Bảng lương công chức cấp xã 2022

Bảng lương công chức cấp xã

Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn độc giả Bảng lương cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn năm 2022 mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Hệ số lương cán bộ công chức cấp xã

Sau đây là Bảng lương của cán bộ chuyên trách cấp xã, phường gồm: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã,Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng các đoàn thể, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Trưởng công an xã…. Bảng lương này được cập nhật theo các văn bản hướng dẫn mới nhất của Quốc hội và Chính phủ.


STT


Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số

Mức lương từ 2021 đến nay

Hệ số

Mức lương từ 2021 đến nay

1

Bí thư Đảng ủy

2,35

3.501.500

2,85

4.246.500

2

Phó bí thư Đảng ủy

2,15

3.203.500

2,65

3.948.500

3

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

2,15

3.203.500

2,65

3.948.500

4

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

2,15

3.203.500

2,65

3.948.500

5

Thường trực Đảng ủy xã

1,95

2.905.500

2,45

3.650.500

6

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

1,95

2.905.500

2,45

3.650.500

7

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

1,95

2.905.500

2,45

3.650.500

8

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1,95

2.905.500

2,45

3.650.500

9

Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

1,75

2.607.500

2,25

3.352.500

10

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

1,75

2.607.500

2,25

3.352.500

11

Chủ tịch Hội Nông dân

1,75

2.607.500

2,25

3.352.500

12

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

1,75

2.607.500

2,25

3.352.500

13

Trưởng các đoàn thể

1,75

2.607.500

2,25

3.352.500

14

Ủy viên Ủy ban nhân dân

1,75

2.607.500

2,25

3.352.500

Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên

STT

Nhóm ngạch

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

1

Công chức loại A3

a

Nhóm 1 (A3.1)

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

Mức lương năm 2022

9,238,000

9,774,400

10,310,800

10,847,200

11,383,600

11,920,000

2

Công chức loại A2

a

Nhóm 1 (A2.1)

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Mức lương năm 2022

6,556,000

7,062,600

7,569,200

8,075,800

8,582,400

9,089,000

9,595,600

10,102,200

3

Công chức loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương năm 2022

3,486,600

3,978,300

4,470,000

4,961,700

5,453,400

5,945,100

6,436,800

6,928,500

7,420,200

4

Công chức loại A0

Hệ số lương

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

Mức lương năm 2022

3,129,000

3,590,900

4,052,800

4,514,700

4,976,600

5,438,500

5,900,400

6,362,300

6,824,200

7,286,100

5

Công chức loại B

Hệ số lương

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.03

Mức lương năm 2022

2,771,400

3,069,400

3,367,400

3,665,400

3,963,400

4,261,400

4,559,400

4,857,400

5,155,400

5,453,400

5,751,400

6,004,700

Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên
STTNhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9Bậc 10Bậc 11Bậc 12
1Công chức loại A3
aNhóm 1 (A3.1)
Hệ số lương6.206.566.927.287.648.00
Mức lương năm 20229,238,0009,774,40010,310,80010,847,20011,383,60011,920,000
2Công chức loại A2
aNhóm 1 (A2.1)
Hệ số lương4.404.745.085.425.766.106.446.78
Mức lương năm 20226,556,0007,062,6007,569,2008,075,8008,582,4009,089,0009,595,60010,102,200
3Công chức loại A1
Hệ số lương2.342.673.003.333.663.994.324.654.98
Mức lương năm 20223,486,6003,978,3004,470,0004,961,7005,453,4005,945,1006,436,8006,928,5007,420,200
4Công chức loại A0
Hệ số lương2.102.412.723.033.343.653.964.274.584.89
Mức lương năm 20223,129,0003,590,9004,052,8004,514,7004,976,6005,438,5005,900,4006,362,3006,824,2007,286,100
5Công chức loại B
Hệ số lương1.862.062.262.462.662.863.063.263.463.663.864.03
Mức lương năm 20222,771,4003,069,4003,367,4003,665,4003,963,4004,261,4004,559,4004,857,4005,155,4005,453,4005,751,4006,004,700
STTNhóm ngạchBậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9Bậc 10Bậc 11Bậc 12
1Nhân viên lái xe cơ quan
aHệ số lương2.052.232.412.592.772.953.133.313.493.673.854.03
Mức lương năm 20223,054,5003,322,7003,590,9003,859,1004,127,3004,395,5004,663,7004,931,9005,200,1005,468,3005,736,5006,004,700

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.281
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo