Báo cáo tổ chức hoạt động hè năm 2022

Báo cáo tổ chức hoạt động hè năm 2022 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về công tác hoạt động hè. Mẫu bản báo cáo nêu rõ nội dung báo cáo, số liệu thống kê, công tác quản lý và chỉ đạo của nhà trường, công tác hoạt động hè của nhà trường... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo công tác hè 2022 tại đây.

1. Mẫu báo cáo công tác hè 2022

Mẫu báo cáo công tác hè

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo công tác hè như sau:

PHÒNG GD & ĐT ................
TRƯỜNG ..............................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số: ................................, ngày...tháng...năm...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC HÈ 2022

Cấp học Mầm non

(Đính kèm công văn số ............./GD& ĐT- GDMN ngày....tháng....năm.....)

Đơn vị quận, huyện, thị xã: .....................................................................................

(Trường trực thuộc): ..............................................................................................

Nội dung báo cáo: ...................................................................................................

I/ Số liệu thống kê:

- Số lượng trẻ học hè, trong đó:

Trẻ nhà trẻ: ..............................................................................................................

Trẻ mẫu giáo 3 tuổi: ..................................................................................................

Trẻ mẫu giáo 4 tuổi: ..................................................................................................

Trẻ mẫu giáo 5 tuổi: ..................................................................................................

- Số nhóm, lớp trong hè: ............................................................................................

Nhóm trẻ:......................................... Bình quân trẻ/lớp: .............................................

Lớp mẫu giáo 3 tuổi:........................ Bình quân trẻ/lớp: ...............................................

Lớp mẫu giáo 4 tuổi:........................ Bình quân trẻ/lớp: ...............................................

Lớp mẫu giáo 5 tuổi:...................... ..Bình quân trẻ/lớp: ...............................................

- Số giáo viên bố trí dạy hè:............................Bình quân GV/lớp

- Số giáo viên được bố trí nghỉ hè....................Thời gian nghỉ BQ/1GV.

- Số trường tổ chức cho giáo viên đi tham quan/ tổng số trường.

II/ Công tác quản lý, chỉ đạo:

- Nêu những biện pháp quản lý, chỉ đạo hoạt động hè.

- Đánh giá chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong hè

- Tình hình cơ sở vật chất của các trường MN (Việc bố trí phòng học, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi…)

- Tình hình thu, chi trong hè

- Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm về công tác tổ chức hoạt động hè.

III/ Công tác bồi dưỡng hè:

Tổng số lớp bồi dưỡng trong hèTổng số ngày bồi dưỡngTổng số học viên tham gia lớp bồi dưỡng
TSLớp CBQLLớp GVLớp NVCBQLTỷ lệGVTỷ lệRiêng GV 5TTỷ lệNV nuôi dưỡngTỷ lệNV y tếTỷ lệNV khácTỷ lệ

- Nội dung bồi dưỡng trong đó: cán bộ quản lý:........., giáo viên:........, nhân viên.....

IV/ Kiến nghị, đề xuất:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.............., ngày...tháng...năm...
Lãnh đạo phòng GD&ĐT
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2022

I . Tổ chức hoạt động hè và chuẩn bị điều kiện cho năm học mới

1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động hè

- Phụ huynh có con đang học ở trường có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học hè. Nhà trường tùy theo điều kiện về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất để xem xét việc tổ chức hoạt động hè. Các trường chỉ tổ chức hoạt động hè khi đã báo cáo và được sự đồng ý của phòng GD& ĐT.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè, thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực, có sổ trực hè ghi chép đầy đủ (thời gian, người trực, diễn biến tình hình trong ngày...), duy trì việc họp giao ban trong hè:

- Thực hiện chế độ thu chi theo quy định, thu học phí trong hè phải có sự thỏa thuận với phụ huynh và được sự đồng ý của các cấp quản lý theo quy định.

- Phân công, bố trí giáo viên trên lớp theo quy định, quan tâm đến chế độ đãi ngộ đối với giáo viên đi làm hè và bố trí luân phiên cho giáo viên được nghỉ hè.

- Giảm bớt số trẻ/ lớp. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trương, lớp chưa đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ.

2. Một số quy định khi tổ chức hoạt động hè

a. Chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ

- Thực hiện nghiêm túc công văn số................của Bộ GD& ĐT về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non.

- Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề "Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em" theo công văn ............... của UBND Thành phố.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học theo Kế hoạch số 726/ KHLN/YT- GDĐT ngày 14/3/2017 của Liên Sở: Sở Y tế Sở Giáo dục và Đào tạo và sự hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ mầm non như trong năm học.

- Nhà trường rà soát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, bảo dưỡng duy tu trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi....khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với những đơn vị đang xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường, lớp cần có biện pháp đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ. Đặc biệt cần thực hiện tốt công tác quản lý trẻ an toàn mọi lúc mọi nơi.

b. Tổ chức các hoạt động giáo dục

- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch theo chế độ sinh hoạt một ngày.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi và tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất và thẩm mỹ. Tuyệt đối không dạy trước chương trình ở các độ tuổi, đối với trẻ 5 tuổi không được dạy trước chương trình lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào.

- Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi và phương tiện phục vụ học tập và sinh hoạt cho trẻ.

c. Công tác tuyển sinh

- Thực hiện theo công văn số........................................ của Sở GD& ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 20...- 20....

- Chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.

II. Công tác tham mưu, chỉ đạo và kiểm tra của phòng GD&ĐT

- Phòng GD&ĐT tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, đảm bảo tiến độ để chuẩn bị cho năm học mới.

- Chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tổ chức hoạt động hè tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đạo đức, phong cách nhà giáo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; Tham mưu phối hợp các phòng ban liên quan thuộc UBND quận, huyện, thị xã để bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản, kế toán và thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.

- Chế độ báo cáo: Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các trường mầm non trực thuộc Sở thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hè nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo ( qua phòng Giáo dục Mầm non ) trước ngày ............ (theo mẫu đính kèm).

2. Báo cáo công tác hoạt động hè

Hoạt động hè được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục, chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi; đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý của gia đình đối với thiếu nhi trong dịp hè. Mời bạn đọc tham khảo mẫu báo cáo công tác hoạt động hè dưới đây nhé:

PHÒNG GD&ĐT…………..
TRƯỜNG MN…………..

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….…….., ngày … tháng …. năm ......

BÁO CÁO
Công tác hoạt động hè năm ......

Thực hiện Kế hoạch số ………………. về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 20...; Kế hoạch số ………. của Phòng GD&ĐT……..về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 20... ngành GD&ĐT…….;

Căn cứ Kế hoạch số………….. của trường MN…….. về Kế hoạch chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 20... của trường........... Trường ............. báo cáo việc tổ chức hoạt động hè năm 20... cho học sinh như sau:

I. Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non:

Sau khi kết thúc năm học, ngày ................ nhà trường tiến hành tổ chức trông hè, để tạo điều kiện cho các gia đình phụ huynh không có người trông con ở nhà, có nhu cầu gửi con vào nhà trường để yên tâm đi làm.

- Tổng số nhóm, lớp trong hè 2 tuần tháng ..........: .... với tổng số trẻ: ... trẻ

+ Nhóm trẻ: .... nhóm, tổng số trẻ: .... trẻ

+ Lớp mẫu giáo ... tuổi: ... lớp, tổng số trẻ: ... trẻ

- Số giáo viên bố trí dạy hè ... giáo viên, bình quân .... giáo viên/lớp

II. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc Công văn số…………… về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong cơ sở GDMN và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm GDMN trong thời gian còn lại của năm học 20.... - 20....; Kế hoạch số…………. về triển khai công tác đảm bảo an toàn trường học năm 2020 của Bộ GD&ĐT; Quy chế nuôi dạy trẻ; Kế hoạch số………. của Phòng GD&ĐT…… về thực hiện môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng chống sâm hại, bạo lực học đường. Công văn số ……… về việc tăng cường công tác ổn định chính trị tư tưởng an ninh, an toàn trường học của Sở GD&ĐT……., chú trọng thực hiện công văn số …….. của phòng GD&ĐT…….. về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học, Kế hoạch số…………. của UBND Huyện …… về triển khai công tác phòng chống dịch và ATTP trong trường học năm học 20... - 20....

