Mẫu 14-MST: Thông báo mã số thuế cá nhân

Mẫu 14-MST: Thông báo mã số thuế cá nhân được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Thông báo mã số thuế cá nhân là gì?

Thông báo mã số thuế cá nhân là mẫu dùng để thông báo mã số thuế cho cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập. Mẫu ban hành theo m theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC.

2. Mẫu 14-MST: Thông báo mã số thuế cá nhân

Mẫu 14-MST: Thông báo mã số thuế cá nhân

Mẫu số: 14-MST

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ….

__________

Số: /TB-CT(CCT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…., ngày... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
số thuế cá nhân

________

<Trường hợp thông báo mã số thuế cho cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập thì ghi:

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày …/…/... của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đến cơ quan thuế như sau:

STT

Tên người nộp thuế

Số CMND/ CCCD

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện tại

Mã số thuế

Ngày

Cấp mã số thuế

1

2

3

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá nhân có tên tại danh sách nêu trên. Cá nhân phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

<Trường hợp thông báo mã số thuế cho cá nhân đăng ký thuế theo quy định tại điểm b.4 Khoản 9 Điều 7 Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế thì ghi:

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:

Tên người nộp thuế:...............................

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp nơi cấp......................

Địa chỉ thường trú:......................

Địa chỉ hiện tại:......................

Mã số thuế:......................

Ngày cấp mã số thuế:......................

Nơi nhận:

- …;

- Lưu: VT, KK&KTT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 312
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo