Phiếu đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2024

Phiếu đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên giáo viên 2024. Sau khi học xong lớp Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2021- 2022, thầy cô sẽ phải viết bài thu hoạch, cũng như báo cáo kết quả học tập của mình sau quá trình học tập, rèn luyện. Để giúp cho các thầy cô giáo thuận tiện trong việc tải các văn bản hành chính đó là phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX, Hoatieu.vn xin cung cấp cho bạn đọc một số mẫu dưới đây, mời bạn đọc tham khảo nhé.

1. Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên Tiểu học

Thang điểm đánh giá cho các nội dung tối đa là 10 điểm, cá nhân giáo viên phải tự đánh giá vào. Sau đó, tổ chuyên môn sẽ đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên cấp bậc Tiểu học, mời bạn đọc tham khảo nhé.

Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên Tiểu học

PHÒNG GD - ĐT ……………..
TRƯỜNG TIỂU HỌC …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

NĂM HỌC 20.... - 20....

Họ và tên GV: ...................... Ngày sinh: .…………

Trình độ chuyên môn: ....... Năm vào ngành: ........

Chức vụ: .................. Tổ chuyên môn: .......………

Nhiệm vụ được phân công trong năm học 20.... - 20....: .........

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

Tự đánh giá

Tổ chuyên môn đánh giá

1

Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học

10

1.1

Phần 1: Kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX

5

1.2

Phần 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục

5

2

Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học

10

2.1

Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX

5

2.2

Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục

5

3

Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên

10

3.1

Module 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

10

3.1.1

Phần 1: Nhận thức về việc XD môi trường học tập thân thiện.

5

3.1.2

Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng xây dựng môi trường học tập thân thiện năm học 20.... - 20....

5

3.2

Module 8: Thư viện trường học thân thiện

10

3.2.1

Phần 1: Mục tiêu của thư viện trường học thân thiện

5

3.2.2

Phần 2: Phương pháp tổ chức thư viện trường học thân thiện trong trường tiểu học.

5

3.3

Module 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

10

3.3.1

Phần 1: Nhận thức về phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

5

3.3.2

Phần 2: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học trong năm học 20.... - 20....

5

3.4

Module 38: Nội dung và hình thức tổ chức HĐNGLL ở trường TH

10

3.4.1

Phần 1: Nhận thức về nội dung và hình thức tổ chức HĐNGLL ở trường TH

5

3.4.2

Phần 2: Việc vận dụng trong tổ chức các HĐNGLL ở trường TH năm học 20.... - 20....

5

Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)

10

Xếp loại:

…., ngày tháng .. năm ………
HIỆU TRƯỞNGTỔ TRƯỞNGGIÁO VIÊN

2. Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên THCS

Mặc dù về cơ bản việc đánh giá xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là hoạt động bắt buộc trong công tác giáo dục. Tuy nhiên, việc quản lý mẫu phiếu phải được thực hiện theo hệ thống để dễ dàng phân loại mẫu phiếu cho từng bậc đào tạo. Mời bạn đọc tham khảo mẫu phiếu dành cho giáo viên THCS sau đây:

PHÒNG GD&ĐT…………....….
TRƯỜNG……………….…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20.. - 20...

Họ và tên GV:……………………..……..

Ngày sinh:………………………………..

Trình độ chuyên môn:……………………

Năm vào ngành:……………………..……

Chức vụ: ……………………..…………..

Tổ chuyên môn: ……………………..…

Nhiệm vụ được phân công trong năm học 20.. - 20...:…………..……

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX

TTTTiêu chí đánh giáĐiểm tối đaTự đánh giáTổ chuyên môn đánh giá
1Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học108
1.1Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX54
1.2.Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục54
2Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương108
2.1Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX54
2.2Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục54
3Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV108
Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX54
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục.54
3.1Môđun (THCS17): Tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.108
3.1.1Phần 1: Nhận thức việc tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.54
3.1.2Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào việc tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.54
3.2Môđun (THCS18): * Phương pháp dạy học tích cực Dạy học tích cực108
3.2.1Phần 1: tìm kiếm các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực54
3.2.2Phần 2: Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực54
3.3Môđun (THCS 24): * Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học108
3.3.1Phần 1: Tìm kiếm kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: Xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.54
3.3.2Phần 2 : Vận dụng kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.54
3.4Mô đun (THCS 33): * Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm*Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS.108
3.4.1Phần 1: Tìm kiếm một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS.54
3.4.2Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS54
Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)108,0
Xếp loại:Khá

….……………., ngày …. tháng ….. năm 20....

BAN GIÁM HIỆU

……………………

TỔ CHUYÊN MÔN

……………………

GIÁO VIÊN

……………………

3. Phiếu tự đánh giá kết quả tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên

Mẫu phiếu tự đánh giá kết quả tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên là mẫu phiếu được lập ra cho chủ thể là giáo viên tự đánh giá. Giáo viên có trách nhiệm hoàn thành đủ các thông tin yêu cầu trong mẫu đánh giá, ngoài ra những thông tin đã khai phải chính xác. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết mẫu phiếu tự đánh giá kết quả tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên dưới đây nhé.

UBND HUYỆN ...........

TRƯỜNG……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày .... tháng ... năm ...

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
Kết quả tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021-2022

- Họ và tên:…………………………………........ Năm sinh: …………………………

- Chức vụ: …………………………........

- Đơn vị công tác:

- Trình độ, chuyên môn đào tạo: …………...................................…...

- Môn giảng dạy: …………………….................................................…

Căn cứ quá trình thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên của bản thân trong năm học 2021-2022, tôi tự đánh giá kết quả như sau:

1. Nội dung bồi dưỡng 1 (Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố; Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành)

- Ý thức, thái độ tham gia:

………………………………........……...............………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............……………………

- Việc lĩnh hội nội dung kiến thức sau khi tham gia BD vào thực hiện công tác giáo dục, giảng dạy (quản lý)

………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............……………………

2. Nội dung bồi dưỡng 2 (Bồi dưỡng các nội dung về phát triển giáo dục của từng cấp học; về quản lý việc thực hiện chương trình, SGK, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các chương trình, dự án (nếu có) do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức)

- Ý thức, thái độ tham gia:

………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............……………………

- Việc lĩnh hội nội dung kiến thức sau khi tham gia BD vào thực hiện công tác giáo dục, giảng dạy (quản lý)

………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............…………………..

3. Nội dung bồi dưỡng 3 (Bồi dưỡng các nội dung nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực quản lý và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi CBQL và giáo viên)

- Ý thức, thái độ tham gia:

………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............………………………………........ ……...............……………………

- Việc lĩnh hội nội dung kiến thức sau khi tham gia BD vào thực hiện công tác giáo dục, giảng dạy (quản lý)

……...............………………………………........ ……...............……………………

* Cá nhân tự đánh giá xếp loại: ……...............………………………………........

Người báo cáo

(Ký, họ tên)

* Tổ chuyên môn đánh giá: ……………………………………………………

Tổ trưởng CM

(Kí, họ tên)

Trên đây là các mẫu Phiếu đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên giáo viên đang được sử dụng nội bộ trong các trường học khi tổ chức đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên. Bạn đọc quan tâm tải file doc ở mục tải về trong bài viết của Hoatieu.vn nhé.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mục Dành cho giáo viên thuộc chuyên mục Tài liệu nhé.

Đánh giá bài viết
4 3.723
0 Bình luận
Sắp xếp theo