều theo lịch phân công của nhà trường.

3. Dạy chương trình Giáo dục địa phương lớp 10,11.

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

......, ngày .... tháng .... năm 2023

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.039
0 Bình luận
Sắp xếp theo