Giấy ủy quyền tham gia chấp thuận nhà đầu tư dự án ngành giao thông đường bộ

Hoatieu xin chia sẻ Giấy ủy quyền tham gia chấp thuận nhà đầu tư dự án ngành giao thông đường bộ quy định tại phụ lục 3 được ban hành kèm theo Thông tư 1/2023/TT-BGTVT về hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ. Khi bạn không thể tham gia chấp thuận nhà đầu tư, các bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc trong quá trình chấp thuận nhà đầu tư. Mời các bạn tham khảo.

1. Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là việc thỏa thuận của các bên theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

Ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện theo quy định của pháp luật được ghi nhận tại Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (gọi là đại diện theo ủy quyền) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (gọi chung là đại diện theo pháp luật).

2. Giấy ủy quyền tham gia chấp thuận nhà đầu tư dự án ngành giao thông đường bộ

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà đầu tư] có địa chỉ tại ____ [ghi địa chỉ của nhà đầu tư], bằng văn bản này ủy quyền cho: ____ [ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia chấp thuận nhà đầu tư dự án ____ [ghi tên dự án] do Cơ quan quản lý đường bộ tổ chức:

[Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc một số công việc sau:

- Ký đơn đề xuất chấp thuận nhà đầu tư;

- Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Cơ quan quản lý đường bộ trong quá trình tham gia chấp thuận nhà đầu tư, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYCCTNĐT, văn bản giải trình, làm rõ HSĐXCTNĐT;

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

- Ký kết hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền nếu được chấp thuận nhà đầu tư.]

Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____ [ghi tên nhà đầu tư]. _____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do _____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày đến _____ ngày ______ (1). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau. Người ủy quyền giữ _____bản. Người được ủy quyền giữ ____ bản. Đính kèm theo bản gốc của hồ sơ đề xuất chấp thuận nhà đầu tư một (01) bản gốc.

Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)(2)]

Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có) (3)]

Ghi chú:

(1) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham dự thầu.

(2) , (3) Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà đầu tư hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền.

Trên đây là Mẫu Giấy ủy quyền tham gia chấp thuận nhà đầu tư dự án ngành giao thông đường bộ theo Thông tư 1/2023/TT-BGTVT và cách viết chi tiết. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu liên quan khác trong Biểu mẫu: Biểu mẫu Giao thông vận tải nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
0 Bình luận
Sắp xếp theo