Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng mới nhất

Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2020 - Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết 167/2020/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2020 2024. Sau đây là chi tiết bảng giá đất 5 năm tỉnh Lâm Đồng năm 2020.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/2020/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ khoản 1 Điều 114 Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Xét Tờ trình số 347/TTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024

Thống nhất thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; gồm:

1. Bảng giá đất trồng cây hàng năm - Phụ lục I;

2. Bảng giá đất trồng cây lâu năm - Phụ lục II;

3. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản - Phụ lục III;

4. Bảng giá đất nông nghiệp khác - Phụ lục IV;

5. Bảng giá đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng - Phụ lục V;

6. Bảng giá đất ở tại nông thôn - Phụ lục VI;

7. Bảng giá đất ở tại đô thị - Phụ lục VII;

8. Bảng giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở - Phụ lục VIII.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất điều chỉnh bảng giá các loại đất tại một số vị trí đất cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 21 tháng 01 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH


Trần Đức Quận

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
2 1.903
0 Bình luận
Sắp xếp theo