Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn sau. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ thông tin của cá nhân, tổ chức đề nghị, mã số thuế, nội dung đề nghị hoàn thuế... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập tại đây.

Luật Quản lý thuế 2019 có quy định về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế, trong đó bao gồm hai loại là hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau và hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước. Nếu bạn thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau thì không thể thiếu mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân Hoatieu chia sẻ dưới dây nhé.

1. Trường hợp thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau

Căn cứ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 73 Luật Quản lý thuế 2019, kiểm tra trước hoàn thuế sau được áp dụng trong trường hợp sau:

2. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế bao gồm:

a) Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu của từng trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ hoàn thuế gửi cơ quan quản lý thuế lần đầu nhưng không thuộc diện được hoàn thuế theo quy định thì lần đề nghị hoàn thuế kế tiếp vẫn xác định là đề nghị hoàn thuế lần đầu;

b) Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế;

c) Hồ sơ của tổ chức giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp nhà nước;

d) Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro về thuế cao theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế;

đ) Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc có giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế nhưng không chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng;

e) Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật;

g) Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế theo quy định của Chính phủ.

2. Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân
Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân

Mẫu đề nghị hoàn thuế TNCN trong trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế là mẫu số 01/DNXLNT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
XỬ LÝ SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP THỪA

Kính gửi: ........ <Tên cơ quan thuế>….…

I. THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ

[01] Tên người nộp thuế:.....................................................................................................

[02] Mã số thuế:

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................

[04] Mã số thuế:

[05] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................................... ngày...........................................

II. THÔNG TIN SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT NỘP THỪA

STT

Nội dung khoản nộp thừa

Mã định danh khoản phải nộp (ID) (nếu có)

Chương

Tiểu mục

Tên cơ quan thu

Loại tiền

Số tiền phải nộp

Số tiền đã nộp vào NSNN

Số tiền nộp thừa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)=

(9)-(8)>0

Tổng cộng theo tiểu mục:

Tổng cộng:

III. ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KHOẢN NỘP THỪA

<1. Thông tin người nộp thuế đề nghị bù trừ khoản nộp thừa với khoản nợ, khoản thu phát sinh hoặc đề nghị hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước>

STT

Thông tin khoản nợ/khoản thu phát sinh

Số tiền còn phải nộp đề nghị bù trừ với số tiền nộp thừa

Số tiền còn phải nộp sau bù trừ

MST của NNT khác (nếu có)

Tên người nộp thuế khác (nếu có)

Nội dung khoản nợ/

phát sinh

Mã định danh khoản phải nộp (ID) (nếu có)

Chương

Tiểu mục

Tên cơ quan thu

Địa bàn hành chính

Hạn nộp

Loại tiền

Số tiền còn phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)=

(12)-(13)

Tổng cộng theo tiểu mục:

Tổng cộng:

<2. Thông tin người nộp thuế đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước>

Số tiền hoàn trả: Bằng số: …………….. đồng.

Hình thức hoàn trả:

□ Chuyển khoản: Tên chủ tài khoản……………

Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng/KBNN:………

□ Tiền mặt:

Tên người nhận tiền:

CMND/CCCD/HC số: ……………… Ngày cấp:……./……./……… Nơi cấp:……….

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước …………………………………………

IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

..., ngày....... tháng....... năm.......

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.......................................

Chứng chỉ hành nghề số:................

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

3. Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân trường hợp kiểm tra trước hoàn sau

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày..........tháng ........năm ......

ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ

Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế ..............................

I. Cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Tên cá nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí:........

2. Mã số thuế: .................................................

3. Quốc tịch: ....................................................

4. Địa chỉ:.........................................................

5. Điện thoại: .............. Fax:................. Email: ......

6. Số tài khoản:............................ tại Ngân hàng (Kho bạc):........

7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:......

II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí:

1. Loại thuế/phí đề nghị hoàn: .............................

2. Số tiền thuế/phí phải nộp: ...........................

3. Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) ........

4. Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: ......................

5. Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: .......

6. Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: ......................

(Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý).

7. Cách thức hoàn thuế/phí: ..........................

7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác: □ Số tiền: ...

7.2. Hoàn thuế/phí bằng: ..................................

Tiền mặt □ hoặc chuyển khoản □ Số tiền: ........

Vào tài khoản số: ..............................................

Chủ tài khoản: ................................... tại: ..........

III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

1. ......................................................................

2. .......................................................................

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Khoản 2 và khoản 3 Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế như sau:

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trên đây là Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn sau. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong mục Biểu mẫu: Thuế - Kế toán - Kiểm toán nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.667
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo