Mẫu số S04-DNSN: Chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Mẫu chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Mẫu số S04-DNSN: Chi tiết thanh toán với người mua, người bán là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc thanh toán với người mua, người bán. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN

(Dùng cho TK 1311, 3318)

Tài khoản:........................

Đối tượng:........................

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Thời hạn được chiết khấu

Số phát sinh

Số dư

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

1

2

3

4

5

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

….….., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S04-DNSN: Chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Mẫu số S04-DNSN: Chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 283
0 Bình luận
Sắp xếp theo