Trong thời gian tổ chức trông hè tại trường theo yêu cầu của phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo GV, NV thường xuyên thực hiện các quy định về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường. Khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn phải báo cáo về BGH để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời. Tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ khi không có sự uỷ quyền của cha mẹ trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh, không để tình trạng trẻ tự đi một mình đến trường và về nhà.

Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực, có sổ trực hè, ghi chép đầy đủ (Thời gian, người trực, diễn biến tình hình trong ngày), duy trì việc họp giao ban trong hè.

Ban giám hiệu nhà trường phân công, bố trí ít nhất 2 GV/1 lớp theo đúng Điều lệ trường mầm non. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trường, lớp không đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ mầm non như trong năm học. Chỉ đạo việc tổ chức nấu ăn cho trẻ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì việc ký hợp đồng mua thực phẩm sạch, an toàn như trong năm học, tuyệt đối không mua thức ăn chế biến sẵn, đảm bảo đủ nguồn nước sạch sử dụng cho trẻ, tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn thực phẩm, nước uống sử dụng hàng ngày tại trường. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định: Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày của trẻ và của giáo viên, thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm hàng ngày; Đảm bảo đúng, đủ định lượng, thực đơn cho trẻ. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế đón và trả trẻ: Chỉ nhận trẻ có sức khoẻ bình thường vào lớp. Trẻ bị bệnh dịch (sởi, thuỷ đậu, quai bị, ho gà, đau mắt đỏ...), sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường cần được trả lại cho gia đình chăm sóc và kịp thời đưa trẻ đi khám bệnh. Trong trường hợp cá biệt cháu bị mệt nhẹ, phụ huynh vẫn yêu cầu gửi con và có gửi kèm thuốc, thì chỉ nhận các loại thuốc thông thường như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc ho, thuốc bổ có hướng dẫn sử dụng cụ thể (về liều lượng, thời gian uống) và phải có chữ kí xác nhận của phụ huynh học sinh trong nhật ký nhóm lớp. Nhân viên y tế của trường phối hợp với giáo viên chăm sóc, theo dõi sức khoẻ và cho trẻ uống thuốc. Tăng cường và thực hiện nghiêm túc công tác tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch thủy đậu, dịch tay-chân-miệng theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, Sở GD-ĐT……., Phòng GD&ĐT ……. và sự hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

2. Hạn chế:

Số lượng học sinh đi học vắng do vậy chế độ bồi dưỡng cho những giáo viên đăng ký đi dạy hè còn thấp.

3. Kiến nghị đối với cơ quan cấp trên:

- Đề nghị UBND Huyện……… tạo điều kiện bổ sung thêm ngân sách cho các trường để mua sắm bổ sung thêm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Phòng GD&ĐT……, Sở GD&ĐT……. tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè cho đội ngũ CBQL, GV, NV các trường để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ năm học 20... - 20..../.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT……. (để b/c);
- Lưu VP./.

HIỆU TRƯỞNG

….…………………

Vào mỗi dịp hè, từng đơn vị cơ quan hoặc từng địa phương sẽ đề ra kế hoạch hoạt động hè, kế hoạch sinh hoạt hè. Khi kết thúc các hoạt động này cần phải lập bản báo cáo để báo cáo lại kết quả đã tiến hành thực hiện trong thời gian hè. Những công việc đã làm được và chưa làm được. Từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị tới cơ quan cấp trên để khắc phục những hạn chế đó.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong mục Giáo dục - Đào tạo thuộc chuyên mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 8.270
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo