Thủ tục phúc khảo thi công chức 2019

Sau khi kết thức kỳ thi tuyển công chức, viên chức. Nếu thấy kết quả bài thi công chức của mình chưa hợp lý các bạn có thể hành làm thủ tục phúc khảo. Trong bài viết này HoaTieu.vn sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục phúc khảo thi công chức 2019 mới nhất theo quy định của Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Quy định phúc khảo thi tuyển công chức

Chỉ được phúc khảo với trường hợp thi viết

Từ năm 2019, cách thức thi tuyển công chức có nhiều thay đổi theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP. Cụ thể, thí sinh phải trải qua 02 vòng với các hình thức thi khác nhau. Tuy nhiên, không phải với hình thức nào thí sinh cũng được quyền phúc khảo.

- Ở vòng 1: Nếu thi trắc nghiệm trên máy tính thì thí sinh không được thực hiện phúc khảo; chỉ được phúc khảo với hình thức thi trên giấy.

- Ở vòng 2: Nếu thi theo hình thức phỏng vấn thì không thực hiện phúc khảo. Chỉ phúc khảo nếu thi theo hình thức thi viết.

Căn cứ: Khoản 4 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thời hạn nộp đơn phúc khảo thi công chức

- Ở vòng 1: Thí sinh phải nộp đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức;

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, thời hạn trên có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày.

- Ở vòng 2: Thí sinh phải nộp đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2.

Căn cứ: Khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Thời điểm biết kết quả phúc khảo thi công chức

- Nếu phúc khảo ở vòng 1: Thí sinh được biết kết quả phúc khảo chậm nhất 15 ngày, sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, thời hạn trên có thể kéo dài thêm không quá 15 ngày.

- Nếu phúc khảo ở vòng 2: Thí sinh được biết kết quả phúc khảo chậm nhất là 15 ngày, sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

Căn cứ: Khoản 4, khoản 10 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Mẫu Đơn xin phúc khảo thi công chức 2019

Hiện nay, các văn bản hiện hành quy định thi tuyển công chức không ban hành kèm theo Mẫu Đơn xin phúc khảo. Do đó, có thể tham khảo mẫu đơn sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

…, ngày …tháng ... năm 2019

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng công chức …….

Tên tôi là: …………………………………………. Nam, nữ: …………

Ngày sinh: ………………………………………………………….

Thường trú: ………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………

Tốt nghiệp trường: …………………………….. Trình độ: …………… Chuyên ngành: …………

Đơn vị dự tuyển: ……………………………………………………………………….

SBD:…………………………………………….; Mã dự tuyển: ………………….

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức…….năm 2019, kết quả điểm thi vòng 1 của tôi như sau:

Môn Kiến thức chung: …………..điểm.

Môn Ngoại ngữ: …………..điểm.

Môn Tin học: …………..điểm.

Với kết quả điểm thi như trên, tôi làm đơn đề nghị Hội đồng tuyển dụng xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi:

Môn …………………………

Môn …………………………

Môn………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

….., ngày….tháng…năm….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 172
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo