Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2023

Mẫu báo cáo của ban thanh tra nhân dân 2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới là mẫu bản báo cáo được ban thanh tra nhân dân lập ra để báo cáo về những hoạt động trong năm vừa qua và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Mẫu báo cáo nêu rõ những thành tích đạt được trong năm qua... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.

Dưới đây Hoatieu.vn giới thiệu tới các bạn 4 mẫu Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2023 để thống kê, tổng kết lại những ưu nhược điểm, hạn chế còn tồn tại của ban thanh tra nhân dân trong suốt một năm. Từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân dưới đây bao gồm: báo cáo của ban thanh tra nhân dân trường học,  báo cáo thanh tra nhân dân trường mầm non,  báo cáo thanh tra nhân dân trường tiểu học, báo cáo thanh tra nhân dân trường thcs, báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân cấp xã phường,...

1. Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân số 1

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI KHUYẾT ĐIỂM

1. Những kết quả đạt được:

Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên quan tâm tới công tác giám sát, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. Qua giám sát trong năm ........cho thấy cơ bản đơn vị đã triển khai thực hiện tốt quy chế này, cụ thể:

Đơn vị đã thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ hàng tháng, thông qua giao ban đánh giá những việc đã làm được và những việc chưa làm được của toàn thể cán bộ nhân viên.
Đã tổ chức kiểm tra nhiều hoạt động trong đơn vị như: Phối hợp giữa chuyên môn với Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ CBVC đầu năm. Kiểm tra việc hoạt động nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Quy chế phối hợp giữa chuyên môn vào công đoàn; Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về bảo quản tài sản, chế độ thanh quyết toán... về cải cách hành chính, đôn đốc việc soát xét lại các thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ; về đời sống cán bộ CNVC được kiểm tra thường xuyên nhất là việc nâng lương định kỳ của Ban giám đốc, Công đoàn hết sức quan tâm.

Kiểm tra, đôn đốc CBNV tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị 35 của Ban thường vụ TU về xiết chặt kỷ cương, lề lối làm việc trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức; Chỉ thị số 27 về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Chỉ thị về chống lãng phí thực hành tiết kiệm trong CBVC..,thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những hiện tượng làm trái quy định.

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc giữ gìn an ninh trật tự công cộng, đảm bảo an toàn tài sản Nhà nước của công dân.

Là đơn vị thường xuyên có các tổ chức, cá nhân đến thăm và tặng quà cho đối tượng nhất là những dịp lễ tết. Ban thanh tra nhân dân đơn vị phối hợp với hội đồng tiếp nhận quà tại đơn vị và luôn nghiêm túc việc này. Có sổ sách ghi chép, cấp phát cho đối tượng đầy đủ, kiểm tra, thanh tra khẩu phần ăn định lượng hàng ngày tại nhà ăn, nhà bếp đã được tiến hành thường xuyên,

- Đơn vị đã giao cho Ban thanh tra nhân dân cùng với BCH công đoàn có nhiệm vụ thanh tra, giám sát các hoạt động thường xuyên trong các hoạt động của đơn vị.

- Nhờ công tác tuyên truyền và mọi chế độ chính sách được công khai minh bạch, dân chủ nên trong năm ........không có đơn thư kiến nghị của cán bộ, viên chức cũng như của đối tượng.

2. Những tồn tại và khuyết điểm:

Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động cũng như trình độ nghiệp vụ của các thành viên Ban thanh tra nhân dân còn hạn chế. Việc báo cáo định kỳ kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân với Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị chưa được duy trì thường xuyên.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm và nhiều phong trào khác chưa được đảm bảo.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM....

1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tăng cường đoàn kết trong Ban, tuyệt đối trung thành với Đảng, gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Chi uỷ, Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn đơn vị giao phó.

2. Tiêu chí phấn đấu:

100% cán bộ, ban viên Ban thanh tra nhân dân tiếp tục nghiên cứu học tập Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước. NQ công đoàn các cấp.
100% Ban viên chấp hành tốt các chính sách, luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

100% gia đình cán bộ đạt chuẩn gia đình văn hoá.
Tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời những phản ánh của cán bộ nhân viên phối hợp với các phòng ban chức năng đơn vị, giải quyết nhanh gọn, dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có).

3. Giải pháp:

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Cấp uỷ, Công đoàn, Ban giám đốc đề ra.

Phối hợp với các đoàn thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế phối hợp giữa chuyên môn với công đoàn, Quy chế chi tiêu nội bộ. Đấu tranh chống quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

Tích cực hoạt động thi đua, hoạt động tình nghĩa của đơn vị của công đoàn phát động.Tham gia tích cực các hoạt động phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, các phòng trào do cấp trên phát động...

Trên đây là những nét hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh trong năm .....và phương hướng hoạt động năm .....Ban Thanh tra nhân dân.

2. Báo cáo ban thanh tra nhân dân trường mầm non số 2

PHÒNG GD&ĐT.........
CĐCS............
Số:...............
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày .......tháng .......năm........

BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Nhiệm kỳ .............

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH BAN TTND NHIỆM KỲ .............:

Ban TTND trường mầm non Mỹ Hưng được kiện toàn tại hội nghị CB,VC và người lao động tháng 13/9/2019, cơ cấu gồm 5 người:

1. Trưởng ban: Đ/c ...........- P.Chủ tịch CĐ, Tổ phó Tổ mẫu giáo.

2. Phó ban: Đ/c ......... - GV lớp 5 tuổi.

3. Ủy viên: Đ/c ............ - GV lớp 5 tuổi.

- Đ/c .............- Tổ trưởng khu Trung Tâm.

- Đ/c ..................- GV lớp 3 tuổi.

Sau khi được kiện toàn, Ban TTND đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN N.VỤ CỦA BAN TTND NHIỆM KỲ ............:

1. Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Ban lãnh đạo nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ GD tư tưởng chính trị, pháp luật của Nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng CB, GV, NV của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ của năm học đã đề ra để CB,GV,NV trong nhà trường thực hiện yêu cầu GD có hiệu quả.

2. Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:

Thực hiện yêu cầu dân chủ hóa trong nhà trường, thực hiện đổi mới trong giảng dạy của Nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, tổ chức cho toàn thể CB,GV,NV xây dựng các Quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% CB,GV,NV thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong đơn vị.

3. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB,GV,NV đã đề ra hàng năm:

Nghị quyết Hội nghị của năm học được đề ra theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện. Các kỳ hội nghị viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trong dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

4. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở, cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi của BGH, các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, thu.. chi các nguồn tài chính, người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường..

5. Kết luận của BTTND:

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND nhiệm kỳ ............., Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả CBQL,GV,NV, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các Quy chế và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức đã đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của CB,GV,NV trong đơn vị.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại và các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của Nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BTTND NHIỆM KỲ............

Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của CB,GV,NV. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:

1. Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với CB,GV,NV và các tổ chức trong nhà trường.

2. Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế và Nghị quyết mà các Hội nghị Cán bộ, viên chức tại các năm học trước đã đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường. Đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.

3. Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.

4. Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cơ sở và của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường, nhằm mục đích đưa nhà trường phát triển cả về chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại các năm học.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của ban TTND nhiệm kỳ .........và phương hướng thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ........... Rất mong được sự góp ý kiến chỉ đạo thực hiện của lãnh đạo cấp trên và tham gia góp ý kiến của CB,GV,NV trong đơn vị để Ban TTND thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học............

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN CHẤP HÀNH CĐCS
CHỦ TỊCH

T/M BAN TTND

3. Báo cáo của ban thanh tra nhân dân trường học số 3

CĐGD TP ..............

CĐ TRƯỜNG ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

..........., ngày...tháng...năm....

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học ................. và

phương hướng hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học ..............

Căn cứ vào quy định tại điều 59 chương IV của luật thanh tra, ban TTND trường Mầm non Nam Cường báo cáo hoạt động của ban TTND năm học ............. và dự thảo phương hướng hoạt động của ban TTND năm ............... như sau:

I. Báo cáo hoạt động của ban TTND năm ..............

Trong năm học ............. ban TTND đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Đã thực hiện kiểm tra được 3 lần/1 năm học

* Lần 1: Ban TTND giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và những quy định của cơ quan.

- Ưu điểm:

+ 100% CBGV CNV của nhà trường thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng , pháp luật của nhà nước không có vi phạm gì

+ Việc thực hiện các quy định: Đa số toàn thể CBGV thực hiện đúng các quy định của cơ quan

* Lần 2: KTGiám sát việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường.

- Nhà trường đã thực hiện nhiêm túc quy chế dân dân chủ trong trường học

Không có vi phạm gì: (Công tác tuyển sinh, Cơ sở vật chất, Phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên nhân viên, HSSS, Công tác nuôi dưỡng, Công tác thu chi)

* Lần 3: Giám sát việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, tài sản trong nhà trường

Đã quản lý và sử tài sản đúng quy định,

- Việc sử dụng tài chính nguồn XHH do phụ huynh thực hiện nghiêm túc việc thu chi nguồn XHH trong năm ...................

- Kiểm tra khảo sát đánh giá xếp loại học sinh và giáo viên được thực hiện đều đặn, nghiêm túc.

II. Phương hướng hoạt động năm ...............

Năm học ............... ban TTND tiếp tục thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình.

1. Ban TTND xây dựng chương trình nội dung hoạt động theo từng quý.

2. Phối hợp với các đoàn thể giám sát, kiểm tra phát hiện những hành vi, vi phạm chế độ, chính sách và nghị quyết Hội nghị CBCC. Đề xuất xử lý các kiến nghị.

3. Tổ chức thu thập thông tin, phản ánh của quần chúng, phát hiện những vấn đề có liên quan đến vi phạm chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước.

* Xử lý thông tin:

+ Nêú xác định thông tin do quần chúng phản ánh chính xác thì ban TTND trực tiếp kiến nghị với người có trách nhiệm giải quyết kịp thời không để phát sinh những biểu hiện phức tạp.

+ Trường hợp phản ánh của quần chúng mang tính chất nghiêm trọng thì BTTND báo cáo với đ/c Chủ tịch CĐ nhà trường để có trách nhiệm kiến nghị thủ trưởng cơ quan giải quyết.

+ Trường hợp quần chúng thắc mắc không chính xác do không am hiểu chính sách và các quy định thì ban TTND cần giải thích ngay cho quần chúng hiểu không để tình trạng thắc mắc kéo dài.

4. Ban TTND giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của thủ trưởng cơ quan theo luật tố cáo khiếu nại.

5. Hoạt động của ban TTND: Nội dung, chương trình hoạt động của ban TTND thường tập trung vào kiểm tra các hoạt động chủ yếu sau:

- Việc ký kết, thực hiện hợp đồng lao động.

- Việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, việc thực hiện nghị quyết của hội nghị.

- Việc chấp hành kỷ luật lao động và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

- Việc thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, chính quyền địa phương và cơ quan.

- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ trong cơ quan.

- Quy chế nâng lương, trả lương.

- Thi đua khen thưởng, kỷ luật.

6. Kế hoạch kiểm tra của ban TTND cụ thể như sau

TT

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

1

Quý I

Việc ký hợp đồng lao động, việc thực hiện nghị quyết hội nghi CBCC. Cơ sở vật chất, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

2

Quý II

Việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện chế độ chính sách, CSND trẻ.

3

Quý III

Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, công tác thu chi XHH

TM. Ban TTND
Trưởng ban

4. Báo cáo thanh tra nhân dân trường THCS số 4

CĐCS TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

BAN THANG TRA NHÂN DÂN

Số: 01/BC-TTND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............................., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 20...- 20...

Căn cứ kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn THCS Thị Trấn năm học 20...- 20...;

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động của ban TTND trường THCS Thị Trấn năm học 20...- 20...;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Ban TTND trường THCS Thị Trấn báo cáo lại kết quả hoạt động năm học20...- 20... như sau:

I - Đặc điểm tình hình:

Ban Thanh tra nhân dân (TTND) trường THCS Thị Trấn được kiện toàn qua cuộc hội nghị công nhân viên chức đầu năm học 20...- 20.... Cơ cấu Ban thanh tra gồm 3 đ/c:

  1. Ông Phạm Thành Đời, giáo viên tổ Toán-Lý, trưởng ban;
  2. Bà Trần Thanh Trúc, giáo viên tổ Toán-Lý, thư ký;
  3. Ông Ngô Văn Bảy, giáo viên tổ Sử-Địa-Hóa-Sinh, ủy viên.

Sau khi được kiện toàn, Ban TTND đã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu và tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ, kỷ cương trong trường học.

+ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình có trách nhiệm cao của BCH công đoàn và được sự tạo điều kiện của BGH nên việc thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND đạt được nhiều kết quả khả quan.

- Ban TTND đa số là các thành viên khỏe có nhiều nhiệt huyết và năng động nên hiệu quả và chất lượng công việc là khá tốt.

+ Khó khăn:

- Các thành viên Ban TTND tiếp xúc với cương vị mới nên kinh nghiệm xử lí công việc đôi khi còn hạn chế.

- Hầu hết các thành viên Ban TTND là cán bộ kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu là phục vụ cho công tác giảng dạy nên thời gian dành cho công việc còn bị động.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND năm học 20...- 20...

Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Ban Giám hiệu trường THCS Thị Trấn trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:

- Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy của nhà trường, các tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong nhà trường.

- Đầu năm học đã kiểm tra các chuyên đề hoạt động Đội: Học sinh phải học và ghi chép nội quy của nhà trường, thực hiện tốt an toàn giao thông và nghiêm túc phòng chống dịch covid-19.

- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nếp sống văn minh, an ninh học đường.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức đã đề ra hằng năm:

Nghị quyết hội nghị của năm học qua được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện hội nghị cán bộ công chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho giáo viên và chế độ hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh.

Trong năm học qua, được chỉ đạo của BCH Công đoàn và việc tạo điều kiện thuận lợi của BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của GV và HS được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích.

Kết luận của Ban TTND

Trong năm học vừa qua, Ban TTND đã thanh kiểm tra 4 lần, gồm: về quản lý tài chính, về phân công giảng dạy, việc thực hiện quy chế chuyên môn (chấm trả bài) trong nhà trường và hoạt động của công đoàn.

Qua quá trình thanh kiểm tra, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

Trong năm học vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc.

Phương hướng nhiệm vụ của Ban TTND năm học 20...- 20...

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong những năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động trong năm học 20...- 20... như sau:

- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trưởng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường.

- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà hội nghị cán bộ viên chức đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường. Đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đối với các bộ phận và từng cá nhân trong nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.

- Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.

- Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, tham mưu việc thực hiện các qui chế dân chủ, qui chế phối hợp, qui chế làm việc trong việc tham mưu và đề xuất các công việc với lãnh đạo cấp trên, với BCH công đoàn.

Giải pháp thực hiện

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong Ban TTND phụ trách theo dõi từng mảng hoạt động để nắm bắt và báo cáo kịp thời về lãnh đạo đơn vị có hướng giải quyết phù hợp.

- Thường xuyên phối hợp với các bộ phận trong nhà trường để nắm bắt những biểu hiện sai phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Ban TTND họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm điểm công tác trong quý và triển khai công tác quý sau (trong trường hợp cần thiết thì có thể họp bất thường).

- Ban TTND tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhà giáo và người lao động, thu thập các tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thực hiện những việc thuộc phạm vi giám sát của Ban TTND.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động Thanh tra nhân dân năm học ............. và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học ......................, rất mong sự đóng góp ý kiến của Hội nghị để Ban TTND trong nhà trường ngày càng hoàn thiện góp phần thúc đẩy giáo dục của nhà trường ngày càng nâng cao.

Nơi nhận:

- BGH (để biết);

- Công đoàn (để báo cáo);

- Giáo viên (để biết);

- Lưu: HS TTND.

TRƯỞNG BAN

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu tới các bạn Mẫu báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2023 để các bạn tiện tham khảo và lập cho đơn vị mình một bản báo cáo đầy đủ chi tiết nhất. Các bạn nhớ theo dõi HoaTieu.vn thường xuyên để cập nhật thông tin về các mẫu văn bản, thủ tục hành chính, biểu mẫu mới nhất nhé.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 82.899
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo