Mẫu Đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 và cách viết

Hoatieu xin chia sẻ mẫu đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay được ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

Trong thực tế đời sống, có nhiều trường hợp cá nhân nộp thừa thuế thu nhập cá nhân hoặc thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp. Lúc đó, cá nhân sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Mẫu đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân dưới đây là một mẫu không thể thiếu để xin hoàn tất thủ tục này.

1. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ theo Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì trường hợp hoàn thuế phải đủ 02 điều kiện sau:

  • Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.
  • Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

3. Mẫu đề nghị hoàn thuế TNCN theo Thông tư 80

Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân
Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Mẫu đề nghị hoàn thuế TNCN theo Thông tư 80 là mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay. Đây là mẫu số 01/DNXLNT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
XỬ LÝ SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP THỪA

Kính gửi: ........ <Tên cơ quan thuế>….…

I. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

[01] Tên người nộp thuế:.....................................................................................................

[02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................

[04] Mã số thuế:

[05] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................................... ngày...........................................

II. THÔNG TIN SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP THỪA

STT

Nội dung khoản nộp thừa

Mã định danh khoản phải nộp (ID) (nếu có)

Chương

Tiểu mục

Tên cơ quan thu

Loại tiền

Số tiền phải nộp

Số tiền đã nộp vào NSNN

Số tiền nộp thừa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)=

(9)-(8)>0

Tổng cộng theo tiểu mục:

Tổng cộng:

III. ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KHOẢN NỘP THỪA

<1. Thông tin người nộp thuế đề nghị bù trừ khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh hoặc đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước>

STT

Thông tin khoản nợ/khoản thu phát sinh

Số tiền còn phải nộp đề nghị bù trừ với số tiền nộp thừa

Số tiền còn phải nộp sau bù trừ

MST của NNT khác (nếu có)

Tên người nộp thuế khác (nếu có)

Nội dung khoản nợ/

phát sinh

Mã định danh khoản phải nộp (ID) (nếu có)

Chương

Tiểu mục

Tên cơ quan thu

Địa bàn hành chính

Hạn nộp

Loại tiền

Số tiền còn phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)=

(12)-(13)

Tổng cộng theo tiểu mục:

Tổng cộng:

<2. Thông tin người nộp thuế đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước>

Số tiền hoàn trả: Bằng số: …………….. đồng.

Hình thức hoàn trả:

□ Chuyển khoản: Tên chủ tài khoản……………

Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng/KBNN:………

□ Tiền mặt:

Tên người nhận tiền:

CMND/CCCD/HC số: ……………… Ngày cấp:……./……./……… Nơi cấp:……….

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước …………………………………………

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

..., ngày....... tháng....... năm.......

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.......................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

4. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC, việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được chia thành 02 trường hợp. Cụ thể như sau

1. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền

Hồ sơ gồm:

a.1) Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

a.2) Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

a.3) Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

b) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

Nếu như việc hoàn thuế thu nhập cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế nộp thừa, văn bản ủy quyền và bảng kê chứng từ nộp thuế.

Nếu như cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế thì việc hoàn thuế thu nhập cá nhân không cần phải chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế.

5. Cách thức nộp hồ sơ xin hoàn thuế thu nhập cá nhân

5.1. Đối với hồ sơ xin hoàn thuế thu nhập cá nhân điện tử

Người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua:

  • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế;
  • Các Cổng thông tin điện tử khác theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

5.2. Đối với hồ sơ xin hoàn thuế thu nhập cá nhân giấy

Người nộp thuế gửi hồ sơ bằng 1 trong 2 cách thức sau:

  • Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng giấy tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
  • Gửi hồ sơ qua đường bưu chính tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

6. Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân 01/HTBT

Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân 01/HTBT Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC dưới đây là mẫu đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu chỉ liệt kê vào bài để các bạn tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

............, ngày..........tháng ........năm ......

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ

Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế .............

I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:..........

2. Mã số thuế: .......................................................

3. Quốc tịch: ..........................................................

4. Địa chỉ:...............................................................

5. Điện thoại: ................ Fax:................ Email: .....

6. Số tài khoản:............. tại Ngân hàng (Kho bạc):...

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính.........................................

II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Loại thuế/phí đề nghị hoàn: .............................

2. Số tiền thuế/phí phải nộp: ................................

3. Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) ......

4. Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: ........................

5. Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: ..

6. Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: ............................

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

7. Cách thức hoàn thuế/phí:

7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác: □ Số tiền:.........

7.2. Hoàn thuế/phí bằng:

Tiền mặt □ hoặc chuyển khoản □ Số tiền:..............

Vào tài khoản số: ....................................................

Chủ tài khoản: ................................... tại: ...............

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ...........

2. ..........

...

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Ghi chú:

Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức.

Trên đây là Mẫu Đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 mới nhất và các thông tin liên quan. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thuế - Kế toán - Kiểm toán nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.063
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo