Biểu mẫu nghị định 85 2020

Biểu mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Hoatieu xin chia sẻ trọn bộ phụ lục biểu mẫu Nghị định 85 2020 của Chính phủ về hướng dẫn Luật kiến trúc. Sau đây là chi tiết các biểu mẫu chứng chỉ hành nghề Kiến trúc theo Nghị định 85, mời các bạn cùng tham khảo.

Phụ lục Nghị định 85 2020

Mẫu số 01

Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 02

Đơn đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 03

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 04

Đơn đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 05

Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 1

TÊN TỔ CHỨC

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

......., ngày ... tháng ... năm ......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

__________

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Tên tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo:................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Quyết định cho phép thành lập số: ngày cấp

Cơ quan cấp:

Quyết định phê duyệt/ban hành điều lệ hoạt động:

Số: ngày cấp Cơ quan cấp:

Mục đích, lĩnh vực hoạt động:

Phạm vi hoạt động:

Số lượng thành viên:

Đề nghị công nhận là tổ chức đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

, ngày... tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

___________

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Quốc tịch:

Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân:

4. Số ngày cấp: nơi cấp

5. Địa chỉ thường trú:

6. Số điện thoại: Địa chỉ Email:

7. Đơn vị công tác:

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành):

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề: .......................năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: ngày cấp nơi cấp:

Lĩnh vực hoạt động:

11. Quá trình hoạt động chuyên môn kiến trúc:

STT

Thời gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án/đồ án:

Nhóm dự án/:

Loại công trình :

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:

2 .

2

...

12. Quá trình phát triển nghề nghiệp liên tục (điểm CPD)*

STT

Thời gian

Hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục

Điểm CPD

Ghi chú

1

Năm

Viết bài trên tạp chí kiến trúc số.......

01

2

Năm.......

Tham gia học cao học

01

. . .

.............

.........

...

Tổng số điểm CPD tích lũy

20

Đề nghị cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề kiến trúc theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**
(Ký, đóng dấu)

Tỉnh/thành phố, ngày..../.../.....

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Nội dung chi tiết các biểu mẫu mời các bạn sử dụng file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 600
0 Bình luận
Sắp xếp theo