Giấy ủy quyền bấm biển số xe máy, ô tô và cách viết mới nhất 2024

Hoatieu.vn xin giới thiệu cho bạn đọc mẫu Giấy ủy quyền bấm biển số xe máy, ô tô mới nhất 2024. Hiện nay rất nhiều người do bận rộn không thể trực tiếp đến bấm biển số xe máy, ô tô sau khi mua, trong trường hợp này sẽ cần viêt Giấy ủy quyền bấm biển số.

MẫuMục đích
Giấy ủy quyền bấm biển số xeMẫu giấy ủy quyền form tiêu chuẩn, dùng trong trường hợp cần ủy quyền cho người khác bấm biển xe thay.
Mẫu giấy ủy quyền bấm biển số xe ô tôBao gồm bên ủy quyền và nhận ủy quyền bấm biển xe, dùng khi cần ủy quyền bấm biển xe ô tô.
Mẫu giấy ủy quyền bấm biển số xe máyNội dung theo form chuẩn, bao gồm các thông tin về việc ủy quyền bấm biển cho xe máy

Hoatieu cung cấp cho bạn đọc những mẫu giấy ủy quyền bấm biển số xe mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Giấy ủy quyền bấm biển số xe máy, ô tô và cách viết mới nhất

1. Mẫu giấy ủy quyền bấm biển số xe

Giấy ủy quyền bấm biển số xe máy, ô tô đã được Hoatieu.vn tập hợp và chọn lọc, dưới đây là 03 mẫu tham khảo. Nội dung và form mẫu như sau:

1.1. Giấy ủy quyền bấm biển số xe

Giấy ủy quyền bấm biển số xe máy, ô tô và cách viết mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Về bấm biển số xe

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

..........................., ngày........ tháng........ năm 20.......... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:..................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................

Số CMND/CCCD: ........................Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.........................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: …………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………

Số CMND: ………………. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: …….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Cam kết của các bên

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ……. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

1.2. Giấy ủy quyền bấm biển số xe ô tô

Mẫu Giấy ủy quyền bấm biển số xe ô tô có nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Về bấm biển số xe

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015

..........................., ngày........ tháng........ năm 20.......... ; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:..................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................

Số CMND/CCCD: ........................Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.........................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: …………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………

Số CMND: ………………. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: …….

1. Nội dung ủy quyền:

1.1. Phạm vi Ủy quyền …………………..………………………

1.2. Thời gian Ủy quyền …………………..………………………

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền …………………..……

2.2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền …………………

3. Cam kết của các bên

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ……. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.3. Mẫu giấy ủy quyền bấm biển số xe máy

Mời bạn tham khảo mẫu giấy ủy quyền bấm biển số xe máy form chuẩn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Về bấm biển số xe máy

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015

..........................., ngày........ tháng........ năm 20.......... ; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:..................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................

Số CMND/CCCD: ........................Ngày cấp:......................... Nơi cấp:.........................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: …………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………

Số CMND: ………………. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: …….

1. Nội dung ủy quyền:

1.1. Phạm vi Ủy quyền …………………..………………………

1.2. Thời gian Ủy quyền …………………..………………………

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền …………………..……

2.2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền …………………

3. Cam kết của các bên

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ……. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Viết mẫu giấy ủy quyền bấm biển số xe

HoaTieu xin hướng dẫn bạn cách viết mẫu giấy ủy quyền bấm biển số xe máy, ô tô một cách rõ ràng, đầy đủ, chính xác nhất bao gồm các nội dung như sau:

1. Quốc hiệu tiêu ngữ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Tiêu đề: GIẤY ỦY QUYỀN (Về bấm biển số xe)

3. Căn cứ pháp lý: Theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

4. Thành phần:

- Bên ủy quyền: Ghi rõ Họ và tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số hiệu, ngày cấp nơi cấp CCCD/CMND.

- Bên nhận ủy quyền: Ghi rõ Họ và tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số hiệu, ngày cấp nơi cấp CCCD/CMND.

5. Nội dung ủy quyền: Nêu rõ phạm vi, thời gian, quyền và nghĩa vụ hai bên.

6. Cam kết: Ghi rõ cam kết về trách nhiệm cho mọi thông tin ủy quyền mà hai bên đã thỏa thuận; mọi tranh chấp phát sinh sẽ do hai bên tự giải quyết.

Khi làm xong cần ghi rõ phải lập thành là bao nhiêu bản (tối thiểu là 02 bản), mỗi bên giữ bao nhiêu bản. (Có thể gửi giấy Ủy quyền đi chứng thực. Về sau nếu hai bên có tranh chấp thì Tòa án sẽ có căn cứ để giải quyết dựa vào văn bản ủy quyền này.)

7. Ký tên: Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền ký và ghi rõ họ tên.

=> Trên đây là toàn bộ nội dung Giấy ủy quyền bấm biển số xe mới nhất, theo đó người ủy quyền cần soạn đầy đủ thông tin như trên và có thể công chứng, chứng thức Giấy ủy quyền để đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích trong chuyên mục Biểu mẫu trên trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
6 357
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo