Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL 2024

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó... Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài tại đây.

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ xác nhận số tiền đã thanh toán cho bên được thuê để thực hiện một số công việc nhất định. Đây là một loại hồ sơ giấy tờ quan trọng trong doanh nghiêp, đơn vị. Dưới đây là 2 mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133 và thông tư 200 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết. Các bạn có thể tải về và sử dụng cho doanh nghiệp của mình.

1. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 133

Đơn vị: .........................

Bộ phận: ......................

Mẫu số 07- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số: ........................

Họ và tên người thuê: ..............................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): .............................................................................................

Đã thuê những công việc sau để: ...................................... tại địa điểm .............................. từ ngày ....../......./...... đến ngày ....../....../.....

STTHọ và tên người được thuêĐịa chỉ hoặc số CM/Thẻ căn cướcNội dung hoặc tên công việc thuêSố công hoặc khối lượng công việc đã làmĐơn giá thanh toánThành tiềnTiền thuế khấu trừSố tiền còn lại được nhậnKý nhận
ABCD12345 = 3 - 4E
Cộng

Đề nghị ........................................................... cho thanh toán số tiền: ..................

Số tiền (Viết bằng chữ): ........................................................................................

(Kèm theo ....... chứng từ kế toán khác)

Ngày.....tháng.....năm....
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

2. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo Thông tư 200

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số 07-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số:.......................

Họ và tên người thuê:………………………………………………………………………......……

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ………………………………………………………………………………

Đã thuê những công việc sau để:…….....…...……. tại địa điểm ……………từ ngày.../.../... đến ngày.../.../....

STTHọ và tên người được thuêĐịa chỉ hoặc số CMNội dung hoặc tên công việc thuêSố công hoặc khối lượng công việc đã làmĐơn giá thanh toánThành tiềnTiền thuế khấu trừSố tiền còn lại được nhậnKý nhận
ABCD12345 = 3 - 4E
Cộng

Đề nghị………………....................... cho thanh toán số tiền:……………………………………..

Số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………........………………….

(Kèm theo …................ chứng từ kế toán khác)

Ngày ...... tháng ...... năm .......

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn điền bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Phần chữ

– Dòng “Đơn vị”, “Bộ phận”: điền tên đơn vị, bộ phận phát sinh việc thuê nhân công, thuê khoán việc.

– Dòng “Họ và tên người thuê”: điền họ và tên của người đi thuê.

– Dòng “Bộ phận”: điền địa chỉ hoặc bộ phận mà người đi thuê làm việc.

– Dòng “Đã thuê những công việc sau để…”, “tại địa điểm”, “từ ngày… đến ngày…”: ghi lý do, địa điểm và thời gian thuê nhân công, thuê khoán việc.

Phần bảng

– Cột A: ghi số thứ tự công việc đi thuê.

– Cột B: điền họ và tên của người được thuê.

– Cột C: điền địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

– Cột D: ghi rõ tên hoặc nội dung của công việc thuê.

– Cột 1: điền số công hoặc khối lượng công việc đã hoàn thành, đã làm.

– Cột 2: điền đơn giá thanh toán cho người được thuê tương ứng với mỗi công việc đi thuê. Trong trường hợp thuê khoán gọn công việc thì để trống cột này.

– Cột 3: ghi số tiền phải thanh toán.

– Cột 4: điền số tiền thuế khấu trừ phải nộp. Người được thuê phải nộp thuế khi họ có mức thu nhập thuộc trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

– Cột 5: số tiền còn lại người được thuê còn nhận được sau khi trừ số thuế phải nộp. Như vậy, Cột 5 = Cột 3 – Cột 4.

– Cột E: Khi nhận tiền, người được thuê ký nhận vào cột này.

Bảng thanh toán cần có chữ ký của của: người đề nghị thanh toán, kế toán trưởng và người duyệt.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bảng thanh toán tiền thuê ngoài - Mẫu số 07 - LĐTL.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 44.355
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo