Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2024

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh phú Yên mới nhất giai đoạn 2020-2024. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục ban hành Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022. HoaTieu.vn đã cập nhật và đăng tải thông tin về bảng giá và bảng hệ số giá đất tỉnh Phú Yên mới nhất, mời bạn đọc tham khảo và tải về sử dụng.

Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2020-2024
Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2020-2024

1. Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

1.1. Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

Ngày 15/04/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022. Quyết định 15/2022/QĐ-UBND này đã được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời bạn đọc tải về để sử dụng. Hoặc click vào đường link sau để tham khảo chi tiết: Quyết định 15/2022/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 26/04/2022, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tóm tắt nội dung Quyết định 15/2022/QĐ-UBND:

Nội dung quyết định bao gồm Bảng hệ số điều chỉnh giá đất nhóm đất phi nông nghiệp, nông nghiệp, đất các đảo, các loại đất Chính phủ không quy định khung giá đất.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Áp dụng để xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp được quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật đất đai, xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương...

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các nội dung có liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất nhóm đất phi nông nghiệp

Hệ số điều chỉnh giá đất nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị (Chi tiết kèm theo Phụ lục 1) và hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn (Chi tiết kèm theo Phụ lục 2)...

Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất nhóm đất nông nghiệp

Hệ số điều chỉnh giá đất nhóm đất nông nghiệp bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa nước 2 vụ và đất trồng cây hàng năm trừ đất trồng lúa nước 2), hệ số điều chỉnh giá đất trồng cây lâu năm (Chi tiết kèm theo Phụ lục 5), hệ số điều chỉnh giá đất thương mại dịch vụ, Hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ.

Điều 4. Hệ số điều chỉnh giá đất các đảo

Hệ số điều chỉnh giá đất các đảo (Chi tiết kèm theo phụ lục 9).

Điều 5. Hệ số điều chỉnh giá đất các loại đất Chính phủ không quy định khung giá đất.

Đối với các loại đất mà Chính phủ không quy định khung giá đất thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0...

Phụ lục 1 hệ số điều chỉnh giá đất ở đô thị năm 2022

...........

Nội dung phụ lục có đầy đủ trong bản tải về của quyết định này, bao gồm bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 ở đô thị, nông thôn, đất trồng lúa nước (2 vụ), đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất các đảo.

2. Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2020-2024

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2020-2024

Phú yên đang là điểm đến hứa hẹn với nhiều du khách trong những năm gần đây.
Phú yên đang là điểm đến hứa hẹn với nhiều du khách trong những năm gần đây.

Theo đó, nghị quyết thống nhất thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024).

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 5 NĂM (2020-2024)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024); Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020-2024) (kèm theo Bảng giá đất chi tiết của từng loại đất).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Việt

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Các bài viết có liên quan:

Đánh giá bài viết
2 3.470
0 Bình luận
Sắp xếp theo