Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng là mẫu giấy của sở giao thông vận tải dùng để hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng cho người tham gia đăng ký xe máy. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT về đăng ký xe máy chuyên dùng.

1. Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
…………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……………, ngày……tháng……năm……

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Sở Giao thông vận tải………………………………đã nhận đủ hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng và hẹn ông (bà):……………………………………………… như sau:

1. Kiểm tra xe máy chuyên dùng (nếu có) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày viết giấy hẹn:

Thời gian dự kiến kiểm tra: ……………tháng ....năm………………………………………

Địa điểm dự kiến kiểm tra xe máy chuyên dùng:……………………………………………

2. Trả kết quả trong vòng 03 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra và đạt yêu cầu

- Địa điểm trả kết quả:……………………………………………………………………

Cán bộ cấp giấy hẹn
(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng

Nội dung cơ bản của mẫu giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dụng như sau:

Phụ lục 5

MẪU GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

UBND tỉnh .............

SỞ GTVT…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY HẸN TRẢ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Sở Giao thông vận tải ………..…..… đã nhận đủ hồ sơ đăng ký (hoặc di chuyển) xe máy chuyên dùng ngày ... tháng ... năm ….

Hẹn ông (bà): ……..………………………….................................................................

1. Ngày kiểm tra xe máy chuyên dùng (nếu có): tháng ………. năm ………..

- Địa điểm kiểm tra xe máy chuyên dùng: …………....................................................

2. Ngày trả kết quả: Vào hồi ……. giờ, ngày …….. tháng …….. năm ………

- Địa điểm trả kết quả: ………………………………………………..................................

................., ngày.....tháng.....năm.....
NGƯỜI VIẾT GIẤY HẸN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu GTVT trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.698
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo