7 Mẫu quyết định khen thưởng 2022 mới nhất

Mẫu quyết định khen thưởng được sử dụng trong các doanh nghiệp dùng để tặng thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong công việc. Một mẫu quyết định khen thưởng thường bao gồm các nội dung: tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu... Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu quyết định khen thưởng tại đây.

Khen thưởng đúng người đúng việc sẽ giúp nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc cho người lao động, tạo động lực học tập tốt cho Học sinh, sinh viên.

1. Khen thưởng là gì?

Khen thưởng là việc cá nhân, tổ chức có thẩm quyền ghi nhận, tôn vinh, biểu dương và khuyến khích những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong quá trình làm việc, xây dựng và phát triển đơn vị, khen thưởng thường được khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Khen thưởng dùng để ghi nhận những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt. Và cụ thể, việc khen thưởng đúng người, đúng cách sẽ mang lại những lợi ích như sau:

– Việc khen thưởng đúng người, đúng cách những cá nhân, tổ chức có thành tích trong quá trình làm việc sẽ tạo động lực cho những nhân viên phấn đấu tích cực hơn trong công việc, thúc đẩy việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp cho đơn vị ngày càng phát triển.

– Khen thưởng trong môi trường giáo dục, cụ thể là trong các lớp học, nhà trường sẽ khuyến khích tinh thần học tập của các em, giúp các e cố gắng phấn đấu học tập, nâng cao kết quả học tập.

– Đối với khen thưởng trong các cơ quan nhà nước thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của cá nhân, tổ chức mang đến cảm giác được tôn trọng, công nhận công sức đóng góp và tạo động lực phấn đấu.

2. Các trường hợp khen thưởng

Quyết định khen thưởng
Quyết định khen thưởng

Các trường hợp khen thưởng sẽ được căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau và theo từng đơn vị khác nhau. Bởi ngoài những quy định của pháp luật, đơn vị khen thưởng có thể đưa ra những mức độ, những trường hợp được khen thưởng nhất định để áp dụng trong phạm vi đơn vị, trong ngành.

Ví dụ: Trong ngành giáo dục, các cấp phổ thông (từ cấp 1 đến cấp 3), những học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến sẽ được khen thưởng ở hình thức giấy khen và những phần thưởng mang giá trị vật chất theo từng trường.

Ngoài ra, tại các doanh nghiệp, việc khen thưởng theo ý chí của doanh nghiệp và thể hiện trong quy chế hoạt động của doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc trong khen thưởng

Khen thưởng sẽ được thực hiện dựa theo những nguyên tắc sau:

 • Khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời là những nguyên tắc chính và nếu thiếu những nguyên tắc này thì việc khen thưởng sẽ không mang lại hiệu quả cao và dễ xảy ra trường hợp khen thưởng không đúng người;
 • Việc khen thưởng phải được đảm bảo thống nhất giữa tính chất và hình thức đối với các đối tượng khen thưởng khác nhau
 • Khen thưởng cần có tổ chức, kết hợp chặt chẽ và có kế hoạch cụ thể.
 • Khen thưởng phải được đảm bảo bình đẳng giữa các đối tượng và phải được bình xét dựa trên những tiêu chí đã đề ra.
 • Cá nhân trong thời gian thai sản vẫn được xét danh hiệu lao động tiên tiến.

4. Mục đích của việc khen thưởng

– Nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc cho người lao động, tạo động lực học tập tốt cho Học sinh, sinh viên. Các doanh nghiệp, tổ chức thường ra các quyết định khen thưởng cho người lao động, HSSV đạt những thành tích xuất sắc trong công việc, trong học tập.

– Chính vì mục đích trên, cho nên rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức giáo dục, phòng ban nghiệp vụ về Hành chính nhân sự rất quan tâm tới việc ra quyết định khen thưởng như thế nào cho đúng luật và phù hợp với quy chế, quy định của Công ty, của trường lớp.

Bài viết này giới thiệu đến các bạn các mẫu Quyết định khen thưởng mới nhất, chính xác nhất, được sử dụng nhiều nhất hiện nay và Cách viết các Quyết định khen thưởng đó.

5. Mẫu khen thưởng của công đoàn cơ sở

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ (CĐ)……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /TTr- …..

…… , ngày tháng năm 20..

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ……..

Kính gửi: Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Căn cứ Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số ... của Đoàn Chủ tịch TLĐ.

Ban Thường vụ LĐLĐ (CĐ) ……… đã đánh giá thành tích xuất sắc đạt được trong hoạt động Công đoàn và thực hiện các phong trào thi đua của địa phương (ngành) năm....

Ban Thường vụ LĐLĐ (CĐ) …….. đề nghị Đoàn Chủ tịch TLĐ xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sau:

1. Tặng Cờ thi đua năm .... cho...tập thể (hoặc Cờ chuyên đề về …… cho …. ):

……….. Công đoàn cơ sở;

……….. Công đoàn cấp trên cơ sở.

2. Tặng Bằng khen ……… tập thể và …….. cá nhân.

(Hoặc Tặng Bằng khen về chuyên đề .... cho .... tập thể và .... cá nhân).

(c danh sách kèm theo)

Ban Thường vụ …….. đảm bảo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế.

Kính trình Đoàn Chủ tịch TLĐ xem xét quyết định.

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm:

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng ... bản.

- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng Cờ .... bản.

- Tóm tắt thành tích (danh sách trích ngang) của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng ... bản.

- Các văn bản khác (....).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban …..

TM. BAN THƯỜNG VỤ
(ký tên, đóng dấu)

6. Mẫu khen thưởng hội khuyến học

HKH TỈNH… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HKH HUYỆN… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-HKH…, ngày…, tháng…, năm…

QUYẾT ĐỊNH
V/v Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm…

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN

Căn cứ Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam;

Căn cứ điều 13 chương V Quyết định số 06/QĐ-HKH ngày 12/4/2019 của Hội Khuyến học Huyện Tuần Giáo về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khuyến học;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên Ban chấp hành Hội khuyến học huyện và thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác Khuyến học, khuyến tài năm 2022;

Xét đề nghị của Thường trực Hội khuyến học huyện.

QUYẾN ĐỊNH

Điều 1. Khen thưởng … tập thể và … cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm … (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Mức khen thưởng cho mỗi tập thể: …, mỗi cá nhân …

Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khuyến học của Hội khuyến học ….

Tổng kinh phí:

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thường trực Hội khuyến học, Ban quản lý Quỹ khuyến học …, các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. BCH HỘI KHUYẾN HỌC
Như điều 3;
HKH các xã, thị trấn, TTYT;
Lưu: VT, HK

7. Mẫu khen thưởng tập thể

Mẫu khen thưởng tập thể
Mẫu khen thưởng tập thể

CÔNG TY …………….

Số: …….. /QĐ- ……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày……tháng……năm…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc …………………………………………

CHỦ TỊCH………………………………………

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………;
Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của các tập thể đã đạt được trong năm …;

Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo);

Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

……………………………………………………
……………………………………………………

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và các Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

8. Mẫu quyết định khen thưởng nhân viên công ty 

Khen thưởng nhân viên là việc làm không thể thiếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các chính sách khen thưởng là nguồn năng lượng, là động lực thúc đẩy họ làm việc và cống hiến cho tổ chức. Nhân viên cảm thấy được trân trọng và gắn kết với tổ chức hơn khi những đóng góp của họ được ghi nhận.

CƠ QUAN………….

(CÔNG TY ...........................)

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------------
Số: ............/QĐ-....................., ngày....tháng....năm.....
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng ………………………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ...............................

- Căn cứ quyết định số ………. về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày………….;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số………...;

- Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Điều 2. Hình thức khen thưởng

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị ................... và ông (bà) ....................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)

9. Mẫu quyết định khen thưởng cá nhân xuất sắc

CÔNG TY ................
...................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Số: ......../.........../QĐ-................, ngày......tháng......năm.......

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm ...........

CÔNG TY

 • Căn cứ Bộ luật lao động;
 • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty...................;
 • Để động viên khuyến khích CBNV toàn Công ty;
 • Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng: Ông ............................... đạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm .........

- Mức khen thưởng: ............vnđ

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

10. Mẫu quyết định khen thưởng cho học sinh, sinh viên

TRƯỜNG………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Số: …./2019/QĐ………………, ngày … tháng … năm….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các học sinh/sinh viên

đã đạt thành tích cao trong học tập – Năm học ….-…..

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

 • Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Căn cứ vào Điều 18 Chương 5 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng”;
 • Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyỆn của các học sinh, sinh viên đã đạt được trong năm học…….;
 • Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thi đua khen thưởng họp ngày … tháng …. năm…;
 • Theo đề nghị của Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên và Trưởng các khoa:……………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học …………….. (trong đó: ………. SV đạt xuất sắc; …….. SV đạt loại giỏi; ……. SV đạt tiên tiến ), có danh sách kèm theo; Kèm theo Giấy khen mỗi học sinh/sinh viên được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Điều 2: Các ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV/CTSV, Đào tạo và các học sinh/sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
 • Ban giám hiệu;
 • Như điều 2;
 • Lưu: VP, CT HSSV.
HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

11. Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức

 • Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân, tổ chức.
 • Số thứ tự văn bản và tên viết tắt của loại văn bản. Ví dụ “QĐKT” (Quyết định khen thưởng)
  Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức ban hành văn bản đóng trụ sở.
 • Khen thưởng về vấn đề gì là một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. Ví dụ: Nhân viên xuất sắc nhất năm/tháng/quý, nhân viên triển vọng nhất năm,…
 • Tùy theo chính sách của tổ chức mà lựa chọn hình thức khen thưởng cho phù hợp. Ví dụ: tiền mặt, chuyến du lịch, xe máy, ô tô…
 • Tùy theo cơ cấu tổ chức của mình mà các công ty khác nhau sẽ giao phần khen thưởng cho mỗi bộ phận khác nhau phụ trách. Những bộ phận nào liên quan trực tiếp đến thực hiện việc khen thưởng sẽ được ghi vào phần này và quyết định này cũng được gửi cho các bộ phận đó.

Trên đây là các mẫu khen thưởng mới nhất trong từng trường hợp cụ thể. Qua các mẫu này người có thẩm quyền có thể viết mẫu khen thưởng chuẩn nhất cho nhất cho cấp dưới của mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
15 157.799
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo