Quy định mới về phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong quân đội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Quốc phòng Việt Nam ban hành những quy định mới về việc phong, thăng, giáng quân hàm trong quân đội, dựa vào đó các bạn có thể biết được những điều kiện để được phong, thăng quân hàm cũng như điều cần tránh để không bị giáng quân hàm, mời các bạn cùng tham khảo.