Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2023

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là mẫu giấy tờ cần thiết khi người lao động cần làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi có đối tượng được tính là người phụ thuộc thì phải khai rõ theo Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế và Mẫu giấy ủy quyền thay đổi thông tin đăng ký thuế mới.

Tờ khai Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh là mẫu được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung trong mẫu tờ khai các bạn cần điền hết các thông tin được yêu cầu như: họ và tên cá nhân có thu nhập, mã số thuế, địa chỉ cá nhân, nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc,… Vậy sau đây là nội dung mẫu tờ khai và thủ tục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc 2023, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc sử dụng khi nào?

Mẫu Tờ khai này dùng trong trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

Cá nhân nộp hồ sơ để đăng ký thuế cho người phụ thuộc, gồm:

- Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN theo theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế và Mẫu giấy ủy quyền thay đổi thông tin đăng ký thuế mới (Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có uỷ quyền)

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

Bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi;

Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

2. Mẫu giấy ủy quyền thay đổi thông tin đăng ký thuế 2023

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi thông tin đăng ký thuế 2023 là Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có uỷ quyền.

Giấy ủy quyền thay đổi thông tin đăng ký thuế mới
Giấy ủy quyền thay đổi thông tin đăng ký thuế mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----ooo0ooo-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Thay đổi thông tin đăng ký thuế

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông/bà: ……………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân: ………………………………………………………….

Do: ………...…………………………………………… Cấp ngày:……………….

Nơi hiện tại: …………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………….. Email: …………………………...

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

Tên đơn vị:………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………........

Đại diện pháp luật: ông ......................................              Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên thống nhất về việc ủy quyền như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B làm việc với Chi Cục Thuế ..................................... để thay đổi thông tin đăng ký thuế cho ông/bà………………………………………….…… với những thông tin cụ thể theo Mẫu 08-MST (đính kèm)

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày ……. tháng….. năm….... đến ngày……. tháng……. năm…….

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền.

2. Bên B thực hiện công việc được ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên.

3. Việc giao kết Giấy uỷ quyền này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quảpháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vàoGiấy ủy quyền này.

3. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

............................, ngày…..tháng…..năm.……

BÊN ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN bản đăng ký người phụ thuộc năm 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

[01] Kỳ tính thuế[1]: Ngày….tháng … năm…

[02] Lần đầu[2]: [03] Bổ sung lần thứ[3]: ….

[04] Họ và tên người nộp thuế[4]:...........................................................................

[05] Mã số thuế[5]: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất

[06] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc [6] :......................................................................................

[07] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý)[7]:......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

[08] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập[8]: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất

STT

Họ và tên người phụ thuộc[9]

Mã số thuế người phụ thuộc[10]

Thông tin giấy tờ của người phụ thuộc

Ngày sinh người phụ thuộc

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ[11]

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ[12]

(tháng/năm)

Loại giấy tờ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS (trường hợp chưa có MST NPT)[13]

Số giấy tờ

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

2

...

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

…, ngày … tháng … năm……..

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) / Ký điện tử)

[1] Điền đầy đủ thông: ngày, tháng, năm của kỳ tính thuế.

[2] Đánh dấu X và ô trống, nếu khai lần đầu tiên trong kỳ tính thuế.

[3] Chỉ điền khi thực hiện đăng ký bổ sung người phụ thuộc – người thực hiện việc Đăng ký người phụ thuộc phải nêu rõ số lần đăng ký bổ sung.

[4] Điền đầy đủ thông tin về họ và tên của người nộp thuế - người đang thực hiện Đăng ký người phụ thuộc để được hưởng giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

[5] Điền đầy đủ thông tin mã số thuế của cá nhân đăng ký người phụ thuộc.

[6] Điền đầy đủ thông tin nơi nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc.

[7] Tên đầy đủ tên của tổ chức trả thu nhập cho cá nhân đăng ký người phụ thuộc.

[8] Điền đầy đủ thông tin về mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân đăng ký người phụ thuộc.

[9] Điền đầy đủ thông tin về họ và tên của người phụ thuộc.

[10] Điền thông tin về mã số thuế của người phụ thuộc (nếu có).

[11] Điền thông tin về thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế thay đổi tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ người phụ thuộc hoặc thay đổi người nộp thuế tính giảm trừ người phụ thuộc thì mục này được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức đó hoặc thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tại người nộp thuế đó. Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho thời gian trước năm hiện tại do thực hiện quyết toán lại những năm trước thì mục này được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc tương ứng năm quyết toán trước năm hiện tại.

[12] Điền thông tin về thời điểm kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định được thời điểm kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc thì bỏ trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời điểm kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đã khai hoặc bỏ trống mục này) thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc để cập nhật lại mục này theo thời điểm thực tế kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc.

[13] Điền TÊN loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, nếu người phụ thuộc chưa có Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân thì điền giấy khai sinh.

4. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - Mẫu 20-ĐK-TH-TCT

Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
(Dùng cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký cho người phụ thuộc có ủy quyền)

□ Đăng ký thuế □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Tên Cơ quan chi trả thu nhập:

2. Mã số thuế:

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

4. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu:

STT

Họ và tên người phụ thuộc

MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông tin)

Ngày sinh

Quốc tịch

Loại giấy tờ (CMND /CCCD/

Hộ chiếu)

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ nơi thường trú

Địa chỉ hiện tại

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cành

Tên cá nhân có thu nhập

Mã số thuế của cá nhân có thu nhập

Số nhà/ đường phố

Xã, phường

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

Số nhà/ đường phố

xã, phường

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

1

2

3

5. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:

STT

Họ và tên

MST (ghi trong trường hợp thay đổi thông

tin)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

MST của cá nhân có thu nhập

Ngày sinh

Số

Ngày cấp

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ thành phố

Quận/ Huyện

Phường/Xã

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

..., ngày... tháng ... năm ...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc được cá nhân ủy quyền là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

5. Cách điền Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

[01] Họ tên cá nhân người nộp thuế

[02] Mã số thuế cá nhân người nộp thuế

[03] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: Bộ môn, Khoa/Viện/Trung tâm/Đơn vị khác.

Phần I : Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có MST nhưng có số CMND thì điền thông tin vào phần này. (Người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên bắt buộc có số CMND)

Phần II : Người phụ thuộc nhỏ hơn 14 tuổi chưa có MST và chưa có số CMND thì điền thông tin vào phần này

(8), (21) : tháng/năm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh

(9), (22): Trường hợp đăng ký mới hoặc đăng ký bổ sung người phụ thuộc : bỏ trống cột này

Trường hợp kết thúc giảm trừ người phụ thuộc : điền tháng/năm kết thúc giảm trừ

6. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo thông tư 95

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Nội dung của Tờ khai đăng ký người phụ thuộc - Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - Mẫu 20-ĐKT-TCT như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

Đăng ký thuế Thay đổi thông tin đăng ký thuế Giảm trừ gia cảnh

1.Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..………………………………………...........

2. Mã số thuế:

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

Mã số
thuế của cá nhân có thu nhập

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

2

3

...

II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

MST của cá nhân có thu nhập

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/Xã

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…,ngày ... tháng … năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

7. Trình tự, thủ tục đăng ký người phụ thuộc năm 2023

(1) Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

- Cá nhân tự nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tương ứng sau:

+ Tại Cục Thuế nơi cá nhân làm việc đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế.

+ Tại Cục Thuế nơi phát sinh công việc tại Việt Nam đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

+ Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác.

- Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 20-ĐK-TCT);

+ Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Lưu ý:

Trường hợp cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN đã nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh trước ngày 12/8/2016 nhưng chưa đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế theo quy định trên để được cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

(2) Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc:

- Cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

- Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm các văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc, cụ thể:

+ Bản sao Thẻ CCCD hoặc bản sao Giấy CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

- Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 20-ĐK-TH-TCT) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Căn cứ pháp lý: Điểm l Khoản 2 Điều 4; Khoản 9, 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh - Mẫu 20-ĐK-TH-TCT 2023.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
27 139.371
0 Bình luận
Sắp xếp theo