Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 9 môn Khoa học tự nhiên

Để hoàn thiện bộ sách giáo khoa mới lớp 9 trước khi đưa vào giảng dạy, các thầy cô sẽ thực hiện nội dung góp ý bản mẫu sách giáo khoa mới để nêu lên những nhận xét, ưu điểm, nhược điểm và những nội dung cần góp ý để mang đến những kiến thức tốt nhất cho các em học sinh. Sau đây là mẫu góp ý sách giáo khoa mới lớp 9 môn Khoa học tự nhiên của 2 bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; LỚP 9

BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Họ và tên giáo viên:........................................................................................................

Đơn vị công tác: ............................................................................................................

Nội dung góp ý

- Bài tập vận dụng cho từng bài và bài tập ôn tập từng chủ đề còn ít.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 15. Năng lượng tái tạo

Trang 66 - 67

Nội dung về các dạng năng lượng trùng lặp bài 14 và chương trình lớp 6

Giảm bớt nội dung

Nội dung trùng lặp bài 14 và chương trình lớp 6

Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Một số phương pháp tách kim loại.

trang 78

Thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bỏ thí nghiệm này

Vì đã thực hiện ở bài 16. Tính chất của kim loại

Bài 21. Alkane

Trang 95

Chỉ có phản ứng đốt cháy alkane, thiếu phản ứng thế của alkane

Bổ sung phản ứng thế

Tính chất đặc trưng của liên kết đơn.

Bài 33. Khai thác nhiên liệu hóa thạch

Trang 141

Các dạng nhiên liệu, cách sử dụng nhiên liệu

Giảm bớt nội dung bài này

Trùng lặp lại bài 14. Năng lượng Trái Đất, Năng lượng hóa thạch. Bài 15. Năng lượng tái tạo. Bài 23. Nguồn nhiên liệu. Dành quá nhiều thời gian cho phần năng lượng, nhiên liệu. Lớp 6 cũng đã học nội dung này.

Bài 47. Cơ chế tiến hóa.

Trang 204

Hình 47.2

Cỡ chữ trên hình quá nhỏ không đọc được

Chỉnh cỡ chữ to lên

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 KNTT

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; LỚP 9

BỘ SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Họ và tên giáo viên:...........................................................................................................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................

Nội dung góp ý

- Bài tập vận dụng cho từng bài còn ít.

- Chưa có bài ôn tập kết thúc từng chủ đề.

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 18 Giới thiệu về hợp kim

Trang 98

Hình: 20.2, 20.3

Sản xuất gang,thép

Bỏ sơ đồ sản xuất gang trong lò cao

Gây khó khăn cho người dạy và người học.

Bài 23. Alkane

trang 109

tính chất hóa học của Alkane

bổ sung thêm phản ứng thế của Alkane

Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của Alkane

Bài 26. Ethylic alcohol

trang 119

phản ứng cháy

bổ sung phương trình hóa học của Ethylic alcohol tác dụng với oxygen

Phản ứng cháy là một trong các tính chất hóa học quan trọng của Ethylic alcohol

trang 120

phản ứng với Na

bổ sung phương trình hóa học của Ethylic alcohol tác dụng với Na

Phản ứng thế với Na, K là một trong các tính chất hóa học quan trọng của Ethylic alcohol

Bài 27

trang 124

tính chất hóa học của acetic acid

tính chất số 5: phản ứng với đá vôi, thay đổi thành: phản ứng với muối

Acetic acid có thể tác dụng được với nhiều muối carbonate, không chỉ riêng đá vôi

Bài 35. Khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu.

Trang 153

Các dạng nhiên liệu, cách sử dụng nhiên liệu

Giảm bớt nội dung bài này

Trùng lặp lại bài 16. Vòng năng lượng Trái Đất, Năng lượng hóa thạch. Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo. Bài 25. Nguồn nhiên liệu. Dành quá nhiều thời gian cho phần năng lượng, nhiên liệu. Lớp 6 cũng đã học nội dung này.

Bài 40 Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trang

Tang 175

Phần II

Cần bổ sung thêm nội dung .

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu

Bài 47

Cơ chế tiến hóa

Trang 205

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bỏ hình 47.3

Gây khó khăn cho người dạy và người học

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Giáo viên góp ý

(Kí và ghi rõ họ, tên)

3. Mẫu góp ý SGK mới lớp 9 môn Khoa học tự nhiên (3 bộ sách)

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Họ và tên:...............................................................................................................................

Đơn vị công tác:.....................................................................................................................

Nội dung góp ý

1. Bộ sách: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 15. Năng lượng tái tạo

Trang 66 - 67

Nội dung về các dạng năng lượng trùng lặp bài 14 và chương trình lớp 6

Giảm bớt nội dung

Nội dung trùng lặp bài 14 và chương trình lớp 6

Bài 17. Dãy hoạt động hóa học của kim loại. Một số phương pháp tách kim loại.

Trang 78

Thí nghiệm kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bỏ thí nghiệm này

Vì đã thực hiện ở bài 16. Tính chất của kim loại

Bài 21. Alkane

Trang 95

Chỉ có phản ứng đốt cháy alkane, thiếu phản ứng thế của alkane

Bổ sung phản ứng thế

Tính chất đặc trưng của liên kết đơn.

Bài 33. Khai thác nhiên liệu hóa thạch

Trang 141

Các dạng nhiên liệu, cách sử dụng nhiên liệu

Giảm bớt nội dung bài này

Trùng lặp lại bài 14. Năng lượng Trái Đất, Năng lượng hóa thạch. Bài 15. Năng lượng tái tạo. Bài 23. Nguồn nhiên liệu. Dành quá nhiều thời gian cho phần năng lượng, nhiên liệu. Lớp 6 cũng đã học nội dung này.

Bài 47. Cơ chế tiến hóa.

Trang 204

Hình 47.2

Cỡ chữ trên hình quá nhỏ không đọc được

Chỉnh cỡ chữ to lên

2. Bộ sách: KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 18 Giới thiệu về hợp kim

Trang 98

Hình: 20.2, 20.3

Sản xuất gang,thép

Bỏ sơ đồ sản xuất gang trong lò cao

Gây khó khăn cho người dạy và người học.

Bài 23. Alkane

trang 109

tính chất hóa học của Alkane

bổ sung thêm phản ứng thế của Alkane

Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của Alkane

Bài 26. Ethylic alcohol

trang 119

phản ứng cháy

bổ sung phương trình hóa học của Ethylic alcohol tác dụng với oxygen

Phản ứng cháy là một trong các tính chất hóa học quan trọng của Ethylic alcohol

trang 120

phản ứng với Na

bổ sung phương trình hóa học của Ethylic alcohol tác dụng với Na

Phản ứng thế với Na, K là một trong các tính chất hóa học quan trọng của Ethylic alcohol

Bài 27

trang 124

tính chất hóa học của acetic acid

tính chất số 5: phản ứng với đá vôi, thay đổi thành: phản ứng với muối

Acetic acid có thể tác dụng được với nhiều muối carbonate, không chỉ riêng đá vôi

Bài 35. Khai thác nhiên liệu hóa thạch. Nguồn carbon. Chu trình carbon và sự ấm lên toàn cầu.

Trang 153

Các dạng nhiên liệu, cách sử dụng nhiên liệu

Giảm bớt nội dung bài này

Trùng lặp lại bài 16. Vòng năng lượng Trái Đất, Năng lượng hóa thạch. Bài 17. Một số dạng năng lượng tái tạo. Bài 25. Nguồn nhiên liệu. Dành quá nhiều thời gian cho phần năng lượng, nhiên liệu. Lớp 6 cũng đã học nội dung này.

Bài 40: Dịch mã và mối quan hệ từ gene đến tính trang

Trang 175

Phần II

Cần bổ sung thêm nội dung .

Để HS dễ quan sát, tìm hiểu

Bài 47: Cơ chế tiến hóa

Trang 205

Thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bỏ hình 47.3

Gây khó khăn cho người dạy và người học

3. Bộ sách: CÁNH DIỀU

Tên bài

Trang/Dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 7. Định luật Ohm. Điện trở

Trang 43

Để làm giảm khả năng cản trở dòng điện của dây dẫn điện trong gia đình:

a) nên chọn dây dẫn nhôm hay dây dẫn đồng? Vì sao?

b) với cùng một loại dây, nên chọn dây có tiết diện nhỏ hay lớn? Vì sao?

Để làm giảm khả năng cản trở dòng điện của dây dẫn điện trong gia đình:

a) Nên chọn dây dẫn nhôm hay dây dẫn đồng? Vì sao?

b) Với cùng một loại dây, nên chọn dây có tiết diện nhỏ hay lớn? Vì sao?

Sửa lỗi chính tả, chữ cái sau ý hỏi phải viết hoa.

Bài 12. Tác dụng của dòng điện xoay chiều

Trang 64

Máy biến thế có cấu tạo gồm hai cuộn dây dẫn quấn trên lõi thép kĩ thuật điện.

Máy biến thế có cấu tạo gồm hai cuộn dây dẫn có số vòng dây khác nhau quấn trên lõi thép kĩ thuật điện.

Bổ sung thêm đặc điểm của 2 cuộn dây quấn máy biến thế

Bài 34. Từ gene đến tính trạng

169

Đột biến gen

Đoạn 1 chưa chính xác

Đột biến gen chưa chắc đã dẫn tới biến đổi ở kiểu hình

Bài 35. Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể

172

Bộ nhiễm sắc thể

Thay hình 35.4 bằng hình ảnh bộ nhiễm sắc thể của 2 loài khác

Bộ nhiễm sắc thể của loài Mang Ấn Độ ở con đực mang các nhiễm sắc thể giới tính với 3 nhiễm sắc thể là XY1Y2 thuộc trường hợp đặc biệt chưa đề cập ở phần trên, gây khó khăn cho người dạy và người học.

Bài 36. Nguyên phân và giảm phân

178

Ứng dụng

- Xem lại tính chính xác của thông tin: “Nguyên phân là cơ sở của nuôi cấy mô, tạo ra các cơ quan cấy ghép như VÕNG MẠC”

- Ứng dụng của giảm phân ở các loài sinh sản hữu tính

- Câu hỏi ở hình 36.4 cần rõ ràng, tường minh hơn

- Sinh sản hữu tính có cơ sở là sự kết hợp của 2 quá trình là giảm phân và thụ tinh chứ không chỉ là giảm phân.

- Gây khó khăn cho người dạy và người học

Bài 38. Quy luật di truyền của Menđen

187

Phép lai hai cặp tính trạng

Câu hỏi 8a, b

Học sinh chưa có khái niệm về biến dị tổ hợp nên không thể trả lời được câu hỏi

Bài 41. Ứng dụng công nghệ di truyền vào đời sống

196

Quy trình chuyển gen tạo thực vật biến đổi gen

Thay hình 41.1 hoặc giải thích rõ thể truyền sử dụng là Ti-plasmid được tách từ vi khuẩn đất và làm rõ giai đoạn gen mục tiêu được chuyển vào tế bào nhận (tế bào thực vật)

Gây khó khăn cho người dạy và người học

Bài 42. Giới thiệu về tiến hóa, chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên

200

Khái niệm tiến hóa

Khái niệm tiến hóa diễn đạt chưa rõ ràng

Gây khó khăn cho người dạy và người học

Người góp ý

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác tại chuyên mục Tài liệu - Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 21.998
0 Bình luận
Sắp xếp theo